Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Baiba Spriņģe

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.11.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ZPK_019LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Baiba Spriņģe
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu protezēšanas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Soboļeva
Kontaktinformācija:Zobu protezēšanas katedra, Dzirciema iela 20, zpkatrsu[pnkts]lv, LV-1007, +371 67456043
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)11Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas44
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas104
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija, dentālā anatomija, histoloģija, medicīniskā fizika ar biomateriāliem, vispārējā medicīniskā ķīmija, angļu valoda. Pēc 6. semestra arī zināšanas kardioloģijā, endodontijā, periodontoloģijā un mutes ķirurģijā.
Mērķis:
Apgūt zināšanas un izpratni par zobu protēžu veidiem, biomehāniku un biomateriāliem, kā arī iegūt praktiskās iemaņas klīniskajam darbam, strādājot uz stimulatoriem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Izņemamo parciālo zobu protēžu veidi, konstrukcija, to dizainu noteicošie faktori.Lekcijas1.00auditorija
2Izņemamo parciālo zobu protēžu bāzes un skavu retensija.Lekcijas1.00auditorija
3Izņemamo parciālo zobu protēžu balsts, balsta skavas, uzgultņi, to konstrukcija un funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
4Augšžokļa metāliskā bāze un apakšžokļa savienotājloks. Netiešā retensija, vadošās virsmas izņemamo parciālo zobu protēžu konstrukcijā. Paralelometrija.Lekcijas1.00auditorija
5Izņemamo parciālo zobu protēžu stabilitāte, to nodrošinošie faktori.Lekcijas1.00auditorija
6Izņemamo parciālo zobu protēžu izgatavošanas klīniski-laboratoriskie posmi, to savstarpējā saistība.Lekcijas1.00auditorija
7Protezēšanas īpatnības ar izņemamām zobu protēzēm pie lieliem zobu rindas defektiem.Lekcijas1.00auditorija
8Bezzobu žokļu anatomija. Totālo zobu protēžu izgatavošanas klīniskie posmi, funkcijas nospieduma tehnika.Lekcijas1.00auditorija
9Totālo zobu protēžu (TP) izgatavošanas tehnika. Sakodiena valnīšu uz cietās bāzes izgatavošanas tehnika. Sakodiena noteikšanas metodes totālajām zobu protēzēm.Lekcijas1.00auditorija
10Pārklājprotēzes. Tūlītējās protēzes. Problēmas, to risinājumi.Lekcijas1.00auditorija
11Uz implantiem balstītās izņemamās zobu protēzes, to klīniski laboratoriskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
12Izņemamo parciālo zobu protēžu (IPP) konstrukcija. IPPP izgatavošanas klīniski - laboratorisko posmu pārskats. Alginātu nospiedumi darba veiduļu iegūšanai. Alginātu nospieduma iegūšanas metodika. Veiduļu atliešanas tehnika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Alginātu nospiedumi izņemamo parciālo zobu protēžu izgatavošanai. Veiduļu atliešanas tehnika (studentu praktiskais darbs).Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Sakodiens, sakodiena vaļņu (uz cietās bāzes) izgatavošanas tehnika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Sakodiena noteikšanas metodika (IPPP).Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Izņemamās parciālās zobu protēzes (IPPP) dizains. Zobu protētiskais ekvators, protēzes ievadīšanas virziena noteikšana, protētiskā ekvatora korekcija. Paralelometrija, tās metodika. Kolokvijs.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Veiduļu ieģipsēšanas tehnika artikulatorā, mākslīgo zobu uzstādīšanas principi IPP konstrukcijā. Mākslīgo zobu uzstādījumu kontrole (zobi vaskā).Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Metāla izņemamo zobu protēžu [MIPP] retensija, balsts. Uzgultņi, to vietu plānošana un izveide uz fantomu veiduļiem. MIPP, IPPP bāzes (Mx), savienotājloka (Md) dizains.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Izņemamo parciālo zobu protēžu dizains [IPPP, MIPP] pie nenorobežotiem zobu rindas defektiem (I un II klases defekti). IPPP un MIPP stabilitāte. Vadošās virsmas, netiešā retensija MIPP konstrukcijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20MIPP, IPPP dizains pie III un IV klases defektiem. Izņemamo parciālo zobu protēžu stabilitāte. MIPP, IPPP dizaina veidošana pie zobu rindu defektu klasēm ar defektu modifikācijas vietām. Kolokvijs.Nodarbības1.00klīniskā bāze
21Klīnisko gadījumu analīze, IPPP dizaina veidošana. MIPP un IPPP klīnisko un laboratorisko posmu savstarpējā saistība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
22MIPP karkasa modelēšanas tehnika. Metālu liešanas tehnoloģijas zobu protēžu tehnikā. MIPP karkasa kvalitatīvie rādītāji, to izvērtējums.Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Izņemamo parciālo zobu protēžu bāzu polimerizācija. Bāzu plastmasu kompresijas un liešanas presēšanas metodes, to izvēles kritēriji. Individuālo nospieduma karošu izgatavošanas tehnika totālajām zobu protēzēm (TP).Nodarbības1.00klīniskā bāze
24Totālo zobu protēžu izgatavošanas klīniskie posmi, funkcijas nospieduma tehnika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
25Totālo zobu protēžu (TP) izgatavošanas tehnika. Sakodiena valnīšu uz cietās bāzes izgatavošanas tehnika. Kolokvijs.Nodarbības1.00klīniskā bāze
26Sakodiena noteikšanas metodes totālajām zobu protēzēm.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgā darba ietvarā studējošie var uzlabot savas manuālās prasmes, izmantojot virtuālos zobārstniecības simulatorus, kā arī norādītos laikos veikt preklīnikā konkrētus darba veidus, sagatavojoties plānotajai nodarbībai. Pēc e-studijās norādītā saraksta apgūt teoriju un izlasīt ieteiktās publikācijas, kuru izpratne tiks kontrolēta ar e-testiem nodarbību laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, praktiskajās nodarbībās vērtējums par katru veikto manipulāciju un e-tests par teorijas jautājumiem. 5.semestra ieskaite – kopvērtējums par paveiktajām manipulācijām, izņemamo protēžu dizaina zīmēšana. Eksāmens pēc 6.semestra – kopējais teorijas eksāmens par visu preklīnikā apgūto tematiku.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs aprakstīt ārstēšanas etapus, pielietojamās ārstēšanas tehnoloģijas un izmatojamos materiālus, instrumentus zobu protezēšanā, izgatavojot izņemamas un neizņemamas zobu protēzes. Studenti spēs izveidot vienkāršu ārstēšanas plānu zobu protezēšanā.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs veikt sekojošas manipulācijas: zobu slīpēšanu, atbilstoši biomehānikas principiem, pagaidu kroņu izgatavošanu, nospiedumu ņemšanu visiem darba veidiem, sakņu inleju modelēšanu, sakodiena augstuma reģistrāciju, gan kroņu, gan lieto protēžu karkasu laikošanu, zobu uzstādījuma laikošanu, gatavu protēžu korekcijas un kroņu un neizņemamu protēžu cementēšanu, kā arī vienkārša ārstēšanas plāna noformēšanu un protēžu dizaina zīmēšanu.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs pamatot klīnikā veicamo manipulāciju nepieciešamību, to veikšanai izmantojamo instrumentu un materiālu izvēli, kā arī spēs kritiski novērtēt savas neveiksmes un ar ārstēšanu saistītos riskus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Phoenix R.D., Cagna D.R., DeFreest C.F. Stewarts Clinical Removable Partial Prosthodontics. Quintessence Publ. Co, Inc., 2008
2Carr A.B., McGivney G.P., Brown D.T. Removable partial Prosthodontics, 12 th Edition. Mosby, Inc., 2011
3Wulfes H. Kombitehnik und Modellguss. International School BEGO Germany
4Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients: 13 th Edition Complete Dentures and Implant-Supported Prostheses George A. Zarb BchD(Malta) DDS MS(Michigan) FRCD(Canada) (Author), John Hobkirk (Author), Steven Eckert (Author), Rhonda Jacob (Author);
5Peter E. Dawson DDS Functional Occlusion: From TMJ to Smile Design 1st Edition 2007. Mosby, St.Louis, USA