Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ilze Cīrule
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne

Mērķis

Sekmēt studējošo prasmes un iemaņas atlasīt informāciju, analizēt jau uzrakstītus dokumentus un veidot juridiskos tekstus, apgūstot juridisko tekstu rakstīšanas pamatus, tai skaitā attīstot juridisko tekstu jaunrades tehniku (līdztekus nostiprinot zināšanas juridiskajā terminoloģijā), skaidri, vienkārši un argumentēti izsakot domas pareizā latviešu valodā un ievērojot lietvedības prasības; palīdzēt un rosināt izprast tiesību aktu un dokumentu praktisko piemērošanu, uzmanību akcentējot uz biežāk sastopamajām kļūdām juristu runā un rakstos. Apgūt prasmes un iemaņas izstrādāt pārliecinošu un efektīvu uzstāšanos, kā arī novērtēt citas personas mutisko sniegumu un rakstiski veidoto tekstu. Attīstīt prasmes informāciju pasniegt precīzi, lakoniski un pārliecinoši, izmantojot pieejamos materiālus. Iespēju robežās atklāt vājākās vietas savā retorikā, uzlabot kontaktu un komunikāciju ar auditoriju (klientu).

Priekšzināšanas

Prasmes un iemaņas lietot literāro valodu, priekšstats un zināšanas par aktuālāko valodas kultūrā, izpratne par tiesību zinātni, juridiskajiem tekstiem un darbu ar dokumentiem, terminoloģiju; priekšzināšanas loģikā, psiholoģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti izprot profesionālās retorikas būtību un lomu. Apgūstot programmu, studējošie izpratīs mūsdienīgas retorikas pamatprincipus, kā arī būs ieguvuši praktiskas iemaņas komunikācijas veidošanā un pratīs izvēlēties atbilstošākos retoriskos paņēmienus, piemēram, vārdu atkārtošana, sinonīmu izmantojums, dialektismi, žargons, nepabeigti teikumi, klusums, vārdu kārtības maiņa u.c.), valodas kultūru (valodas līdzekļu izmantojums atbilstoši literārās valodas normai), runas tehniku (piemēram, darbs ar balsi, intonācija, dikcija, artikulācija, skaļums, diapazons, tembrs, elpošana, žesti, mīmika), proti, līdzekļus, lai maksimāli iedarbotos uz auditoriju.

Prasmes

Spēj pielietot runas formas un runas satura mijiedarbības būtību; spēj pareizi veidot un prezentēt runu; orientēties un pielietot retorikas praktiskās – publikas uzmanības noturēšanas, komunikācijas barjeras un ’’lampu drudža’’ pārvarēšanas, metodes; spēj veikt runas pašanalīzi.

Kompetences

Analizēt un novērtēt runu atbilstību labas runas principiem, kļūdu klātbūtni/neesamību tajās, šo runu kontekstu, kā arī patstāvīgi uzrakstīt un auditorijas priekšā uzstāties ar iepriekšminētajiem kritērijiem atbilstošu, prezentējošu vai argumentējošu runu, kas balstīta uz runas satura un formas mijiedarbības izpratni.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs8BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs1BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs8BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs1BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs8BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs1BakalaursFree choice
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs8BakalaursFree choice