Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Jana Duhovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_104LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jana Duhovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Study course description
Zināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Attīstīt maģistrantu profesionalitāti, radot izpratni par profesijas filozofiju, profesionālo darbību, profesijas tiesiskajiem un ētiskajiem aspektiem, kā arī galvenajiem tiesību un ētikas principiem, darbības organizēšanu mākslas terapijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sabiedrības veselības pamatnostādnes un veselības nozares un veselības aprūpes sistēmas finansēšana. Veselības aprūpes pakalpojumu hierarhija. Mākslu terapijas integrācija veselības aprūpes, sociālās aprūpes un izglītības sistēmās.Lekcijas2.00MITC
Nodarbības1.00auditorija
2Mākslas terapeita darbība un kompetences. Mākslas terapeita profesionālo darbību reglamentējošie dokumenti. Mākslu terapijas izglītības programmu un profesionālo apvienību attīstība, citu valstu pieredze un situācija Latvijā.Lekcijas1.00MITC
Nodarbības1.00MITC
3Ētikas pamatprincipi un tiesību jēdzieni. Individuālās un sociālās pacientu tiesības. Ārstniecības personu profesionālās darbības tiesiskie un ētiskie aspekti. Ētiskās vadlīnijas mākslas terapeita darbā, ētiskās dilemmas, to risināšana. Mākslas terapeitu ētikas kodeksa un citu regulējošo dokumentu izmantošana ētisku lēmumu pieņemšanā.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Ētikas pamatprincipi un tiesību jēdzieni. Individuālās un sociālās pacientu tiesības. Ārstniecības personu profesionālās darbības tiesiskie un ētiskie aspekti. Ētiskās vadlīnijas mākslas terapeita darbā, ētiskās dilemmas, to risināšana. Mākslas terapeitu ētikas kodeksa un citu regulējošo dokumentu izmantošana ētisku lēmumu pieņemšanā.Nodarbības1.00MITC
5Uzņēmējdarbības organizācijas tiesiskās formas un to normatīvais regulējums. Saimnieciskā darbība un komercdarbība, profesionālās darbības privātprakses organizācijas principi.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
6Multidisciplinārās komandas darbs psihosociālajā rehabilitācijā. Pieejas pacientu aprūpē: būtisks faktors komunikācijas veida noteikšanā. Atgriezeniskās saites nozīme efektīvā komunikācijā. Pacientu un ārstu vai veselības aprūpes speciālistu komunikācijas pilnveides iespējas. Pacientu līdzestība un to ietekmējoši faktori.Lekcijas1.00MITC
Nodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, sistemātiski lasot norādītos avotus; sagatavoties eksāmenam – testam. Rakstiski analizēt vienu no dotajiem gadījumiem saistībā ar kādu ētikas dilemmu, veikt šīs dilemmas analīzi un prezentāciju. Rakstiski analizēt vienu no dotajiem gadījumiem saistībā ar mākslas terapijas mērķu izvirzīšanu pēc SFK. Sagatavot videomateriālu par vienu no mākslu terapijas specializācijām un prezentēt to.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Starpieskaite par ētikas dilemmas risināšanu (ieskaitīts/neieskaitīts). 2. Rakstisks eksāmens/tests par mākslas terapeita profesionālo darbību un tās tiesiskajiem jautājumiem (50%). 3. Videoprezentācija vai prezentācija par vienu no mākslu terapijas specializācijām. Mākslu terapijas mērķu izskaidrošana (50%). 4. Patstāvīga, sistemātiska norādīto avotu un literatūras apguve. Aktīva dalība lekcijās un semināros. Eksāmena/testa tēmas: 1. Mākslu terapijas definīcija, terminoloģija 2. Mākslas terapeita izglītība un statuss veselības aprūpē 3. Veselības aprūpes sistēma, politika, finansēšana 4. Mākslu terapija: veselības aprūpes profesijas izveide (Latvija un citu valstu pieredze) 5. Mākslu terapijas integrācija veselības aprūpes, sociālās aprūpes un izglītības sistēmās 6. Mākslu terapijas profesionālās apvienības 7. Uzņēmējdarbības organizācijas tiesiskās formas un to normatīvais regulējums 8. Saimnieciskā darbība un komercdarbība, profesionālās darbības privātprakses organizācijas principi 9. Mākslas terapeita darbības formas un dažādas darba/prakses vietas 10. Mākslu terapijas mērķi un indikācijas 11. Mākslas terapeita kompetences, prasmes, pienākumi un uzdevumi 12. Mākslas terapeita personības kvalitātes 13. Starptautiskie, Eiropas un nacionālie tiesību akti: a) Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā – Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu (Biomedicīnas konvencija) b) Ārstniecības likums c) Pacientu tiesību likums 14. Mākslas terapeita profesionālo darbību reglamentējošie dokumenti: a) LR normatīvie akti (Ministru Kabineta noteikumi) i. Profesijas standarts ii. Mākslu terapijas medicīniskās tehnoloģijas b) Mākslu terapijas profesionālo asociāciju dokumenti i. Ētikas kodekss ii. Sertifikācijas nolikums 15. Supervizija mākslu terapijā
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Teorētiski izskaidro veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā, profesionālās darbības tiesiskā regulējuma principus, raksturo profesionālo darbību regulējošajā dokumentācijā un uzņēmējdarbības organizācijas principos; analizē situācijas atbilstoši tiesību normām un ētiskajiem principiem; raksturo multiprofesionālas komandas darba un komunikācijas principus, citu speciālistu kompetences robežas.
Prasmes:Analizē pacientu tiesību un mākslas terapeita profesionālās darbības tiesību piemērus, izskaidro potenciālajiem darba devējiem un citiem speciālistiem mākslu terapijas mērķus un uzdevumus, iespējas un ierobežojumus, profesionālās ētikas principus; izmanto vienotu standartizētu valodu pacienta funkcionēšanas un veselības stāvokļa raksturojumā veselības aprūpes vidē; pielieto teorētiskās zināšanas, lai izvēlētos saviem profesionālās darbības plāniem atbilstošu tiesisko formu un statusu, pamatojot savu izvēli ar normatīvo regulējumu.
Kompetences:Sagatavo un prezentē informāciju par mākslu terapijas mērķiem un uzdevumiem, iespējām un ierobežojumiem atbilstoši mākslas terapeita darbību reglamentējošiem dokumentiem un profesionālās ētikas pamatprincipiem, izmantojot teorētiskos avotus un sagatavoto videomateriālu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mākslu terapija. (2011). Red. K. Mārtinsone. Rīga: RaKa.
2Art therapy and health care (2013). Ed. C.A. Malchiodi. New York ;London : Guilford Press.
3Arts therapies in schools : research and practice (2010). Ed.V. Karkou. London, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
4Beauchamp, T., Childress, J.F. (2001). Principles of Biomedical Etics. New York: Oxford.
5Biomedicīnas ētika: teorija un prakse. (2006). Red.. V. Sīle. Rīga: RSU.
6Creative Arts Therapies Manual: a guide to the history, theoretical approaches, assessment, and work with special populations of art, play, dance, music, drama, and poetry therapies (2006). Ed. S.L. Brooke. Springfield, Ill. : Charles C Thomas Publisher, LTD.
7Džounss, R. Projektu vadības pamati. Praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē.(2008). Rīga: LID.
8Forands, I. (2009). Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds.
9Inovācijas. (2009). Rīga: LID.
10Rappaport, L. (2008). Focusing-Oriented Art Therapy : Accessing the Body's Wisdom and Creative Intelligence. Iegūts no ProQuest Ebrary.
11Silverman, J., Kurtz, S., Draper, J. (2006). Skills for Communicating with Patients. Radcliffe Publishing Ltd, UK.
Papildus literatūra
1Jones, Ph. .(2005). The Arts Therapies: A Revolution in Healthcare. East Sussex: Brunner, Routledge, 2005.
2Karkou, V., Sanderson P. (2006). Arts Therapies: A Research Based Map of the Field. London: Elsevier.
3Moon, B. (2006). Ethical Issues in Art Therapy. Springfield: Charles C. Thomas Publisher.
4Moon, B. (2008). Introduction to Art Therapy: Faith in the Product. Springfield: Charles C. Thomas.
5Pelham, G. (2007). Counselling Skills for Creative Arts Therapists. London: Worth.
6Hinz, L.D. (2009). Expressive Therapies Continuum: a framework for using art in therapy. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
7Mākslas terapija: teorija un prakse. (2009). Red.. K. Mārtinsone. Rīga: Drukātava.
8Mārtinsone, K., & Mihailova, S. (Sast.). (2017). Supervīzija: teorija un prakse. Rīga: RSU
9Silverman J., Kurtz S., Draper J. (2006). Skills for Communicating with Patients. Radcliffe Publishing Ltd, UK.
10Communication with Patient. A Quick Reference Guide for Clinicians, Association of 11.Reproductive Health Professionals (2010). www.arhp.org.
Citi informācijas avoti
1ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija.
2Ārstniecības likums.
3Ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība.
4Eiropas konvencija par Cilvēktiesībām un Pamatbrīvībām.
5EP Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā –Biomedicīnas konvencija un tās papildprotokoli un konvencijas skaidrojošie komentāri.
6Likums „Par prakses ārstiem”, “Par fizisko personu datu aizsardzību”; “Epidemioloģiskās drošības likums”; “Seksuālās un reproduktīvās veselības likums”; “Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā”.
7Mākslas terapeita profesijas standarts.
8Mākslas terapeitu ētikas kodekss.
9Mākslu terapijas medicīniskās tehnoloģijas.
10Pacientu tiesību likums.
11PVO Deklarācija par pacientu tiesību veicināšanu Eiropā.
12UNESCO Universālā bioētikas un cilvēktiesību deklarācija.