Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Signe Subatniece

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_025LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Signe Subatniece
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Bioķīmija, mikrobioloģija, vides veselība.
Mērķis:
Dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju programmai atbilstīgu kompetenci un apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgas jomas speciālistiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīšanās ar normatīvajiem aktiem vides veselības jomā un Veselības inspekcijas kompetenci vides riska faktoru uzraudzībā un novērtēšanā.Nodarbības1.00mācību izbraukums
2Dzeramā ūdens kvalitātes monitorings (teorija un prakse)Nodarbības1.00mācību izbraukums
3Peldūdens kvalitātes monitorings (teorija un prakse)Nodarbības1.00mācību izbraukums
4Dzeramā ūdens nekaitīguma rādītāji un to normas (teorija)Nodarbības1.00mācību izbraukums
5Dzeramā ūdens apgādes sistēmu uzraudzība un kontrole (prakse)Nodarbības1.00mācību izbraukums
6Ķīmiskās vielas un drošība (teorija)Nodarbības1.00mācību izbraukums
7Pētījumi vides veselības jomā (teorija)Nodarbības1.00mācību izbraukums
8Higiēnas prasību novērtēšana dažādos būvniecības etapos, t.sk. ventilācijas, apkures, apgaismojuma novērtēšana (prakse)Nodarbības1.00mācību izbraukums
9Iepazīšanās ar normatīvajiem aktiem sabiedrības veselības jomā un Veselības inspekcijas kompetenci paaugstināta riska objektu (izglītības un audzināšanas iestādes, bērnu nometnes, iedzīvotāju higiēniskās apkalpošanas uzņēmumos, viesnīcas, viesu mājās) uzraudzībā.Nodarbības1.00mācību izbraukums
10Kontroles paaugstināta riska objektos, t.sk. izglītības un audzināšanas iestādēs, bērnu nometnēs, iedzīvotāju higiēniskās apkalpošanas uzņēmumos, viesnīcas, viesu mājās.Nodarbības1.00mācību izbraukums
11Kontroles rekreācijas teritorijās − peldvietās.Nodarbības1.00mācību izbraukums
12Kontroles pēc iedzīvotāju iesniegumiem par: saimnieciskas darbības rezultātā radītiem vides riska faktoriem (troksnis, vibrācija); higiēnas prasību neievērošanu objektos; grauzēju, insektu esamību; dzeramā ūdens neatbilstību nekaitīguma prasībām.Nodarbības1.00mācību izbraukums
13Veselības inspekcijas kompetence atzinuma sagatavošanā par veselīguma norādēm.Nodarbības1.00mācību izbraukums
14Ārstniecības iestāžu reģistrs, ārstniecības personu reģistrs, kā arī ārstniecības atbalsta personu reģistrs.Nodarbības1.00mācību izbraukums
15Veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana, to sniegšanas uzraudzība, atbilstība normatīvajiem aktiem un līgumiem.Nodarbības1.00mācību izbraukums
16Prakses aizstāvēšana.Nodarbības1.00mācību izbraukums
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kopā ar prakses vadītāju students sastāda konkrētu prakses grafiku tādā veidā, lai būtu iespējams izpildīt maksimāli vairāk no minētajiem prakses uzdevumiem. Prakses laikā students regulāri ieraksta prakses atskaitē izpildītos darbus. Atskaiti par praksi galīgā veidā students sagatavo prakses laikā un iesniedz izskatīšanai prakses vadītājam.
Vērtēšanas kritēriji:
Piedalīšanās un aktivitāte prakses laikā. prakses atskaite un prakses vadītāja atsauksme. Prakses aizstāvēšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zinās par valsts pārvaldes funkcijām slimību uzraudzībā (izņemot infekcijas slimības), kā arī tādu vides faktoru uzraudzību un kontroli, kuri izraisa saslimšanu; Zinās par normatīvajiem aktiem, to sistēmu, darbību, galvenajām valsts noteiktajām prasībām vides un sabiedrības veselības aizsardzībā, kā arī šo jautājumu pārvaldes kārtību Latvijā. Zinās par galvenajām ES prasībām, to pielāgošanas procesu un atbildību pārkāpumu gadījumos.
Prasmes:Praktiskas iemaņas vides veselības riska faktoru noteikšanā un novērtēšanā; ūdens kvalitātes un nekaitīguma novērtēšanā, apdzīvojamo vietu higiēniskajā novērtēšanā, paaugstinātā riska objektu kontrolē un ēku higiēniskajā novērtēšanā būvniecības etapos.
Kompetences:Spēj izskaidrot valsts pārvaldes funkcijas slimību uzraudzībā (izņemot infekcijas slimības), kā arī tādu vides faktoru uzraudzību un kontroli, kuri izraisa saslimšanu. Spēj analizēt epidemioloģiskos un citus datus, prot tos izskaidrot un interpretēt.
Bibliogrāfija