Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Olafs Brūvers
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Policijas tiesības

Mērķis

Kursa mērķis ir dot iespēju iepazīties ar ētikas nozares specifiku, tās pamatjēdzieniem, kategorijām, virzieniem un problēmām, sasaistot to ar policijas darbinieku profesionālo ētiku.
Uzdevumi: 1) radīt izpratni par morālo uzskatu daudzveidības pamatiem un dažādu ētisko spriedumu veidošanas iespējām; 2) vingrināties dažādu morālo perspektīvu izmantošanā dzīves situāciju analīzē (dilemmas) un rosināt studentus reflektēt par saviem morālajiem uzskatiem; 3) veidot padziļinātu izpratni par policijas darbinieka profesionālo ētiku un prast praktiski pielietot iegūtās zināšanas.

Priekšzināšanas

Vispārīgā ētika.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti padziļina un pilnveido savas zināšanas policijas darbinieka uzvedības ētikā un saskarsmē savā profesionālajā darbībā, ar nolūku iegūtās zināšanas turpmāk izmantot praksē.

Prasmes

Studenti spēs pielietot iegūtās zināšanas un speciālo terminoloģiju un veikt praktiskus uzdevumus, kas saistīti ar policijas darbinieka ētiku un saskarsmi profesionālajā darbībā savas kompetences ietvaros; spēs rīkoties atbilstoši policijas darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipiem un īpatnībām, veikt dažādu situāciju un datu analīzi; sniegt konstruktīvus risinājumus dažādu ētisko problēmu un dilemmu gadījumos.

Kompetences

Savas kompetences ietvaros spēs raksturot, analizēt un atrisināt dažādas praktiskas problēmas policijas darbā, kas saistītas ar profesionālās ētikas pamatprincipiem; spēs kompetenti veikt savus ikdienas pienākumus saistībā ar cilvēkiem un sabiedrību, to problēmām un lūgumiem; būs kompetenti pielietot teorētiskās iegūtās zināšanas praktiskajā darbā; ar savu kompetenci veicinās profesionālās ētikas ievērošanu un veicināšanu savā darba vietas (institūcijas) vidē.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.