Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Anita Gauruča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_178LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anita Gauruča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, spkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, biomehānikā, vingrošanas pamatos un terminoloģijā.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar Pilates metodi, veicināt praktisko iemaņu un prasmju veidošanos elementu izpildē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pilates pamatkustību apguve un galveno pamatprincipu ievērošana.Nodarbības2.00sporta zāle
2Pilates 24 vingrojumu virknīte.Nodarbības2.00sporta zāle
3Pilates 1. līmeņa vingrojumu modifikācijas.Nodarbības4.00sporta zāle
4Pilates 2. līmeņa vingrojumu izpilde.Nodarbības2.00sporta zāle
5Pilates vingrojumu izpilde izmantojot dažādu inventāru.Nodarbības2.00sporta zāle
6Pilates vingrojumu pielietojums mūsdienu fitnesā.Nodarbības4.00sporta zāle
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa laikā studējošie patstāvīgi vai grupās izpilda un demonstrē 1. līmeņa Pilates vingrojumus, īpašu uzmanību pievēršot to pareizai izpildes tehnikai un elpošanai.
Vērtēšanas kritēriji:
Piedalīšanās un aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās veido 60% no atzīmes (ja ir apmeklētas 13 nodarbības, tas sastāda 6 balles). 40% no atzīmes (kopā 4 balles) students saņem par teorijas un praktisko uzdevumu izpildi studiju kursa nobeigumā, attiecība 1:1 (50 : 50). Gan teorijas atbilde, gan praktisko uzdevumu izpilde tiek vērtētas attiecīgi 0 vai 1 vai 2 ballu sistēmā, kur 2 balles ir maksimums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs ieguvuši zināšanas un: • definēs jēdzienu Pilates un tās pamatprincipus; • pastāstīs par Pilates vingrošanas sistēmas pamatlicēju un aprakstīs dotās metodes popularitāti pasaulē; • spēs paskaidrot Pilates vingrošanas sistēmas tehniku; • mācēs formulēt Pilates metodes astoņus pamatprincipus; • spēs izklāstīt pareizas elpošanas nozīmi Pilates programmā; • mācēs nosaukt galvenos faktorus, kas uzlabo veselību Pilates programmā; • izklāstīs Pilates vingrojumu pielietošanu pie kustību balsta aparāta veselības traucējumiem; • atlasīs katram klientam piemērotākos vingrojumus; • pamatos spēka joslas nozīmi mugurkaula veselības uzlabošanā; • aprakstīs pamatnosacījumus Pilates programmas veikšanai; • zinās dažādus vingrinājumus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students: • pratīs izmantot Pilates vingrojumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei; • pratīs sastādīt vienkāršu Pilates treniņa programmu dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem; • pratīs izvēlēties un ieteikt pareizos vingrojumus, izmantojot galvenos Pilates treniņa pamatprincipus; • pratīs pielietot un demonstrēt pareizas elpošanas tehnikas Pilates programmā; • spēs novērtēt un pielietot relaksācijas tehnikas treniņa programmā; • spēs izskaidrot un motivēt sevi un klientu Pilates programmai; • spēs izveidot treniņa programmu 15 minūtēm; • pratīs sev piemērot un izpildīt pilates vingrinājumus, piemērojot pilates principus.
Kompetences:Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, studējošie spēs izvērtēt Pilates vingrojumu pareizu izpildes tehniku un to pielietošanas nepieciešamību veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai, kā arī korekti izpildīt pilates pamatkustības un to modifikācijas, izmantojot Pilates pamatprincipus kustībā. Studentam jāzina un jāizprot Pilates vingrošanas sistēmas teorija, uzdevumi un mērķi.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ungaro A. „Pilates body in motion”, United States, DK, 2002, 178 lpp.
2Robinsone L., Tomsons G. „Vingrošanas rokasgrāmata PILATES”, Zvaigzne ABC, 2002, 183 lpp.
3Herdman A. „The Pilates directory”, United Kingdom, Grange books, 2004, 210 lpp.
4Brignell R. „Pilates a beginner’s guide”, England D&S Books, 2001, 112 lpp.
5Остин Д. „Пилатес для вас”, Минск, ООО Попурри, 2004, 128 c.
6Робинсон Л., Томсон Г. „Управление по методу пилатеса”, Минск, Попурри ООО, 2002, 130 c.
7Алперс Э., Сежел Р., Джентри Л. „The everything ПИЛАТЕС”, Москва, АСТ: Астрель, 2007, 274 c.
8Kristofers M. Noriss „Skaistumam, vingrumam, veselībai”, Rīga:Avots, 1999, 120 lpp.
9Jogs Ramačakra „Indiešu māksla elpot”, Rīga: Apgāds „Daugava”2004, 104 lpp.
10Kacudzo Niši „Enerģētiskā elpošana”, Rīga: „Vieda”, 2004, 154 lpp.
11The Pilates Bible: The Most Comprehensive and Accessible Guide to Pilates Ever Authors: Lynne Robinson, Lisa Bradshaw, Nathan Gardner Edition, illustrated; Publisher: Firefly Books, 2010
Papildus literatūra
1Jogs Ramačakra „Indiešu māksla elpot”, Rīga:Apgāds „Daugava”2004, 104.lpp.
2Kacudzo Niši „Enerģētiskā elpošana”, Rīga: „Vieda”, 2004, 154 lpp.
3Pilates Anatomy Author: Rael Isacowitz Publisher: Human Kinetics, 2011
4Stretching Anatomy Second Edition Authors: Arnold Nelson, Jouko Kokkonen Publisher: Human Kinetics, 2014
5 Pilates' Return to Life Through Contrology Authors: Joseph Pilates, William John Miller, Judd Robbins, Lin Van Heuit-Robbins Edition 21, illustrated, revised; Publisher: Presentation Dynamics, 2012
Citi informācijas avoti
1Kristofers M. Noriss „Skaistumam, vingrumam, veselībai”, Rīga:Avots, 1999, 120 lpp.
2Opposition in Pilates and Yoga: Newton's Third Law Meets Mindfulness Author: Marie-Claire Prettyman Edition, illustrated; Publisher: Panoma Press, 2016