Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Inese Paiča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_102LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inese Paiča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Classes (number)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas24
Study course description
Zināšanas:
Apgūti studiju kursi: Supervizora profesionālā darbība, Supervīzijas vēsture un pamata teorijas, Individuālā supervīzija, Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā, Supervīzija grupā, Prakse I.
Mērķis:
Pārraudzītā praksē studējošajiem attīstīt supervīzijas (individuāli un grupā) vadīšanas kompetenci, veikt pašrefleksiju par praksi, kā arī saņemt atgriezenisko saiti par savu darbu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Profesionālās vides specifika. Supervizējamā vajadzību un resursu novērtējums. Supervīzijas struktūra un organizācija.Classes1.00auditorija
2Supervīzijas procesa plānojums un līgums. Sistēmiskā pieeja starppersonu komunikācijā.Classes1.00auditorija
3Konsultēšanas un intervences metodes supervīzijā. Supervīziju novērtējums.Classes1.00auditorija
4Konfliktu vadība supervīzijā un mediācija. Reflektīva, konstruktīva darbība.Classes1.00auditorija
5Dokumentācija, kas saistīta ar supervīzijas procesu, rezultātu apkopojums un novērtējums. Ētikas jautājumi.Classes1.00auditorija
6Gadījumu supervīzija, ja nepieciešams, atgriežoties pie iepriekšminētajām tēmām.Classes1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi nostiprināt kursa materiālu, lasot literatūru. Prakses uzdevumu izpilde (supervizora pārraudzībā veikt personas un grupas izvērtējumu, sastādīt plānu un vadīt supervīziju, izvēloties piemērotas darba metodes). Sava darba protokolēšana un supervīziju protokolēšana. Jautājumu formulēšana par supervīzijas gaitu un atspoguļošana protokolos. Jautājumu sagatvošana prakses supervīzijai. Prezentācijas par diviem gadījumiem sagatavošana. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata.
Vērtēšanas kritēriji:
Regulāra aktīva dalība supervīzijās, korekti aizpildīti supervīziju protokoli, prezentācijas par diviem gadījumiem, profesionālās izaugsmes pašnovērtējums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Apraksta vides specifiku, definē supervizējamā vajadzības un resursus, raksturo supervīzijas struktūru un organizāciju, skaidro vienošanās nosacījumus. Raksturo un pamato izvērtēšanas un supervīzijas metodes darbam individuāli, grupā, apraksta intervences supervīzijas procesā starppersonu komunikācijas kontekstā, kā arī supervīzijas novērtējuma kritērijus. Skaidro konfliktu vadības posmus supervīzijā. Apraksta ētikas dilemmas.
Prasmes:Veic izvērtēšanu, izveido supervīziju plānu, pielieto personai/ grupai piemērotas metodes un intervences supervīzijas procesā; analizē un novērtē supervīzijas procesa attīstību un efektivitāti, noformē supervīzijas dokumentāciju, veic pašrefleksiju.
Kompetences:Organizē, administrē un vada supervīzijas procesu individuālā/ grupu līmenī, izprotot profesionālās vides specifiku un pielietojot atbilstošas metodes/ intervences; noformē ar supervīziju saistīto dokumentāciju, ievērojot tiesiskos nosacījumus un īstenojot ētisko atbildību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce