Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inese Paiča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.02.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_102LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inese Paiča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūti studiju kursi: Supervizora profesionālā darbība, Supervīzijas vēsture un pamata teorijas, Individuālā supervīzija, Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā, Supervīzija grupā, Prakse I.
Mērķis:
Pārraudzītā praksē studējošajiem attīstīt supervīzijas (individuāli un grupā) vadīšanas kompetenci, veikt pašrefleksiju par praksi, kā arī saņemt atgriezenisko saiti par savu darbu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Profesionālās vides specifika. Supervizējamā vajadzību un resursu novērtējums. Supervīzijas struktūra un organizācija.Nodarbības1.00auditorija
2Supervīzijas procesa plānojums un līgums. Sistēmiskā pieeja starppersonu komunikācijā.Nodarbības1.00auditorija
3Konsultēšanas un intervences metodes supervīzijā. Supervīziju novērtējums.Nodarbības1.00auditorija
4Konfliktu vadība supervīzijā un mediācija. Reflektīva, konstruktīva darbība.Nodarbības1.00auditorija
5Dokumentācija, kas saistīta ar supervīzijas procesu, rezultātu apkopojums un novērtējums. Ētikas jautājumi.Nodarbības1.00auditorija
6Gadījumu supervīzija, ja nepieciešams, atgriežoties pie iepriekšminētajām tēmām.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi nostiprināt kursa materiālu, lasot literatūru. Prakses uzdevumu izpilde (supervizora pārraudzībā veikt personas un grupas izvērtējumu, sastādīt plānu un vadīt supervīziju, izvēloties piemērotas darba metodes). Sava darba protokolēšana un supervīziju protokolēšana. Jautājumu formulēšana par supervīzijas gaitu un atspoguļošana protokolos. Jautājumu sagatvošana prakses supervīzijai. Prezentācijas par diviem gadījumiem sagatavošana. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmata.
Vērtēšanas kritēriji:
Regulāra aktīva dalība supervīzijās, korekti aizpildīti supervīziju protokoli, prezentācijas par diviem gadījumiem, profesionālās izaugsmes pašnovērtējums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Apraksta vides specifiku, definē supervizējamā vajadzības un resursus, raksturo supervīzijas struktūru un organizāciju, skaidro vienošanās nosacījumus. Raksturo un pamato izvērtēšanas un supervīzijas metodes darbam individuāli, grupā, apraksta intervences supervīzijas procesā starppersonu komunikācijas kontekstā, kā arī supervīzijas novērtējuma kritērijus. Skaidro konfliktu vadības posmus supervīzijā. Apraksta ētikas dilemmas.
Prasmes:Veic izvērtēšanu, izveido supervīziju plānu, pielieto personai/ grupai piemērotas metodes un intervences supervīzijas procesā; analizē un novērtē supervīzijas procesa attīstību un efektivitāti, noformē supervīzijas dokumentāciju, veic pašrefleksiju.
Kompetences:Organizē, administrē un vada supervīzijas procesu individuālā/ grupu līmenī, izprotot profesionālās vides specifiku un pielietojot atbilstošas metodes/ intervences; noformē ar supervīziju saistīto dokumentāciju, ievērojot tiesiskos nosacījumus un īstenojot ētisko atbildību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mārtinsone, K. un Mihailova, S. (Sast.). (2017). Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU
2Carroll, M. (2014). Effective supervision for the helping professions. Thousand Oaks, CA: SAGE.
3Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2013). Fundamentals of Clinical Supervision. (5th ed.). Pearson Education Limited.
4Aasheim, L.L. (2012). Practical clinical supervision for counselors: an experiential guide. New York, NY: Springer.
5Driscoll, J.(2004). Practising Clinical Supervision: a Reflective Approach. London: Elsevier Health Sciences.
6Proctor, B. (2008). Group Supervision: A Guide to Creative Practice. (2nd ed.). London: SAGE Publications Ltd.
7Fleming, I., & Steen, L. (2012). Supervision and clinical psychology : Theory, practice and perspectives / edited by Ian Fleming and Linda Steen. (2nd ed.). Hove, East Sussex: Routledge.
Papildus literatūra
1Bash, L. (Ed.). (2007). Best Practices in Adult Learning:Anker Publishing Co.
2Culbreth, J.R. & Brown, L.L. (Eds). (2010). State of the art in clinical supervision. New York, N.Y.: Routledge.
3Koķe, T. (1999). Pieaugušo izglītības attīstība: raksturīgākās iezīmes. Rīga: Mācību apgāds NT.
4Supervīzija sociālajā darbā. Supervizora rokasgrāmata. (2007). Rīga: Latvijas Universitāte.
5Mārtinsone, K. (Sast.). (2010). Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Rīga: Drukātava.
6Perepjolkina, V. un Mārtinsone, K. (Red.). (2015). Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei. RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām. Rīga: RSU.
Citi informācijas avoti
1Journal of Supervision
2Journal of Clinical Supervision
3Journal of Supervision and Training