Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Signe Subatniece

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_027LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Signe Subatniece
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas4
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sabiedrības veselība.Profilakse, veselības veicināšana un izglītība.
Mērķis:
Prakses mērķis – nostiprināt studentu teorētiskās zināšanas veselības veicināšanas politikā un praksē, balstoties uz apgūto mācību vielu iepriekšējos studiju gados, kā arī iegūt papildus praktisko pieredzi un prasmes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Darbs ar sabiedrības veselības un veselības veicināšanas politikas dokumentiem. Iepazīšanās ar galvenajiem politiskajiem dokumentiem veselības veicināšanas politikā.Nodarbības1.00mācību izbraukums
2Veselības veicināšanas problēmu atainojuma plašsaziņas līdzekļos izvērtēšana.Nodarbības1.00mācību izbraukums
3Koncepciju, stratēģiju un normatīvo dokumentu izmantošana veselības veicināšanas pasākuma teorētiskā sagatavošanā.Nodarbības1.00mācību izbraukums
4 Veselības veicināšanas pasākuma projekta izstrādāšana: mērķgrupas izvēle, vajadzību noskaidrošana, mērķa un uzdevumu noformulēšana, pasākuma plāna izstrādāšana.Nodarbības1.00mācību izbraukums
5Piedalīšanās projekta pasākuma organizēšanā.Nodarbības1.00mācību izbraukums
6Veselības veicināšanas projekta norises izvērtējuma izplānošana un sagatavošana. Izvērtēšanai nepieciešamo datu izvērtēšana, statistiska apstrāde un secinājumu izdarīšana.Nodarbības1.00mācību izbraukums
7Sabiedrības veselības speciālistam nepieciešamo praktisko iemaņu attīstīšana darbam veselības veicināšanas politikā un praksē.Nodarbības1.00mācību izbraukums
8Studentu komunikācijas un sadarbības prasmju pilnveidošana.Nodarbības1.00mācību izbraukums
9Sadarbības veidošana un uzturēšana ar veselības veicināšanas darbā ieinteresētiem sadarbības partneriem.Nodarbības1.00mācību izbraukums
10Sadarbības veidošana ar mediju un sabiedrisko attiecību pārstāvjiem.Nodarbības1.00mācību izbraukums
11Praktiskās iemaņas veidot sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem.Nodarbības1.00mācību izbraukums
12Informācijas sagatavošana kādam no vietējiem plašsaziņas līdzekļiem par veselības veicināšanas pasākuma norisi.Nodarbības1.00mācību izbraukums
13Darbs ar dokumentiem (MK noteikumi, likumu u.c.), kas saistīti ar NVO darbības jomu; regulē attiecīgo NVO darbības jomu. Cita ar NVO saistīta juridiskā dokumentācija. Aktīvi iesaistīties valsts normatīvo dokumentu un likumu apspriešanā, kas ir aktualizēti prakses norises laikā un ir saistoši NVONodarbības1.00mācību izbraukums
14Informācijas datu bāze par sabiedrības veselības un veselības veicināšanas aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem NVO darbības .Nodarbības1.00mācību izbraukums
15Izglītojošu un informatīvu materiālu sagatavošana un publicēšana, lai palielinātu izglītotības līmeni mērķa grupai, visiem iedzīvotājiem par NVO darbībā iekļautajiem jautājumiem.Nodarbības1.00mācību izbraukums
16Prakses aizstāvēšanaNodarbības1.00mācību izbraukums
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Izstrādātā projekta vai programmas īstenošana un prezentēšana prakses aizstāvēšanas laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Dalība un aktivitāte prakses laikā. Prakses atskaite,prakses vadītāja atsauksme, prakses aizstāvēšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zinās galvenos politiskos dokumentus veselības veicināšanas politikā.Veselības veicināšanas pasākuma projekta izstrādāšana: mērķgrupas izvēle, vajadzību noskaidrošana, mērķa un uzdevumu noformulēšana, pasākuma plāna izstrādāšana.
Prasmes:Pratīs izmantot dažādas koncepcijas, stratēģijas un normatīvos dokumentus veselības veicināšanas pasākuma teorētiskā sagatavošanā. Iemaņas veselības veicināšanas pasākumu plānošanā, organizēšanā un izvērtēšanā.
Kompetences:Spēs izvērtēt , izplānot un sagatavot veselības veicināšanas projekta norisi. Izvērtēšanai nepieciešamo datu analīze, statistiska apstrāde un secinājumu izdarīšana.
Bibliogrāfija