Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ineta Heinsberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_172LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:16.00ECTS:24.00
Zinātnes nozare:Pedagoģija; Pieaugušo pedagoģijaMērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ineta Heinsberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)16Kopā lekciju kontaktstundas96
Nodarbības (numurs)90Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)16Kopā nodarbību kontaktstundas1440
Kopā kontaktstundas1536
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Individuālā supervīzija, Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā, Supervīzija grupā, Intervīzijas grupa, Komandas un organizācijas supervīzija, Supervizora personības kvalitātes, Prakse I, II, III.
Mērķis:
Studējošiem attīstīt un pilnveidot supervizora profesijai nepieciešamo kompetenci – veikt izvērtēšanu, organizēt un vadīt supervīzijas procesu, formulēt darba novērtēšanas kritērijus, saņemt atgriezenisko saiti par savu darbu, veikt pašrefleksiju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Patstāvīgas pārraudzītas supervīziju prakses uzsākšana. Kontrakta slēgšana.Lekcijas2.00auditorija
2Supervīzijas process un atgriezeniskā saite.Lekcijas2.00auditorija
3Savas darbības analīze, savu prasmju un kompetences novērtējums.Lekcijas2.00auditorija
4Pārraudzīta prakse - profesionālo prsmju attīstīšana supervīzijas vadīšanai dažādās vidēs, individuāli un grupā. Prakses supervīzija.Nodarbības70.00auditorija
5Gadījumu prezentācija. Diskusija par izvēlēto teoriju un metodēm.Nodarbības20.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti supervizora pārraudzībā, atbilstoši situācijai un pasūtījumam veic izvērtējumu, vada, izvēloties piemērotas darba metodes. Veic savas darbības protokolēšanu. Raksturo formulētos supervīziju efektivitātes novērtēšanas kritērijus. Raksta profesionālās izaugsmes dienasgrāmatu. Divu supervīzijas gadījumu sagatavošana un prezentēšana pēc dotās shēmas.
Vērtēšanas kritēriji:
Students analizē savu darbību, reflektē par savām un citu profesionālo darbu. Supervīziju protokoli atbilst prasībām, ir korekti aizpildīti. Sagatavotas un prezentētas divas gadījumu analīzes, ietverot atbilstošu teorētisko pamatojumu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Salīdzina un izvērtē dažādas supervīzijas koncepcijas, veidus, formas un modeļus; raksturo pieaugušo izglītības teorijas, modeļus un metodes supervīzijas kontekstā; definē un apraksta supervīzijas procesu, sasniedzamo rezultātu un tā novērtējumu individuāli/ grupā/ organizācijā; raksturo un pamato supervīzijas metodes un tehnikas darbam individuāli/ grupā/ organizācijā; skaidro nepieciešamību pilnveidot supervizējamā profesionālās grūtības, vajadzības un resursus individuāli/ grupā,/ organizācijā un plāno supervīzijas procesu un sasniedzamos rezultātus;
Prasmes:Pielieto personai, grupai vai organizācijai piemērotas metodes supervīzijas procesā, veidojot radošu, strukturētu vidi un pamatojoties uz pieaugušo izglītības modeļiem; attīsta supervizējamo pašnovērtējuma, analītiskās, pašrefleksijas un pašregulācijas iemaņas, kas palīdz patstāvīgi risināt profesionālās problēmas; analizē un novērtē supervīzijas procesa attīstību un efektivitāti, noformē supervīzijas dokumentāciju.
Kompetences:Patstāvīgi organizē, administrē un vada supervīzijas procesu individuālā/ grupu/ komandu / organizāciju līmenī, izprotot profesionālās vides specifiku un pielieto atbilstīgas metodes; patstāvīgi noformē ar supervīziju saistīto dokumentāciju, ievērojot darba tiesiskās attiecības, fizisko personu datu aizsardzības un darba aizsardzības noteikumus; praksē īsteno ētisko atbildību, izprotot savas darbības iespējamo ietekmi uz indivīdu, grupu, komandu vai organizāciju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Aasheim, L.L. (2012). Practical clinical supervision for counselors: an experiential guide. New York, NY: Springer.
2Copeland, S. (2005). Counselling supervision in organizations: professional and ethical dilemmas explored. London: SAGE.
3Fleming, I. & Steen, L. (Eds.). (2012). Supervision and clinical psychology: theory, practice and perspectives. Hove, East Sussex: Routledge.
4Perepjolkina, V., Mārtinsone, K. (Red.). (2015). Metodiskie norādījumi maģistra darbu izstrādei. RSU veselības psiholoģijas un supervīzijas studiju programmām. Rīga: RSU.
5Proctor, B. (2008). Group Supervision: A Guide to Creative Practice. (2nd ed.). London: SAGE Publications Ltd.
6Thomas, F.N. (2012). Solution-focused Supervision. New York: Springer-Verlag.
Papildus literatūra
1Carroll, M. (2014). Effective supervision for the helping professions. Thousand Oaks, CA: SAGE.
2Copeland, S. (2005). Counselling Supervision in Organisations. London: Routledge.
3Levi, D. (2001). Group Dinamics for Teams. Sage Publications Inc.
4Mārtinsone, K. (Sast.) (2010). Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Rīga: Drukātava.
5Rubene, Z. (2008). Kritiskā domāšana studiju procesā. (2.,papild. izd.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
6Supervīzija sociālajā darbā. Supervizora rokasgrāmata. (2007). Rīga: Latvijas Universitāte
Citi informācijas avoti
1Journal of Supervision
2Journal of Clinical Supervision
3Journal of Supervision and Training