Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Baiba Pumpiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:30.07.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_259LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Baiba Pumpiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Supervizora profesionālā darbība; Individuālā supervīzija; Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā; Supervizora personības kvalitātes.
Mērķis:
Attīstīt profesionālos priekšstatus par supervīziju dažādās profesionālajās vidēs. Vērojot, aprakstot un analizējot supervīzijas procesu, veidot izpratni par supervizora profesionālās darbības daudzveidību un iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kontakta veidošana. Ķermeņa neverbālo reakciju nozīme. Supervīzijas kontrakts. Supervizējamā grūtību, problēmu, situācijas izvērtēšana.Nodarbības1.00auditorija
2Supervizora pielietoto metožu un tehniku identificēšana dažādos supervīzijas posmos. Supervīzijas funkcijas un fokusi. Psihodinamiskie aspekti.Nodarbības1.00auditorija
3Video treniņš (lomu spēles). Refleksija par supervīzijas procesu. Novērošanas protokolu analīze. Profesionālo attiecību veidošanas procesa izvērtēšana.Nodarbības4.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi lasīt norādītos avotus un literatūru, izdarot kopsavilkumus. Veikt rakstisku supervīzijas gadījuma analīzi. Gadījuma analīzi apraksta dotā parauga protokolos. Kritēriji protokola aizpildīšanai: 1) Analizē un pamato supervīzijas sākotnējo un centrālo mērķi/jautājumu, kas tiek risināts. 2) Analizē un pamato, kuram supervīzijas fokusa veidam atbilst supervīzijas mērķis un/vai jautājums (pamatot, kas par to liecina). 3) Apraksta supervīzijas procesu, pielietotās metodes, analizē tās. 4) Analizē un pamato, vai ir un kāda ir supervizējamā pārnese un/vai supervizora pretpārnese. 5) Analizē, vai tika sasniegts supervīzijas mērķis/ atbildēts uz supervīzijas jautājumu (pamatot, kāpēc uzskata, ka tika/netika sasniegts). 6) Analizē un pamato, kāds ir supervīzijas rezultāts. 7) Analizē un pamato supervīzijā realizēto/-ās supervīzijas funkciju/-as. 8) Izvirza ieteikumus turpmākajam darbam. 9) Reflektē par mācību supervīziju.
Vērtēšanas kritēriji:
1) Aktivitāte nodarbībās. Dalība lomu spēlēs. Reflektē par novēroto supervīzijas procesu pēc dotajiem kritērijiem – 20%. 2) Novērotās supervīzijas atspoguļo protokolos, izmantojot atbilstošus profesionālus terminus; korekti aizpilda, analizē un iesniedz novērojuma protokolus – 80%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Atpazīst supervizora un supervizējamā profesionālās attiecības un attiecību kvalitāti. Atpazīst supervizora pielietotās metodes un tehnikas dažādos supervīzijas posmos. Izskaidro supervīzijas funkcijas, procesa priekšnoteikumus un veidojošos faktorus. Izskaidro supervīzijas procesu profesionālā terminoloģijā.
Prasmes:Apraksta novēroto supervīzijas procesu. Noformē protokolus, kas saistīti ar mācību supervīzijas procesa un rezultātu apkopojumu. Protokolos atspoguļo galvenās tēmas un risinājumus, iekļaujot teorētiskās zināšanas un jautājumus par novēroto procesu.
Kompetences:Analizē pielietotās metodes un tehnikas dažādos supervīzijas posmos. Izmanto iegūtās zināšanas un novērojumus savas profesionalitātes paaugstināšanai. Spēj sasaistīt teorētiskos aspektus ar savu pieredzi un novērojumiem supervīzijas laikā. Formulē idejas supervīzijas procesa pilnveidošanai un savu profesionālo resursu papildināšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Supervīzija : teorija, pētījumi, prakse : rakstu krājums. Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. 422 lpp.
2Conlow, R. (2001). Exellence in Supervision. Essential skills for the new supervisior. Axzo Press. Iegūts no http://cengagesites.com/academic/assets/sites/Axzo/15605261…
3Berger S.S., Buchholz E.S. (1993). On becoming a supervisee: preparation on learning in a supervisory relationship. Journal of the Division of Psychotherapy, 30(1): 86-92.
4Watkins E. (2010). Considering Characterological Resistances in the Psychotherapy Supervisor. American Journal of Psychotherapy, 64(3): 239-256.
5Scharff J.S. (ed.) (2012). Clinical Supervision of Psychoanalytic Psychotherapy. International Psychotherapy Institute E‐Books.
6Apine, E. (2007). Supervīzija sociālajā darbā. Supervizora rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte.
7Mārtinsone, K. (2010). Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Rīga: Drukātava.
Papildus literatūra
1Yourman D.B. (2003). Trainee disclosure in Psychotherapy Supervision: The Impact of Shame. JCLP/In Session, 59(5): 601-609.
2Watkins E. (2010). Toward a Tripartite Vision of Supervision for Psychoanalysis and Psychoanalytic Psychotherapies: Alliance, Transference–Countertransference Configuration, and Real Relationship. Psychoanalytic Review, 98(4): 557-590.
3Jacobs D., David P., Meyer D.J. (1995). The Supervisory Encounter. 10th part. Termination. New Haven: Yale University Press.
4Wisconsin Child Welfare (2011). Supervisor Guide Book: A Comprehensive Guide to Getting Started as a Supervisor in Child Welfare. Iegūts no https://www.uwgb.edu/newpart/SupervisorGuideBook/Supervisor…
Citi informācijas avoti
1Journal of Supervision
2Journal of Clinical Supervision
3Journal of Supervision and Training