Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Kaspars Auslands

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.11.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:NUNK_005LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; NeiroloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kaspars Auslands
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Millers
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 37. korpuss; Hipokrāta iela 2, 7. nodaļa, 901. telpa, neuroatrsu[pnkts]lv, neuroatrsu[pnkts]lv, +371 67069653; +371 67536540
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešama obligātā studiju kursa "Neiroķirurģija" apguve studiju programmā "Medicīna".
Mērķis:
Students iegūst padziļinātas zināšanas un priekšstatu par neiroķirurģiski koriģējamām patoloģijām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Jaunākais gliomu terapijā. CNS neiroķirurģiski koriģējamās infekciozās patoloģijas. Iedzimtās CNS patoloģijas, to ķirurģiskā korekcija. Sarežģījumi neiroķirurģisko operāciju laikā, to profilakse. Jaunākie starptautiski sasniegumi neiroķirurģiskā darbā.Lekcijas1.00auditorija
2Trepanāciju veidi, izpildes īpatnības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3CNS tilpumu procesu ķirurģiskās ārstēšana taktika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Operāciju veida izvēle dažādu CNS patoloģiju gadījumā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Ķirurģiskās ārstēšanas taktikas pamatprincipi perifērās nervu sistēmas bojājumu ārstēšanā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Spinālie tumori, terapijas taktika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Vertebroplastija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Neveiksmīga muguras ķirurģija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Taktika multiplu metastāžu gadījumā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Endovazālās operācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Izmeklējumu un terapijas plāna sastādīšana neiroķirurģiski koriģējamām patoloģijām.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošā patstāvīgais darbs ietver klīnisko gadījumu ar uzdevumiem sagatavošanu. Klīniskajā gadījumā ar uzdevumiem ietverts: • noteiktas patoloģijas pacienta klīniskā gadījuma analīze, izmantojot uz problēmām orientētas slimību vēstures shēmu; • literatūras apskata sagatavošana atbilstoši klīniskajam gadījumam; • klīniskā gadījuma prezentācijas izstrāde.
Vērtēšanas kritēriji:
Mutiska ieskaite – tiek pārbaudītas studenta zināšanas par neiroķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem un profilaksi. Nepieciešams iegūt sekmīgu vērtējumu par visa studiju kursa satura apguvi. Klīniskā gadījuma prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst padziļinātas zināšanas un kompetenci par neiroķirurģiski koriģējamo patoloģiju diagnostikas principiem un neiroķirurģisko operāciju veidiem un specifiku.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis prasmes un iemaņas, kas ļaus: • sastādīt izmeklējumu un terapijas plānu neiroķirurģiski koriģējamām patoloģijām; • noteikt ķirurģiskās ārstēšanas taktiku, operāciju veida izvēli dažādām neiroķirurģiskām saslimšanām; • izskaidrot sarežģījumus neiroķirurģisko operāciju laikā, to profilaksi, rīcības taktiku; • prognozēt iespējamo saslimšanas un terapijas rezultātu; • orientēties jaunākajos starptautiskajos sasniegumos neiroķirurģiskā darbā.
Kompetences:Studiju kursa rezultātā iegūtā kompetence ļaus patstāvīgi analizēt neiroķirurģisko saslimšanu aktuālas medicīnas problēmas, racionāli izmantot papildus izmeklēšanas iespējas, veikt situāciju analīzi, demonstrēt individuālo attieksmi pret pacientu un pamatot izvēlēto ārstēšanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Greenberg M.S. Handbook of Neurosurgery. – G. Thieme Verlag. Stuttgart. New York. 2006.
2Benzel E. Spine Surgery. – Churchill Livingstone. New York. 1999. – Vol. 1; 2.
3Setti Rengachary, Richard Ellenbogen. Principles of Neurosurgery; Mosby, 2 edition (2004)
4Jonathan S.Cikow, R.Loch Macdonald, Daniel Refai. Comprehensive Neurosurgery. Board Review, Second Edition, Thieme (2009)
5Schmidek and Sweet. Operative Neurosurgical Techniques: Indications, Methods, and Results, 2 Volume Set, Sanders (2005)
Papildus literatūra
1Bhidayasiri R., Waters M. F., Giza C. C. Neurological Differential Diagnosis. Blackwell Publishing. Oxford. 2006.
2Gārša I. Ievads neiroķirurģijā. – Nacionālais apgāds. Rīga. 2008.
3Ellison D., Love S., Chimelli L., Harding B. N., Lowe J., Vinters H. V. Neuropathology. 2nd ed. – Mosby, 2004.
4Mitchel S.Berger, Michael D. Prados, Textbook of Neuro – Oncology. Eisevier Sounders. Philadelphia, 2005.
5Louis D. N., Ohgaki H., Wiestler O. D., Cavanee W. K. (eds) World Health Organization Classification of Tumors of Central Nervous System – IARC. Lyon, 2007.
Citi informācijas avoti
1www.eans.org
2www.aans.org
3http://emedicine.medscape.com