Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Aelita Zīle
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Kriminālistika un operatīvās darbības teorija

Mērķis

Nostiprināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par dažāda veida lietisko pierādījumu apskates, saglabāšanas un izņemšanas taktiskajiem paņēmieniem un metodēm, ekspertīžu noteikšanu un ekspertīzēs risināmajiem jautājumiem, kā arī atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidu izmeklēšanas īpatnībām.

Uzdevumi:
1. veicināt studentu praktisko iemaņu pielietojumu lietisko pierādījumu apskatē, saglabāšanā, izņemšanā un iesaiņošanā;
2. veicināt studentu teorētisko zināšanu pielietojumu ekspertīžu noteikšanā un iegūto rezultātu analīzē;
3. veicināt studentu teorētisko zināšanu pielietojumu atsevišķu noziedzīgu nodarījumu veidu izmeklēšanā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas kriminālistikas taktikā un metodikā.

Rezultāti

Zināšanas

- Students spēj demonstrēt Praktiskajā kriminālistikā pamata un specializētās zināšanas, no kurām daļa zināšanu atbilst attiecīgās zinātnes nozares augstāko sasniegumu līmenim;
- Students spēj demonstrēt Praktiskajā kriminālistikā svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni;
- Students apguvis dažāda veida lietisko pierādījumu apskates, saglabāšanas un izņemšanas taktiskos paņēmienus un metodes; operatīvās informācijas izmantošanu lietisko pierādījumu atrašanā un izņemšanā; lietiskā pierādījuma izvērtēšanu un ekspertīzes noteikšanu; dažāda veida noziedzīgu nodarījumu notikuma vietas apskates specifiku un iegūtās informācijas analīzi; ekspertīžu rezultātu izvērtēšanas pamatprincipus.

Prasmes

- Students spēj pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus un spēj izkopt zinātniski-pētnieciskās iemaņas;
- Students spēj demonstrēt zinātnisku pieeju problēmsituāciju risināšanā, pastāvīgi pieņemot lēmumus un radošus risinājumus problēmsituāciju risināšanā uzņemoties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu gan individuāli, gan komandā, kā arī vadot citu cilvēku darbu;
- Students spēj izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas formulējot un analītiski aprakstot iegūto informāciju, konstatētās problēmas un iespējamos risinājumus konkrētā zinātnes nozarē, izskaidrojot, argumentējot un diskutējot gan ar attiecīgās nozares speciālistiem, gan nespeciālistiem;
- Students spēj uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņemt kritiski izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos, pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiņām, uzņemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām, ievērot ētikas normas, demonstrēt plašas vispārējās zināšanas un kompetences. Pilnveidot prasmi uzklausīt atšķirīgus viedokļus.
- Students prot patstāvīgi veikt dažāda veida lietisko pierādījumu apskati, saglabāšanu un izņemšanu saglabājot uz izpētes objekta iespējamās pēdas; izmantot informāciju lietisko pierādījumu atrašanā un izņemšanā; veikt lietiskā pierādījuma izvērtēšanu un ekspertīzes noteikšanu; veikt dažāda veida noziedzīgu nodarījumu notikuma vietas apskates ņemot vērā to specifiku; veikt ekspertīžu rezultātu izvērtēšanu.

Kompetences

- Students spēj izmantot teorētiskās zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā;
- Students spēj piedāvāt ne tikai formālus kriminālistikas nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā, demonstrējot profesionālo ētiku;
-Students spēj patstāvīgi veikt dažāda veida lietisko pierādījumu apskati, saglabāšanu un izņemšanu saglabājot uz izpētes objekta iespējamās pēdas; izmantot informāciju lietisko pierādījumu atrašanā un izņemšanā; veikt lietiskā pierādījuma izvērtēšanu un ekspertīzes noteikšanu; veikt dažāda veida noziedzīgu nodarījumu notikuma vietas apskates ņemot vērā to specifiku;veikt ekspertīžu rezultātu izvērtēšanu.
- Students spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt iegūto informāciju, piedalīties attiecīgās profesionālās jomas attīstībā un rast problēmsituāciju risinājumus attiecīgajā zinātnes nozarē.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.