Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Ilze Cīrule
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

- sekmēt studējošo prasmes un iemaņas atlasīt informāciju, analizēt jau uzrakstītus dokumentus un citus avotus, skaidri, vienkārši un argumentēti izsakot domas pareizā latviešu valodā.
- apgūt prasmes un iemaņas izstrādāt pārliecinošu un efektīvu prezentāciju. Attīstīt prasmes informāciju pasniegt precīzi, lakoniski un pārliecinoši, izmantojot vizuālās uzskates un citus materiālus.
- iespēju robežās atklāt vājākās vietas savā retorikā un prezentāciju prasmēs, uzlabot kontaktu ar auditoriju (klientu).

Priekšzināšanas

Prasmes un iemaņas lietot literāro valodu, priekšstats un zināšanas par aktuālāko valodas kultūrā, izpratne par tiesību zinātni, juridiskajiem tekstiem un darbu ar dokumentiem, terminoloģiju; priekšzināšanas loģikā, psiholoģijā.

Rezultāti

Zināšanas

- Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti izprot prezentācijas būtību un lomu.
- Apgūstot programmu, studējošie izpratīs mūsdienīgas prezentācijas pamatprincipus, kā arī būs ieguvuši praktiskas iemaņas prezentāciju veidošanā un pratīs izvēlēties atbilstošākos vizuālos uzskates līdzekļus, lai maksimāli iedarbotos uz auditoriju.

Prasmes

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
- orientējas prezentācijas jautājumos;
- spēj būt pārliecināti, brīvi un droši prezentācijas laikā;
- prot lietot runas ietekmi pastiprinošus līdzekļus, tai skaitā prezentācijas laikā izmantot atslēgvārdus, kuri ir svarīgi informācijas veiksmīgai nodošanai dažādās auditorijās; izveidot labu kontaktu ar auditoriju, to vadīt un iesaistīt prezentācijas gaitā; atbildēt uz auditorijas jautājumiem un pārvarēt iebildumus.

Kompetences

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj apgūto izmantot praksē.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.