Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Klāvs Sedlenieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_011LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģijaMērķauditorija:Sociālā antropoloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Klāvs Sedlenieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārējas ievad-zināšanas antropoloģijā, ekonomikā, politoloģijā.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir izveidot pārskatāmu un stimulējošu ietvaru, lai studenti sadarbībā ar pasniedzēju gūtu ieskatu politikas un ekonomikas antropoloģijas galvenajās tēmās, teorijās un izveidotu izpratni par nozīmīgākajām problēmām, ko aplūko šī antropoloģijas apakšnozare, īpašu uzmanību pievēršot dažādu sabiedrību ražošanas principu, politisko lēmumu pieņemšanas saistībai un konfliktu risināšanai, izmantojot koncepcijas, kuras iegūtas analizējot citas sabiedrības, mūsdienu Eiropas, Latvijas un globālo procesu analīzi. Pēc kursa apgūšanas studentiem jāspēj orientēties ekonomikas un politikas antropoloģijas galvenajos jēdzienos, jāizprot esošo debašu būtība un jāgūst vispārējs priekšstats par galvenajiem teorētiskajiem virzieniem, kā arī jāprot praktiski pielietot iegūtās zināšanas, interpretējot cilvēku uzvedību sabiedrībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Politika un ekonomika antropoloģijā, pētījumu un teoriju vēstures pārskats.Lekcijas2.00auditorija
2Evolucionārā (tipoloģiskā pieeja): ekonomikas sistēmas un politiskās organizācijas sistēmas.Lekcijas2.00auditorija
3Kur ekonomika un politika ir nešķiramas: reciprocitāte un dāvanu apmaiņa.Lekcijas2.00auditorija
4Kā interpretēt ekonomiskos procesus, kas vispār ir ekonomika? Formālistu/substantīvistu debate un marksistiskā antropoloģija.Lekcijas2.00auditorija
5Rainis „Jāzeps un viņa brāļi“ no apmaiņas teoriju viedokļa.Nodarbības2.00auditorija
6Substantīvistu/formālistu debate. Apspriedīsim iesniegtās esejas un uz to pamata diskutēsim par substantīvistu/formālistu debati.Nodarbības2.00auditorija
7Vai cilvēki ir pamatā vardarbīgi vai tomēr miermīlīgi? Ekonomiskie un politiskie aspekti.Lekcijas2.00auditorija
8Seminārs 'Marksistiskā antropoloģija'. Apspriedīsim iesniegtās esejas un uz to pamata diskutēsim par marksismu un antropoloģiju.Nodarbības2.00auditorija
9Neformālā ekonomika.Nodarbības2.00auditorija
10Valsts antropoloģija: kas ir valsts? Kur to atrast? Dzīve valsts kabatās un citas izvairīšanās formas.Lekcijas2.00auditorija
11Miermīlīgās sabiedrības. Aplūkosim esejas un pārspriedīsim ar tām saistītos jautājumus.Nodarbības2.00auditorija
12Izvairīšanās no valsts. Vai valsts ir neizbēgams evolūcijas noslēgums?Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Aprakstīts e-studijās.
Vērtēšanas kritēriji:
Atzīmes tiks aprēķinātas sekojošā veidā: 1) Dalība semināros – 20%, 2) Iknedēļas esejas – 35%, 3) Eseju vērtēšana – 15%, 4) Eksāmena eseja – 30%. Nevienā no minētajām četrām sadaļām atzīme nedrīkst būt zemāka par 4. Kursa prasības: 1. Semināri ir obligāti. Semināru mērķis ir dot studentiem iespēju attiecīgo jautājumu apspriest detalizēti. Tas ir iespējams tikai tad, ja studentiem ir nepieciešamās zināšanas par attiecīgajam semināram atbilstošo tematiku. Dalība semināros tiek vērtēta atbilstoši studentu aktivitātei un paustajām zināšanām par aplūkojamo jautājumu. 2. Ja nodarbību sarakstā ir attiecīgi norādīts, studentiem ir jāsagatavo ne vairāk kā 1000 vārdu garas iknedēļas esejas par vienu no piedāvātajām tēmām. Esejām jābūt analītiskām un kritiski jāaplūko piedāvātā tēma. Esejas jāiesniedz norādītajā datumā. Esejas vērtējumu jāiesniedz līdz semināra sākumam. Esejas vai vērtējumus labot nav iespējams. 3. Eseju rakstīšana tiks organizēta tā, ka puse no studentiem raksta esejas, bet otra puse – tās kritiski vērtē. Pasniedzējs vērtēs kā vienu, tā otru darbu, t.i., gan par eseju, gan tās novērtējumu studenti saņem atzīmes. Eseju novērtējumā tiek vērtēta a) eseju struktūra; b) argumentācija; c) zināšanas par attiecīgo jautājumu. 4. Eseju vērtēšanā tiek vērtēts, cik nopietni students ir izvērtējis sava kolēģa paveikto, vai ir mēģināts oponēt un/vai kritizēt izteiktos argumentus un cik labi tas ir paveikts. Vērtējumi, kuri balstīsies tikai veselajā saprātā (bet neparādīs, ka vērtētājs pārzina attiecīgo jautājumu un literatūru), riskē saņemt zemu vērtējumu. 5. Eksāmena esejas/projekta teksta garums ir ne vairāk par 2500 vārdiem. 6. Novēloti iesniegtas esejas saņem samazinātu atzīmi – par vienu novēlotu dienu tiek noņemts 1 punkts no vērtējuma, bet vairāk nekā 5 dienas novēlota eseja saņem 0 punktus. 7. Plaģiātisms netiks tolerēts. Darbs, kurš pat daļēji saturēs plaģiātisma iezīmes, tiks novērtēts ar 0 un studentam nebūs iespējas šo atzīmi labot. Ja plaģiātisms tiks atklāts kursa esejā, students netiks pielaists pie eksāmena un viss kurss tiks uzskatīts par nenokārtotu. Ja neesat pārliecināti, ka jums ir skaidrs, kas ir plaģiātisms un kā no tā izvairīties, nekavējoties konsultējieties ar pasniedzēju. 8. Lekciju apmeklējums nav obligāts, bet ir ieteicams. Jūs varat apgūt daļu zināšanu arī patstāvīgi studējot, bet lekcijas ļaus jums labāk orientēties jautājumu būtībā. 9. Gadījumā, ja jums rodas neskaidrības vai ir jautājumi, nekautrējieties tos uzdot pēc iespējas ātrāk.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc kursa apgūšanas studentiem jāspēj: - orientēties ekonomikas un politikas antropoloģijas galvenajos jēdzienos, - jāizprot esošo debašu būtība, - jāspēj demonstrēt priekšstatu par galvenajiem teorētiskajiem virzieniem.
Prasmes:Jāprot praktiski pielietot iegūtās zināšanas, interpretējot cilvēku uzvedību sabiedrībā.
Kompetences:Kritiski vērtēt šajā studiju kursā aplūkoto teorētisko un empīrisko materiālu, izmantot to citu teorētisko un empīrisko materiālu interpretēšanā un analīzē, kā arī pielietot praktisku problēmu risināšanā un pētniecībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Carrier, J G. 2005. A handbook of economic anthropology. Edward Elgar Publishing.
2Fortes, Meyer, and Edward E. Evans-Pritchard. 1987. African political systems. New York, NY, USA: Distributed by Methuen, Routledge & Kegan Paul.
3Plattner, Stuart. 1989. Economic Anthropology. Stanford: Stanford University Press.
4Block, Maurice. 1975. Marxist analysis and social anthropology. London: Malaby Press.
5Clastres, Pierre. 1989. Society against the State. Trans. Robert Hurley. New York: Zone Books. Originally published in 1977.
6Godelier, Maurice. 1977. Perspectives in Marxist Anthropology. Trans. Robert Brain. Cambridge, London, New York, Melbourne: Cambridge University Press. Originally published in 1973.
7Scott, James C. 1985. Weapons of the weak. New Haven: Yale University Press.
8Scott, James C. 2009. The art of not being governed: an anarchist history of upland Southeast Asia. New Haven: Yale University Press.
9Mauss, Marcel. (1990). The Gift: forms and functions of exchange in archaic societies. London: Routledge
10Polanyi, Karl (1944), The Great Transformation. Boston: Bacon Press.
Papildus literatūra
1Field, John Social capital. Chapters: Introduction, Chapter 1 and Chapter 15
2Frank, Robert H. (1990), ‘Rethinking Rational Choice’ in Roger Friedland and A.F. Robertson (eds.) Beyond the Marketplace. Rethinking Economy and Society. New York: Aldine de Gruyter. pp. 53-88.
3Fukuyama, Francis (2001), ‘Social capital, Civil Society and Development’ Third World Quarterly, Vol. 22, No. 1, pp. 7-20
4Godelier, Maurice (1978), ‘Infrastructures, Societies, and History’, Current Anthropology, 19 (4), December, pp. 763-8, 771.
5Granovetter, Mark (1985), ‘Economic Action and Social Structure: The problem of Embeddedness’ American Journal of Sociology, 91 (3), November 481-510
6Johnson, Allen (1980), ‘The Limits of Formalism in Agricultural Decision Research’, in Peggy F. Barlett (ed.), Agricultural Decision Making: Anthropological Contributions to Rural Development, Chapter 2, New York: Academic Press, 19-43
7Johnson, Allen (1989), ‘Horticulturalists: Economic Behavior in Tribes’. In Stuart Plattner (ed.) Economic Anthropology. Stanford: Stanford University Press.
8Ledeneva, Alena (1996/97), ‘Between Gift and Commodity: The Phenomenon of Blat’ Cambridge Anthropology, 19:3, pp. 43-65
9Malinowski, Bronislav (1922/1961), ‘The Essentials of the Kula’, in Argonauts of Western Pacific, Chapter III, London: Routledge and Kegan Paul, 81-104
10Marx, Karl. Capital, Part I “Commodities and Money”, http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf.htm
11Parry, Jonathan (1986), ‘The Gift, the Indian Gift and the “Indian Gift”’, Man (N.S.), 21, 453-473.
12Sahlins, Marshall, D. (1965) ‘On the Sociology of Primitive Exchange’, in Michael Banton (ed.), The Relevance of Models for Social Anthropology, ASA Monographs I, London: Tavistock Publications, 139-86, 225-36
13Sedlenieks, Klavs (2003) ‘Cash in an Envelope: Corruption and Tax Avoidance as an Economic Strategy in Contemporary Riga.’ in Karl-Olov Arntsberg (ed.) Everyday Economy in Russia, Poland and Latvia. Sodertorns Hogskola. pp. 37-52
14Sobel, Joel (2002), ‘Can We Trust Social Capital’. Journal of Economic Literature. Vol. 40, No. 1, (Mar 2002), pp 139-154.
15Stewart, Michael (1992), ‘Gypsies at the Horse-Fair. A Non-Market model of Trade.’ in Roy Dilley (ed.) Contesting Markets. Analyses of Ideology, Discourse and Practice. Edinburgh: Edinburgh University Press.
16Taussig, Michael (1977) ‘The Genesis of Capitalism Amongst a South American Peasantry: Devil’s Labor and the Baptism of Money’ Comparative Studies in Society and History, 19 (2), April, pp. 130-155