Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Vija Sīle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:9.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_122LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; CiviltiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vija Sīle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar profesionālās ētikas specifiku jurista darbā. Radīt sistemātisku priekšstatu par jurista profesionālās ētikas pamatprincipiem, vērtībām un normām, tiesībām, pienākumiem un atbildību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Profesionālās ētikas specifika.Lekcijas2.00auditorija
2Jurista profesionālās ētikas pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
3Tiesības un pienākumi. Atbildība.Lekcijas1.00auditorija
4Profesionālais godīgums un tā veicināšana.Lekcijas1.00auditorija
5Ētikas kodeksu loma juristu profesionālajā darbībā.Lekcijas1.00auditorija
6Cieņa, gods, reputācija.Lekcijas1.00auditorija
7Profesionālā etiķete un ētiskas uzvedības stili jurista darbā.Lekcijas1.00auditorija
8Jurista ētikas aktuālās ētiskās problēmas.Lekcijas2.00auditorija
9Normatīvā ētika jurista profesionālajā darbībā.Nodarbības2.00auditorija
10Tiesības, pienākumi, atbildība.Nodarbības1.00auditorija
11Ētikas kodeksi un korupcijas ierobežošana.Nodarbības1.00auditorija
12Godīgums un taisnīgums.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
2Jurista profesionālās ētikas pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
3Tiesības un pienākumi. Atbildība.Lekcijas1.00auditorija
5Ētikas kodeksu loma juristu profesionālajā darbībā.Lekcijas1.00auditorija
8Jurista ētikas aktuālās ētiskās problēmas.Lekcijas1.00auditorija
9Normatīvā ētika jurista profesionālajā darbībā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga kopsavilkumu sagatavošana pēc dotajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās literatūras studēšana, patstāvīga profesionālo ētikas jautājumu un uzdevumu risināšana, prezentēšana. Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts – par katru kavēto lekciju vai semināru ir jāraksta kopsavilkums 1000 vārdu apjomā par norādīto literatūru.
Vērtēšanas kritēriji:
Akumulējošais vērtējums 10 ballu sistēmā. Gala vērtējums veidojas no: • Eksāmens – 30%, • Atbildes semināros – 25%, • Tests "Kodeksi" – 25%, • Individuālās prezentācijas semināros – 10%, • Lekciju apmeklētība – 10%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināt profesionālās ētikas pamatnostādnes un to pielietojumu jurista darbā.
Prasmes:Prast patstāvīgi spriest un analizēt ētikas jautājumus, lietot korektu argumentāciju savas ētiskās pozīcijas pamatošanai, prast veidot profesionālās ētikas prasībām atbilstošu attieksmi pret klientiem, kolēģiem un sabiedrību, prast risināt morālās dilemmas.
Kompetences:Spēt identificēt un risināt jurista profesionālās ētikas jautājumus, orientēties jurista profesionālās ētikas teorijā un praksē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1J.Herring. Legal Ethics (2nd ed.) - Oxford, Blackwell Publ., 2017
2R. Moorhead et.al. In-House Lawyers' Ethics - Oxford, Blackwell Publ., 2018
3A.Boon. Lawyers' Ethics and Professional Responsibility - Oxford, Blackwell Publ.,2015
4G.C. Hazard Jr., A. Dondi. Legal Ethics: a comparative study. - Stanford, SUP,2004.
5Tiesnešu ētikas komisijas atziņu krājums 2008-2016. - Rīga, TNA, 2016
6Ethics in Practice (lawyers roles, responsibilities and regulation) ed. by D.L.Rhode – Oxford, OUP, 2000.
Papildus literatūra
1S.Phillips. Ethics of the Legal Profession: a new order.- London, Cavendish Publ., 2004.
2Monahan, D Hipsley. Essential Professional Conduct: Legal Ethics. Abingdon, Routledge- Cavendish, 2007.
Citi informācijas avoti
1https://juristavards.lv/
2http//www.advokatura.lv
3http://www.tb.lv