Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Marina Kameņecka-Usova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_114LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Marina Kameņecka-Usova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Latvijas tiesību vēsture.
Mērķis:
Iepazīstināt ar politikas jēdzienu, priekšmeta būtību, mērķi. Kursa gaitā tiks sniegta informācija, kas veicinās teorētisko zināšanu kopuma izveidi par sekojošiem aktuālajiem jautājumiem: demokrātiskas vērtības, līdzdalība politikā, politiskā ētika, pašvaldības politika, starptautiskās organizācijas, politiskie procesi Latvijā un pasaulē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Politoloģija: uzdevums, mērķis. Demokrātija, tās vērtību sistēma. Politiskas ideoloģijas: liberālisms, sociālisms, konservatīvisms.Lekcijas1.50auditorija
2Starptautiskās politiskās organizācijas: ANO, NATO, ES.Lekcijas1.50auditorija
3Politiskā līdzdalība, jēdziens, veidi. Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā.Lekcijas3.00auditorija
4Starptautiskās politiskās organizācijas. Politiskā līdzdalība.Nodarbības3.00auditorija
5Politiskā ētika, jēdziens, tiesību aktu prasības ētikas jomā, pasaules ētika (global ethics).Lekcijas2.00auditorija
7Pašvaldību politika, jēdziens un principi, funkciju sadale starp valsti un pašvaldībām, aktuāli jautājumi par pašvaldības politiku.Lekcijas2.00auditorija
8Starptautiskie politiskie procesi Latvijā un ārvalstīs.Nodarbības3.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Politoloģija: uzdevums, mērķis. Demokrātija, tās vērtību sistēma. Politiskas ideoloģijas: liberālisms, sociālisms, konservatīvisms.Lekcijas1.00auditorija
2Starptautiskās politiskās organizācijas: ANO, NATO, ES.Lekcijas1.00auditorija
3Politiskā līdzdalība, jēdziens, veidi. Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
5Politiskā ētika, jēdziens, tiesību aktu prasības ētikas jomā, pasaules ētika (global ethics).Lekcijas1.00auditorija
8Starptautiskie politiskie procesi Latvijā un ārvalstīs.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgo darbu veido literatūras atlase un analīze, politisko procesu izpēte. Studentiem jāsagatavo referāts (10 – 12 lpp.) par vienu aktuālu Latvijas vai starptautisko politisko norisi (referātu temati tiek saskaņoti, uzsākot studiju kursa apguvi). Uz katru nodarbību (atbilstoši kursa plānojumam) paņemt līdzi nepieciešamos materiālus un būt gatavam iesaistīties diskusijās.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīme veidojas no šādām komponentēm: • Vērtēšana par semināros izpildītiem rakstu darbiem/prezentācijām: ieskaitīts/neieskaitīts. Gala eksāmenu var kārtot studenti, kam ir saņemts "ieskaitīts" par visiem semināriem. • Eksāmens – rakstiski jautājumi par kursa tēmu izpratni un testa jautājumi. • Aktīva dalība lekciju nodarbībās, savu viedokļu izteikšana un iesaistīšanās diskusijā tiek atzīmēta un var pozitīvi ietekmēt gala novērtējumu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināšanas un izpratne par studiju kursa saturā iekļautajām tēmām – prot definēt, kas ir politiskie procesi, to saikne ar tiesībām, zina nosaukt politiskās organizācijas, izprot politisko ētiku, izprot pašvaldību lomu un vietu politikas veidošanā.
Prasmes:Prasme analizēt un patstāvīgi izvērtēt politiskus procesus Latvijā un pasaulē. Spēja izteikt savu personīgo viedokli par politikas un tiesību jautājumiem. Iemaņa orientēties un analizēt normatīvus aktus, kas saistīti ar studiju kursa problemātiku.
Kompetences:Komunikācijas prasmes – komunicēt ar citiem bakalaura programmas studentiem par politikas un tiesību jautājumiem, demonstrēt izpratni par politikas un tiesību mūsdienu problēmām. Uzstāšanās prasme – prasme izstrādāt prezentāciju un ar to iepazīstināt kursa biedrus, spēja atbildēt uz jautājumiem. Argumentācijas prasmes – spēja rakstiski paust savu argumentētu viedokli par aktuāliem jautājumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ievads politikā.- Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 1998.
2Baldiņš A. Politoloģijas pamati. – Rīga: RTU izdevniecība, 2015.
3Nato Rokasgrāmata. – Brīsele: Office of Information and Press NATO, 2001.
4Ignatāne G., Lulle A. Rokāsgrāmata par ANO. - Jelgavas tipogrāfija, 2005.
5Bache I. George S. Politics in the European Union.- Oxford University Press, 2006.
6Kārlis Dišlers. Latvijas valsts un varas orgāni un viņu funkcijas. TNA, Rīga, 2004
7Miķelis Ašmanis. Politikas teorija. Apgāds Rīga. Zvaigzne ABC
Papildus literatūra
1Politics and Law in the Context of the European Integration: Proceedings of the international conference, 14-15 February 2003.- Rīga: Baltic Centre for Strategic Studies, 2003.
2What’s gone wrong with the democracy. The Economist. Essay.
3TED talks. Rory Stewart: Why democracy matters.
4TED talks. Gordon Brown: Global ethic vs. National interest.
5Starptautiskās jauniešu dienas 2015. Debates Saeimā - Rihards Kols.
6Debates: Vai Latvijā jauniešiem ļaut vēlēt pašvaldību vēlēšanās no 16 gadu vecuma?
7Argumentācija un kritiskā domāšana. Mārtiņš Vaivars. Ievads argumentācijas teorijā
Citi informācijas avoti
1Latvijas Republikas Satversme: LR likums
2Eiropas Savienības Dibināšanas līgumi: ES tiesību akti.
3Saeimas vēlēšanu likums: LR likums.
4Par pašvaldībām: LR Likums.
5Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums: LR likums.
6Saeimas kārtības rullis: LR likums.
7Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā: LR likums.
8Rīgas pilsētas pašvaldības ētikas kodekss.