Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Vija Bathena-Krastiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_127LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vija Bathena-Krastiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas6
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārējā psiholoģija, sabiedrības veselības pamati, tiesību pamati, datora lietošanas prasme.
Mērķis:
Studiju priekšmeta mērķis ir palīdzēt apgūt zināšanas plānot, organizēt, kontrolēt, vadīt un nodrošināt atbilstošu aprūpes procesa veikšanu vecmātes praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Prakses informatīvā daļa, prakses instruktāžaLekcijas1.00klīniskā bāze
2Pacientu drošības, darba aizsardzības sistēmas prasības, pacientu un darba vides drošību reglamentējošie normatīvie dokumenti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Veselības aprūpes finansēšanas sistēma, pakalpojumu apmaksas sistēma.Kvalitātes vadības principi veselības aprūpē.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa laikā patstāvīga teorētisko tēmu apguve, izmantojot zinātniskās grāmatas, publikācijas
Vērtēšanas kritēriji:
• Veikto manipulāciju lapa; • Prakses dienasgrāmata; • Prakses vadītāja vērtējums; • Integrēti jautājumi par visu kursa vielu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt vecmātes funkcijas veselības saglabāšanā. Formulēt un izskaidrot vecmātes darba organizācijas modeļus un vadības stilus. Izklāstīt Latvijas veselības aprūpes organizatorisko struktūru, veselības aprūpes līmeņus. Spēs aprakstīt vispārējās vadības principu pielietojumu un īpatnības valsts veselības aprūpes sistēmā. Spēs analizēt kvalitātes vadības sistēmas pamatprincipus.
Prasmes:Spēj aprakstīt ārstniecības pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmu, kas ietver ārstniecības pakalpojumu kvalitātes kontroli; pacientu sūdzību un ieteikumu izskatīšanu; ārstniecības rezultātu analīzi; ārstniecības pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu. Spēj izskaidrot ārstniecības iestādes vides pieejamību dažādām personu grupām.
Kompetences:Studenti spēj analizēt un izvērtēt veselības pakalpojumu kvalitātes vadību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā. RaKa 2004.
2Dukāte I., Vadībzinības rokasgrāmata. – R., Zvaigzne ABC, 2004.
3Forands I., Biznesa vadības tehnoloģijas. SIA “Latvijas izglītības fonds”, Rīga, 2004.
4Forands I., Personālvadība. Rīga, 1997.
5Garleja R., Darbs, organizācija un psiholoģija. RaKa 2003.
6Kehre M., Personālmenedžments uzņēmumā. Biznesa augstskola “Turība”, Rīga, 2004.
7Pettere G. Voronova I., Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Banku augstskola. 2003.
Papildus literatūra
1The European Health Report 2009 WHO Europa, 2010.
2Robbins, S.P. Fundamentals of Management. Essential Concepts and Applications / Stephen P. Robbins, David A. Decenzo. – 4th ed. – Pearson Education, Inc., Prentice Hall.
3Robbins Stephen P., Coulter Mary. Management. 8th ed.- Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005