Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ilze Cīrule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne; Komunikācijas psiholoģija un ētika

Mērķis

Sekmēt studējošo prasmes un iemaņas analizēt savu un citu cilvēku komunikāciju, veidot saskarsmi ar kolēģiem, klientiem un sabiedrību, tai skaitā attīstot un nostiprinot praktiskās komunikācijas tehniku (līdztekus sistematizējot un nostiprinot zināšanas juridiskajā terminoloģijā, tiesību aktu normās); palīdzēt un rosināt izprast teorētisko zināšanu praktisku piemērošanu darbībā; sniegt ieskatu jautājumu uzdošanā un saņemto atbilžu novērtēšanā, metavalodas pielietojumā, uzmanību akcentējot uz biežāk sastopamajām neveiksmēm un kļūdām praktiskajā komunikācijā (runas un rakstu formā).

Priekšzināšanas

Tiesību teorija.

Rezultāti

Zināšanas

Tiek apgūts noteikts informācijas apjoms par praktisko komunikāciju (uzsverot jurista profesionālo rīcību), tās pamatjautājumiem, terminoloģiju, gūta sapratne par komunikācijas akta struktūru un veidošanu; korektas, situācijai atbilstošas uzvedības un rīcības nozīmi profesionālajā darbībā.

Prasmes

Analizēt, saprast savu rīcību un komunikācijas partnera teikto un izdarīto, strādāt ar informācijas avotiem, risināt dažādas komunikācijas situācijas, arī strīdus un konfliktus, sagatavoties neparedzētām sarunām ar dažādiem cilvēkiem, prast pārliecināt komunikācijas partneri, spēt paredzēt tā uzvedību.
Pārvaldīt praktiskās komunikācijas māku, analizēt savu un citu veikumu, ievērojot tiesiskās normas.
Plānot un organizēt, izvērtēt un pilnveidot savu un citu cilvēku darbību.
Prast strādāt sadarbībā ar citiem.
Balstoties uz analītisku pieeju, mācēt profesionālajām problēmām rast radošus risinājumus.

Kompetences

Profesionāla lietpratība, atbilstošas zināšanas; profesionāla, individuāla un sociāla pieredze un izpratne praktiskās komunikācijas jautājumos.
Studiju kursa kompetenču veidošana balstās uz psiholoģijā un citos studiju kursos iegūtajām zināšanām. Veidojot studiju kursa saturu ievērots tas, ka studiju kurss interesē studējošos, ja tas attiecas un ir saistīts ar ikdienas dzīvi un profesionālo darbību.
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne2BakalaursIerobežota izvēleKatrīna Bērziņa, Ilze Cīrule