Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Žanna Martinsone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:AUVMK_011LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Žanna Martinsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Aroda un vides medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Maija Eglīte
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, avmkatrsu[pnkts]lv, avmkatrsu[pnkts]lv, +371 67060816
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas ķīmijā, bioķīmijā, fizikā, mikrobioloģijā un fizioloģijā, vides veselībā.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir iegūt praktiskās zināšanas darba veselības jomā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Metodiskie norādījumi prakses dokumentācijas noformēšanā. Patstāvīgo darbu veikšanas kārtība. Darba spēju indeksa novērtēšanas pamatprincipi. Bioloģiskie darba vides riska faktori. Darba vides riska faktori veselības nozarē strādājošajiem.Nodarbības1.00auditorija
2Darba vides riska faktoru mērīšanas pamatprincipi uzņēmumos.Nodarbības1.00auditorija
3Obligāto veselība pārbaužu veikšanas un arodslimību piešķiršanas kārtība. Biežākās arodslimības Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
4Praktiski piemēri par darba aizsardzības sistēmas/dokumentācijas ieviešanu dažādu nozaru uzņēmumos: darba vides riska faktoru izvērtēšanas kārtība uzņēmumos.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Darba devēja, darba ņēmēja un darba aizsardzības speciālista pienākumi, tiesības un atbildība darba aizsardzības jautājumos. Ugunsdrošības un elektrodrošības prasības uzņēmumos. Darba vides riska faktoru novērtēšanas palīgrīki (programmas, kalkulatori u.c.).Nodarbības1.00auditorija
6Metodiskie norādījumi mērījumu veikšanai un ekspozīcijas aprēķināšanai.Nodarbības1.00auditorija
7Patstāvīgais darbs: drošības datu lapu (safety data sheet) analīze ķīmiskai vielai vai vielu maisījumam.Nodarbības1.00auditorija
8Darba devēja, darba ņēmēja un darba aizsardzības speciālista pienākumi, tiesības un atbildība darba aizsardzības jautājumos. Ugunsdrošības un elektrodrošības prasības uzņēmumos. Darba vides riska faktoru novērtēšanas palīgrīki (programmas, kalkulatori u.c.).Nodarbības1.00auditorija
9Ergonomisko risinājumu uzņēmuma apmeklējums.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Patstāvīgais darbs: veiktā darba vides riska faktoru analīze biroja darba vietām.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Darba vides riska faktoru novērtēšana lidostas tehniskajam personālam.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Patstāvīgais darbs: darba aizsardzības sistēmu, specifisko darba vides riska faktoru un preventīvo pasākumu aprakstīšana pēc uzņēmumu apmeklējuma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Metālapstrādes uzņēmuma apmeklējums. Darba vides riska faktoru identifikācija un mērījumu veikšana metālapstrādes uzņēmumā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Patstāvīgais darbs: metālapstrādes uzņēmuma darba vides riska faktoru novērtēšana, visu nepieciešamo pierakstu noformēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Darba vides riska faktoru novērtēšana savā izvēlētā uzņēmumā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Būvniecības uzņēmuma apmeklējums. Darba vides riska faktoru vērtēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Patstāvīgais darbs: veiktā darba savā izvēlētajā uzņēmumā vides riska faktoru analīze, novērtēšana un nepieciešamo pierakstu noformēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Patstāvīgais darbs: būvniecības uzņēmumā veiktā darba vides riska faktoru analīze, novērtēšana un nepieciešamo pierakstu noformēšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
19Konsultācijas darba vides riska faktoru pierakstu un dienasgrāmatas noformēšanā, prezentācijas sagatavošana. DSI novērtēšana aptaujātai grupai.Nodarbības1.00auditorija
20Prakses aizstāvēšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kursa apguves laikā students praktiski pilda individuālu dienasgrāmatu, par ko tiek veidota atskaite kursa nobeigumā. Kursa apguves laikā iek veikti individuāli prakses uzdevumi, individuāla mērījumu veikšana un tai sekojoša interpretācija. Patstāvīgais darbs savā izvēlētā uzņēmumā - riska faktoru identifikācija, noteikšana un preventīvo pasākumu individuāla izstrāde. Kursa apguves laikā students patstāvīgi gūst papildu zināšanas no e-studiju apmācības materiāliem, no prezentācijām, diskusijām par studentu izstrādātajiem problēmreferātiem un pētnieciskajiem darbiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa apguves vērtēšanas kritēriji: - piedalīšanās un aktivitātes praktisko nodarbību un semināru darbā; - patstāvīgo darbu satura aktualitāte un prezentācijas kvalitāte; - dienasgrāmatas par praktisko darbu sekmīga atskaite; - sekmīga prakses aizstāvēšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves laikā students gūst praktiskās zināšanas: -par darba veselības nozīmi, principiem, virzieniem, uzdevumiem un zinās to pielietot praksē; -par darba vides riska faktoriem dažādu nozaru uzņēmumos (metālapstrādes, būvniecības u.c. uzņēmumi Latvijā) un zinās tos identificēt; - par darba vides riska faktoru mērīšanas pamatprincipiem un pratīs tos pielietot praksē; - par obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību un zinās to praktisko pielietojumu uzņēmumu darbībā.
Prasmes:Kursa apguves laikā students apgūst prasmes, kā: -patstāvīgi, kritiski analizēt, pielietot darba veselībā iegūtās zināšanas; Profesionāli pielietot argumentāciju sava viedokļa pamatošanai un novērtēt darba veselības kā medicīnas nozares preventīvu nozari cilvēka veselības saglabāšanā un nostiprināšanā; -noteikt un novērtēt darba vides riska faktorus dažādos Latvijas uzņēmumos un darba vidēs; -veikt dažādu uzņēmumu, atklājot veselībai kaitīgos riska faktorus.
Kompetences:Iegūtā kompetence ļauj: - saskatīt cilvēka veselības stāvokļa saistību ar darba vides apstākļiem; - pielietot argumentācijas, loģikas un retorikas pamatu zināšanas, lai analizētu praktiskas situācijas; - izstrādāt rekomendācijas, pasākumus darba vides kaitīgo riska faktoru novēršanā vai samazināšanā, nodrošinot cilvēka organisma un darba vides optimālu mijiedarbību; - uzņemties atbildību un demonstrēt vadīšanas prasmes gadījumos, kad to prasa darba drošības, indivīda vai visas sabiedrības intereses.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Darba medicīna. 2. pārstrādātais un papildinātais izdevums. Maija Eglīte, RSU, 2012.
2Darba apstākļi un riski Latvijā 2012-2013.
Papildus literatūra
1. J.Dundurs. Methodic Directions for Practical Works in Environmental Health. RSU, 2011.
2J.Dundurs. Methodic Directions for Practical Works in Occupational Health. RSU, 2001.
3J.Dundurs. Environmental and Occupational Medicine. RSU,2015.
Citi informācijas avoti
1Pasaules Veselības Organizācijas interneta vietnes mājas lapa kā arī citas aroda un vides veselības nozares oficiālas un starptautiski atzītas interneta mājas lapas.