Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Kaspars Šetlers
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Iemācīt studentiem rīkoties neatliekamās, dzīvībai bīstamās situācijās pirms ārsta ierašanās.
Informēt par civilās aizsardzības struktūru un organizāciju valstī, kā arī pienākumiem un pasākumiem dažādu katastrofu gadījumos.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā vidusskolas programmas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par pirmās palīdzības sniegšanu dzīvībai kritiskās situācijās, kā arī palīdzības izsaukšanu. Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs veikt soļu secību izmeklējot pacientu (cietušo) pirmshospitālā etapā, iegūs zināšanas asiņošanas apturēšanā, pretšoka pasākumu veikšanā. Apgūs pamatprincipus imobilizācijas veikšanā kaulu lūzumu un mežģījumu gadījumos, palīdzības sniegšanā apdegumu, pārkaršanas, hipotermijas un akūtas saindēšanās gadījumos.
Zināšanas par civilās aizsardzības sistēmas struktūru, tiesisko regulējumu, organizāciju un vadību; zināšanas par valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem civilās aizsardzības jomā; zināšanas par paaugstinātas bīstamības objektiem, apdraudējuma risku novērtēšanu, īpašnieku vai tiesisko valdītāju pienākumiem un tiesībām; zināšanas par pašvaldību civilās aizsardzības komisijām; zināšanas par civilās aizsardzības pasākumu plānošanu; zināšanas par bīstamām vielām, to klasifikāciju un prasībām to glabāšanai un pārvadājumiem; zināšanas par starptautiskās palīdzības lūgšanu un sniegšanu; par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem katastrofas gadījumā; zināšanas par īpašiem tiesiskajiem režīmiem un rīcībām specifiskos objektos.

Prasmes

Pratīs veikt neatliekamos reanimācijas pasākumus, tajā skaitā kardiopulmonālās reanimācijas pamatalgoritmu, konstatēt klīniskās un bioloģiskās nāves pazīmes, sniegt pirmo palīdzību svešķermeņa aspirācijas gadījumā, veikt elpināšanu ar manuālo ventilatoru un pielietot orofaringeālo un nazofaringeālo elpvadu, diagnosticēt ārējo asiņošanu un veikt tās apturēšanu, kā arī demonstrēt spēju strādāt pēc komandas darba principiem, savas kompetences ietvaros.
Zinās, kā apzināt dažādus apdraudējumus un to, kā rīkoties dažādās ārkārtas situācijās.

Kompetences

Pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana, pacienta (cietušā) primārā un sekundārā izmeklēšana pirmshospitālā etapā, situācijas analīze, pielietojot atdzīvināšanas pamatalgoritmu un citas pirmās palīdzības darbības vadlīnijas. Kompetence civilās aizsardzības jautājumos.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz1MaģistrsObligātsIvars Vanadziņš, Anastasija Fjodorova, Roberts Leibuss, Elīna Ripa, Kaspars Šetlers, Katrīna Rutka
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF1MaģistrsObligāts
Medicīna, MF1MaģistrsObligāts