Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Daiga Behmane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VVDG_026LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:20.00ECTS:30.00
Zinātnes nozare:VadībzinātneMērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības vadības docētāju grupa
Struktūrvienības vadītājs:Daiga Behmane
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Studiju kursu apguve. Prakses tēmas (projekta) izvēle.
Mērķis:
Prakse ir studiju programmas sastāvdaļa. Prakses mērķis ir sasaistīt zināšanas un prasmes, kas iegūtas studiju programmas kursu ietvaros ar reālo situāciju uzņēmumos un organizācijās, kā arī pilnveidot studējošā profesionālās, saskarsmes un sociālās prasmes.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prakses norise un rezultāti tiek atspoguļoti prakses atskaitē (saskaņā ar studiju programmas Prakses nolikumu).
Vērtēšanas kritēriji:
Prezentācija un uzstāšanās (40%). Ziņojuma saturs un noformējums (50%). Uzņēmuma novērtējums (10%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūtas zināšanas par uzņēmuma struktūru, darbības procesiem un rezultātiem.
Prasmes:Projekta plānošana un vadība, sadarbība ar kolēģiem, rezultātu prezentēšana.
Kompetences:Informācijas apkopošana un analīze, projektu vadība, komunikācija, viedokļa prezentācija.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Citi informācijas avoti
1Prakses nolikums (pieejams e-studijās)