Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:16 / 24
Kursa vadītājs:Indra Vīnberga
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Teorētisko kursu un praktisko nodarbību laikā apgūto zināšanu un prasmju pielietošana praktiskā darbā veselības nostiprināšanā un veicināšanā, fiziskās sagatavotības uzlabošanā, saskarsmē ar fitnesa klubu (iestāžu) apmeklētājiem.

Priekšzināšanas

Visi iepriekš studiju programmā mācītie kursi.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas un spēs:
• aprakstīt nodarbību saturu un treniņu procesu atbilstoši izvirzītajam mērķim;
• sastādīt treniņa programmas un nodarbību plānus dažāda vecuma un sagatavotības cilvēkiem;
• novērtēt nodarbību efektivitāti un rezultātus;
• izskaidrot un dot instrukcijas un rekomendācijas par dažādiem fiziskiem vingrinājumiem;
• novērtēt klienta fiziskās sagatavotības līmeni;
• lietot nepieciešamos profesionālos paradumus, komunicējot ar klientiem.

Prasmes

Prakses apguves rezultātā students pratīs:
• izmantot atbilstošas treniņu metodes dažāda vecuma un sagatavotības klientiem;
• izvēlēties atbilstošus fiziskos vingrinājumus, atbilstoši izvirzītajam mērķim;
• veikt dažādus fziskās sagatavotības novērtēšanas testus;
• prezentēt dažāda veida fitnesa nodarbības, patstāvīgi plānojot nodarbības un sastādot programmas;
• lietot atbilstošas prasmes komunikācijā ar klientiem.

Kompetences

Studiju programmas apguves procesā studējošie būs attīstījuši kompetences un spēs: izstrādāt rekomendācijas fiziskai aktivitātei un nodarbību plānu dažāda vecuma klientiem atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot iegūtās zināšanas. Izskaidrot un argumentēt klientiem par fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienu sabiedrībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS5Pirmais līmenisObligātsVoldemārs Arnis, Rudīte Skroderēna, Indra Vīnberga, Uģis Ciematnieks, Daina Lazdeniece-Auniņa, Gundega Immere
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS4Pirmais līmenisObligāts