Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Diāna Platace

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_126LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Diāna Platace
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas6
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Iekšķīgās slimības, klīniskās aprūpes pamati, pedagoģija veselības aprūpē, psihosociālās vajadzības, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, ievads psiholoģijā un socioloģijā, Sabiedrības veselība un epidemioloģija.
Mērķis:
Attīstīt pedagoģiskās un komunikāciju prasmes pacientu un sabiedrības izglītošanā, integrēt iegūtās bāzes teorētiskās zināšanas un pedagoģiskās prasmes praksē un pielietot tās praktiski pacientu un sabiedrības izglītošanā. Piedalīties pacientu un sabiedrības veselības izglītojošā darbā dažādās sabiedrības izglītojošās institūcijās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Prakses pacientu un sabiedrības izglītošanā mērķis un uzdevumi, prasības (t.sk. tehniskais noformējums) un metodiskie norādījumi. Prakses darba plānojums.Lekcijas1.00auditorija
2Izglītošanas īpatnības un pieejas dažādām sabiedrības (sociālām) grupām. Pacientu un/vai sabiedrības zināšanu aptaujas anketas izstrāde un lekcijas/nodarbības sagatavošanas noteikumi.Lekcijas1.00auditorija
3Pacientu un/vai sabiedrības zināšanu apguves metožu apskats un mācību metodes (lekcijas/nodarbības) analīze.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• nostiprināt teorētiskās zināšanas pedagoģijā; • ievērot prakses paredzētās darba stundas un nostrādāt pilnā apjomā; • aizpildīt praksē paredzēto dokumentāciju; • savākt un apkopot informāciju par aktuālu tēmu pacientu un sabiedrības izglītošanā; • ievākt un apkopot informāciju (aptauja) par pacientu un/vai sabiedrības zinašanām pirms un pēc izglītošanas; • sagatavot un prezentēt lekcijas/nodarbības par aktuālu tēmu sabiedrības veselībā; • pamatot izglītošanas jautājumu risinājumus, noformulēt secinājumus un priekšlikumus; • ņemt dalību izglītojošā akcijā vai sabiedrības veselību veicinošā projektā; • aizstāvēt izglītošanas praksi, prezentēt izglītošanas gadījuma aprakstu un lekciju/nodarbību pašanalīzi.
Vērtēšanas kritēriji:
Prakses aizstāvēšana ar izglītošanas gadījuma aprakstu. Mutiska eksāmena vērtēšanas kritēriji 10 ballu sistēmā. Eksāmenā – prakses aizstāvēšanā vērtējumu iegūst pēc kritērijiem, ko vērtē ar 0 – 2 punktiem: 0 punkti – neatbilst prasībām, 1 punkts – daļēji atbilst prasībām, 2 punkti – atbilst prasībām. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 10, kas atbilst 10 ballēm, 9 punkti – 9 balles, 8 punkti – 8 balles utt., un minimālais iegūstamais punktu skaits (pozitīvam vērtējumam) ir 4, kas atbilst 4 ballēm. Kritēriji: 1. Prakses atskaites izpilde un saturs: 0 – Prakses atskaitē nav vērojama pilna izpilde (90 – 94%) un atbilstošs saturs. 1 – daļēja prakses izpilde (95 – 99%) un saturs. 2 – prakses atskaitē vērojama pilna izpilde (100%) un atbilstošs saturs. 2. Tehniskā noformējuma atbilstība metodiskiem norādījumiem: 0 – neatbilst prakses atskaites metodiskiem norādījumiem. 1 – daļēji atbilst prakses atskaites metodiskiem norādījumiem. 2 – atbilst prakses atskaites metodiskiem norādījumiem.  3. Prakses lekcijas/nodarbības apkopojums un secinājumu izdarīšana: 0 – prakses lekcijas/nodarbības apkopojums nepilnīgs, secinājumi neatbilstoši. 1 – prakses lekcijas/nodarbības apkopojums daļējs, secinājumi atbilst daļēji. 2 – prakses lekcijas/nodarbības apkopojums atbilstošs, secinājumi loģiski un pamatoti. 4. Izglītošanas gadijuma prezentēšana atbilstoši mērķim un formulētām problēmām. 0 – izstrāde neatbilst mērķim un formulētām problēmām. 1 – izstrāde daļēji atbilst mērķim un formulētām problēmām. 2 – izstrāde atbilst mērķim un formulētām problēmām. 5. Prakses aizstāvēšanas prezentācijas atbilstība norādījumiem un atbildes uz jautājumiem aizstāvēšanas laikā: 0 – prezentācija neatbilst norādījumiem un atbildes uz jautājumiem aizstāvēšanas laikā nesniedz. 1 – prezentācija daļēji atbilst norādījumiem un atbildes uz jautājumiem aizstāvēšanas laikā sniedz daļēji. 2 – prezentācija atbilst norādījumiem un atbild uz jautājumiem aizstāvēšanas laikā, argumentē un pamato.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par pacientu un sabiedrības izglītojošo darbu dažādās sabiedrības izglītojošo darbu veicošās institūcijās un projektos, to uzdevumiem un darbības principiem, pacientu un sabiedrības izglītošanas veidiem, metodēm, tehmoloģijām un pieejām, kā arī īpatnībām dažādās sabiedrības (sociālās) grupās.
Prasmes:Studējošais attīstīs pedagoģiskās un komunikāciju prasmes, pratīs identificēt pacientu un sabiedrības izglītošanās aktualitātes, ievākt un apkopot informāciju par pacientu un/vai sabiedrības zināšanām, spēs pielietot izglītošanas metodes un līdzekļus pacientu un sabiedrības izglītošanā, plānot un realizēt pacientu un sabiedrības apmācību lekciju/nodarbību un pielietot mūsdienu tehnoloģiju veidā, integrējot un izmantojot atbilstošas bāzes teorētiskās zināšanas un pedagoģiskas zināšanas, prasmes, attieksmi.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā spēs integrēt un izmantot bāzes teorētiskās zināšanas, pedagoģiskās un saskarsmes zināšanas praktiskā darbā pacientu un sabiedrības izglītošanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Šiliņa, Maruta. Pacientu izglītošana - māsas kompetence : mācību grāmata māsu programmas studentiem un praktizējošām māsām. Rīga : Nacionālais apgāds, 2009.
2Howatson-Jones, Lioba Reflective practice in nursing / 3rd edition. Los Angeles, Calif. : SAGE ; Learning Matters, ©2016.
3Biksone, Gaļina, Solis pa solim pacientu konsultēšanā. Rīga : Aptieku apvienība, 2016
4Falvo, Donna R. Effective patient education : a guide to increased adherence / Donna R. Falvo. 4th ed. Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett, 2011.
5Jana Ankrava, Karīna Kurtiša. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārsniecības personu izglītībā un praksē .Rīga : Medicīnas apgāds, 2010
Papildus literatūra
1Williams, John R. Medicīnas ētikas rokasgrāmata. Pasaules Medicīnas asociācija. 2. izd. Rīga : Latvijas Ārstu biedrība, 2009.
2Sociālā darba speciālistu rokasgrāmata. Liepāja : LiePA, 2007.
3Health literacy in nursing : providing person-centered care / [edited by] Terri Ann Parnell, MA, DNP, RN. New York, NY : Springer Publishing, 2015.
4Social work and health care in an aging society : education, policy, practice, and research / Barbara Berkman, editor ; Linda Harootyan, associate editor. Izdošanas ziņas New York : Springer Publishing Company, c2003.
5Veselības psiholoģija / K. Mārtinsones un V. Sudrabas redakcijā; Rīgas Stradiņa universitāte. Rīga : RSU, 2016.
Citi informācijas avoti
1Green J, Tones K (2010) Health promotion: planing and strategies, SAGE.
2Ikdienas aktivitāšu apmācība insulta pacientiem / Inta Sīka, Madara Važa, Anete Kaužēna un Anda Papule. Rīga, 2016.