Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ritma Rungule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SUPK_073LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:0.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Socioloģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ritma Rungule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Sandra Mihailova
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, eiisoatrsu[pnkts]lv, eiisoatrsu[pnkts]lv, +371 67409101
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Mērķis:
1. Studiju procesā apgūtās zināšanas pielietot praktiski, izpildot konkrētus darba uzdevumus; 2. Iepazīties ar konkrētas organizācijas struktūru un menedžmentu; 3. Noskaidrot problēmas, kas varētu kļūt par bakalaura darba izpētes mērķi.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prakses vietas izvēle. Prakses vietas studenti izvēlas paši un savu izvēli paziņo katedrai. Studentiem, kuri nav izvēlējušies, katedra nosaka prakses vietas. Prakses vietas tiek apstiprinātas katedras sēdē, tiek noteikts pasniedzējs, kas ir atbildīgs par prakses norisi.
Vērtēšanas kritēriji:
Pēc prakses pabeigšanas studenti iesniedz katedrā prakses atskaiti un slēgtā aploksnē prakses organizācijas pārstāvja vērtējumu par prakses norisi. Prakses rezultāti tiek apspriesti seminārā, kurā studenti ziņo par prakses norisi un tās rezultātiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:
Prasmes:
Kompetences:
Bibliogrāfija