Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Vita Savicka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_044LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:0.00
Zinātnes nozare:Ekonomika; TirgzinībaMērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilga Kreituse
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Study course description
Zināšanas:
Nav nepieciešamas
Mērķis:
panākt, lai studenti pārzinātu sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas metodes, ko izmanto valsts komunikācijā un politiskajā mārketingā.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentiem patsāvīgi jāanalizē jau īstenotas politiskās komunikācijas kampaņas, kā arī pašiem jāiztrādā kampaņas koncepcija, balstoties uz teorētiskajām atziņām.
Vērtēšanas kritēriji:
līdzdalība (aktivitāte) lekcijās (5%); līdzdalība (aktivitāte) un atbilžu-prezentāciju kvalitāte semināros (35%); grupas darbs – referāts(25%); eksāmens(35%). Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā. Gala atzīmi veidos visu atzīmju summa.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Studenti izprot sabiedrisko attiecību un mārketinga komunikācijas pamatprincipus, sociālā un politiskā mārketinga būtību,politisko kampaņu stratēģijas un taktikas izstrādi, kā arī organizācijas un politiķa tēla un reputācijas veidošanās principus.
Prasmes:Spēj kritiski izvērtēt komunikācijas stratēģijas un taktikas, to atbilstību sasniedzamajam mērķim un ētikas principiem.
Kompetences:Izprot stratēģiskās un taktiskās komunikācijas būtību un principus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bruce I. Newman and Dejan, Vercic Communication of Politics: Cross-Cultural Theory Building in the Practice of Public Relations and Political Marketing, 2003;
2David L. Swanson, Dan Nimmo, New Directions In Political Communication. A Resource Book., 1997
3James Gruning,Excellence in PR and Communication Management,1992;
4Philip John Davies and Bruce I. Newman, Winning Elections With Political Marketing, 2006;
5Wayne P., Ph.D. Steger, Sean Q. Kelly, and J. Mark, Ph.D. Wrighton, Campaigns and Political Marketing, 2006.
6Michael T.Ewing “Social Marketing”. Routledge, 2012
7Nedra Kline Weinreich “Hands-on Social Marketing: a step-by-step guide to designing change for good.” SAGE, 2010.
8Jeff French, Clive Blair-Stevens, Dominic McVey, Rowena Merritt „Social Marketing and Public Health: Theory and practice” Oxford University Press, 2009
9Michael T.Ewing “Social Marketing”. Routledge, 2012
10Nedra Kline Weinreich “Hands-on Social Marketing: a step-by-step guide to designing change for good.” SAGE, 2010.
11Dowling Grahame. Creating Corporate reputation.-Oxford: University Press, 2001;
12Fomburn C.J. Reputation: realizin value from the corporate image. – Harvard Business School Press, 1996;
Papildus literatūra
1Dalton John and Susan Croft. Managing corporate reputation. A Specially commissioned report.-London: Thorogood. 2003
2Dennis L., Wilcox, Phillip H.Ault, Warren K. Agee, Public Relations. Strategies and Tactics,2005;
3Dowling Grahame. Creating Corporate reputation.-Oxford: University Press, 2001;
4Ronald D. Smith, Strategic Planning for Public Relations, 2005