Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Vita Savicka

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_012LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; BibliotēkzinātneMērķauditorija:Politikas zinātne; Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vita Savicka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Komunikācijas teorijas, priekšzināšanas sabiedrisko attiecību jomā.
Mērķis:
Kurss iepazīstina ar sabiedrisko attiecību nozīmi politiskajos procesos, kā arī ar politiskā mārketinga būtību, principiem, politisko kampaņu stratēģijas un taktikas izstrādes un vadīšanas metodēm, kā arī sniedz zināšanas par politiķa tēla veidošanas principiem un metodēm.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Politiskā komunikācijas specifika mūsdienu sabiedrībā.Lekcijas1.00auditorija
2Politiskā mārketinga jēdziens, definīcijas un vēsturiskā attīstība.Lekcijas1.00auditorija
3Vēlēšanu kampaņu un politisko reklāmu iedalījums un tipi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Interešu aizstāvība un lobisms – jēdzieni, pieeja, metodes un instrumenti. Lobisms kā komunikatīvs process.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Pārliecināšana un manipulācija, politiskā propaganda un aģitācija – jēdzieni, metodes, kritika.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Izvēlētās politiskās partijas priekšvēlēšanu kampaņas analīze. Eseja par politiskā mārketinga vai lobisma teorētiskajiem aspektiem, analizējot tos mūsdienu informatīvās telpas kontekstā.
Vērtēšanas kritēriji:
Spēja izprast teoriju un to integrēt praktiskajā darbā – līdz 7 ballēm. Spēja izprast teoriju un to integrēt praktiskajā darbā, kā arī sniegt teorijā balstītu pamatojumu izvēlētajai kampaņas stratēģijai, metodēm un instrumentu pielietojumam – no 7–10 ballēm.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie izprot politiskās komunikācijas, politiskā mārketinga, interešu aizstāvības un lobisma būtību. Spēj kritiski izvērtēt politiskās komunikācijas ētiskos aspektus.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie spēj izstrādāt politisko un lobisma kampaņu stratēģijas, balstoties uz teorētiskajām zināšanām.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie spēj analizēt politiskās komunikācijas procesu, to kritiski izvērtēt gan no ētiskā viedokļa, gan balstoties uz komunikācijas teorijām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Philip John Davies and Bruce I. Newman, Winning Elections With Political Marketing, 2006;
2Wayne P., Ph.D. Steger, Sean Q. Kelly, and J. Mark, Ph.D. Wrighton, Campaigns And Political Marketing, 2006.
3Minozzi, W., & Woon, J. (2013). Lying aversion , lobbying , and context in a strategic.
4Myers, C. (2018). Public relations or “ grassroots lobbying ” ? How lobbying laws are re-de fi ning PR practice. Public Relations Review, 44(1), 11–21. h
5Davidson, S. (2016). Public relations theory : An agonistic critique of the turns to dialogue and symmetry.
6Sampedro, V. (2011). Introduction : New Trends and Challenges in Political Communication.
7Hoffjann, O. (2018). The role of play in strategic communication.
8Scott, J. C., 2015. The Social Process of Lobbying? Cooperation or Collusion? New York: Routledge.
9Yackee, Susan, W. 2015. Invisible (And visible) lobbying: The case of state regulatory policy making. State Politics & Policy Quarterly 15(3): 322 –44.
10Ormrod, R. P., & Savigny, H. (2011). Political market orientation : A framework for understanding relationship structures in political parties.
11Considerations on the evolution of political marketingButler, P., & Harris, P. (2009). marketing theory. 9(2), 149–164.
Papildus literatūra
1A. Maksimov, Čistije I graznije tehnologii viborov, 1999;
2Röttger, U., & Preusse, J. (2013). External Consulting in Strategic Communication : Functions and Roles Within Systems Theory. 99–117.
3McGrath, C., 2007, Framing lobbying messages: defining and communicating political issues persuasively. J. Publ. Aff., 7: 269-280.
4Tusinski, K., 2007, A Description of Lobbying as Advocacy Public Relations. International Public Relations Research Conference. 2007: 563-570.
5Bitonti, Alberto and Phill Harris. 2017. Lobbying in Europe. Public affairs and the Lobbying industry in 28 EU countries. London: Palgrave MacMillan.
6Baumgartner, Frank, R., Jeffrey M. Berry, Marie Hojnacki, Beth L. Leech and David C. Kimball. 2008. Lobbying and Policy Change: Who Wins, Who Loses, and Why. Chicago: The University of Chicago Press.
7Henneberg, S. C., Scammell, M., & Shaughnessy, N. J. O. (2009). theories of democracy. 9(2), 165–188.
8Ormrod, R. P., & Savigny, H. (2011). Political market orientation : A framework for understanding relationship structures in political parties.