Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Irina Dolgova
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Profesionālās fiziskās sagatavotības mērķis ir harmoniskas, vispusīgas un attīstītas personības veidošana, kas tiek sagatavota darbam dienestā. Šī mērķa interesēs tiek izmantoti līdzekļi un metožu kompleksi, kas ir adekvāti konkrētai policijas darbinieka rīcībai.
Apgūt un pilnveidot speciālo cīņas paņēmienu, speciālo līdzekļu taktisko pielietošanu. Pilnveidot studējošo speciālo, fizisko un profesionālo fizisko sagatavotību. Atbilstoši Valsts policijas jaunākā virsnieka profesijas standartam: studējošajiem attīstīt prasmes likumpārkāpēju noskaidrošanā, aizturēšanā un saukšanā pie likumā noteiktās atbildības, attīstīt spēju taktiski pareizi novērtēt situāciju, rīkoties ārkārtas un konfliktsituācijās un nepieciešamības gadījumā operatīvi un precīzi pielietot pašaizsardzības paņēmienus un līdzekļus.

Uzdevumi:
1. Attīstīt spēju rīkoties un pieņemt patstāvīgi lēmumus;
2. Apgūt jaunus, inovatīvus speciālos cīņas paņēmienus;
3. Attīstīt speciālās fiziskās īpašības (spēku, ātrumu, veiklību; kustību koordināciju un tt.);
4. Attīstīt spēju patstāvīgi un sadarbībā ar kolēģiem aizturēt likumpārkāpējus dažādās situācijās;
5. Attīstīt prasmes pielietot uzbrukuma atvairīšanas taktiku.

Priekšzināšanas

Ir nepieciešams iepriekš iegūt zināšanas, apgūstot mācību priekšmetu „Vispārējā fiziska sagatavošana”.

Rezultāti

Zināšanas

Profesionālās fiziskās sagatavotības studiju kursā aprobē speciālo un spēka līdzekļu pielietošanas paņēmienu struktūru (pamat kustības), ko pielieto dienesta pildīšanas laikā. Studenti attīsta attiecīgo mācību metožu izpratnes, kuras iekļaujas integrēto apmācību metodikā. Tādejādi topošie speciālisti (policisti) tiek sagatavoti otram mācību posmam (moduļu mācības, integrētās mācības) dažādu pamatu kvalifikāciju apgūšanai, kas ir vairāku studiju kursu aptverošs, uz praktisku darbību orientēts process.

Prasmes

Spēj izmantot dažādas praktiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu Profesionālās fiziskās sagatavotības dažādus uzdevumus, izmantojot vienkāršus līdzekļus, risinātu ikdienas situācijas. Izvērtēt situāciju, analizēt fiziska spēka, speciālo līdzekļu un šaujamieroču pielietošanas pamatotību. Parādīt prasmes, kas profesionālajām problēmām ļauj rast radošus, inovatīvus risinājumus, pilnveidojot savu kompetenci.

Kompetences

Ir motivēts turpmākās izglītības, karjeras veidošanai, turpināšanai; Spēj formulēt, analizēt praktiskas problēmas savā darbībā. Spēj uzņemties atbildību par profesionālās darbības rezultātu kvalitāti.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.