Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Zane Krieķe

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:8.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_175LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:PsiholoģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Krieķe
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārējā psiholoģija, profesionālās darbības pamati, ievads specialitātē.
Mērķis:
Profesionālās komunikācijas treniņā pilnveidot prasmes saskarsmei ar pacientu, piederīgajiem un kolēģiem. Attīstīt iemaņas sarunā ar pacientu ievākt anamnēzi un identificēt pacienta galvenās problēmas; lietot atbilstošus saskarsmes principus noteiktām pacientu grupām un personības tipiem; atpazīt konfliktu, konflikta pazīmes, novērtēt konflikta nozīmi un izmantot tā risināšanas prasmes; atpazīt un novērtēt profesionālās izdegšanas riskus un īsi aprakstīt tā profilakses iespējas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Saskarsmes jēdziens. Profesionālā saskarsme un tās atšķirības no ikdienas saskarsmes. Jaunākie pētījumi par saskarsmi veselības aprūpes vidē. Saskarsmi ietekmējošie faktori – uztvere, emocijas, attieksme. Informācijas apmaiņa. Verbālā un neverbālā komunikācija.Nodarbības1.00E-studiju vide
2Uzmanības, klausīšanās un darbības galvenās iemaņas. Kontakta dibināšana un uzturēšana ar klientu. Aktīvās klausīšanās prasmes. Atvērtie un slēgtie jautājumi. Pacienta anamnēze un pacienta galveno problēmu formulēšana. Saruna. Kalgari – Kembridžas medicīniskās saskarsmes vadlīnijas.Nodarbības1.00E-studiju vide
3Dažādi temperamenti un personības tipi komunikācijā. Klientu motīvi. Ārstniecības metožu izvēles un realizēšanas izskaidrošana pacientam vai piederīgajam. Rekomendāciju sniegšana profilaksei un ikdienas dzīves aktivitātēm, pacienta motivēšana. Motivējošās intervijas pamatprincipi. Motivējošā intervija pārmaiņām.Nodarbības1.00E-studiju vide
4Konflikts. Konflikta pazīmes, nozīme un risināšanas iespējas. Konfliktsituācijas profesionālajā darbībā, to veidi. Efektīva reaģēšana konfliktsituācijās.Nodarbības1.00E-studiju vide
5Profesionālā izdegšana un tās profilakse. Izdegšanas sindroms. Pazīmes, riski, novēršanas iespējas. Jaunāko pētījumu apskats par profesionālās izdegšanas riskiem un izdegšanas profilaksi veselības aprūpes vidē. Atgriezeniskā saite grupā par profesionālās komunikācijas prasmēm.Nodarbības1.00E-studiju vide
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Saskarsmes jēdziens. Profesionālā saskarsme un tās atšķirības no ikdienas saskarsmes. Jaunākie pētījumi par saskarsmi veselības aprūpes vidē. Saskarsmi ietekmējošie faktori – uztvere, emocijas, attieksme. Informācijas apmaiņa. Verbālā un neverbālā komunikācija.Nodarbības1.00E-studiju vide
2Uzmanības, klausīšanās un darbības galvenās iemaņas. Kontakta dibināšana un uzturēšana ar klientu. Aktīvās klausīšanās prasmes. Atvērtie un slēgtie jautājumi. Pacienta anamnēze un pacienta galveno problēmu formulēšana. Saruna. Kalgari – Kembridžas medicīniskās saskarsmes vadlīnijas.Nodarbības1.00E-studiju vide
3Dažādi temperamenti un personības tipi komunikācijā. Klientu motīvi. Ārstniecības metožu izvēles un realizēšanas izskaidrošana pacientam vai piederīgajam. Rekomendāciju sniegšana profilaksei un ikdienas dzīves aktivitātēm, pacienta motivēšana. Motivējošās intervijas pamatprincipi. Motivējošā intervija pārmaiņām.Nodarbības1.00E-studiju vide
4Konflikts. Konflikta pazīmes, nozīme un risināšanas iespējas. Konfliktsituācijas profesionālajā darbībā, to veidi. Efektīva reaģēšana konfliktsituācijās.Nodarbības1.00E-studiju vide
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Gatavoties diskusijām mazās grupās par nodarbības tēmu, iepazīties ar doto literatūru. Prasības: Pirms lekcijas un nodarbības iepazīties ar literatūru par noteikto tēmu sagatavot jautājumus diskusijai. 2. Rakstīt un iesniegt profesionālās izaugsmes dienasgrāmatu. Prasības: pēc galvenās nodarbību tēmas students veic īsu tēmas aprakstu, atzīmējot savas stiprās un pilnveidojamās prasmes profesionālajā komunikācijā par apskatāmo tēmu, kā arī galvenās atziņas potenciālajai profesionālajai komunikācijai. 3. Eseja ”Ko es uzzināju par sevi kā profesionāli profesionālās komunikācijas nodarbībās”. Prasības: izmantojot ierakstus profesionālās izaugsmes dienasgrāmatā un literatūras avotus, students divu A4 lpp. (Times New Roman, 12, ne mazāk kā 680 vārdi) apjomā raksta un nodod eseju par savām stiprajām un pilnveidojamajām prasmēm profesionālajā komunikācijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Ieskaitīts: 1. Aktīva dalība nodarbībās – lomu spēlēs, situāciju analīzē un atgriezeniskajā saitē. 2. Profesionālās izaugsmes dienasgrāmatas ieraksts par galvenajām nodarbības tēmām. 3. Nodota eseja ”Ko es uzzināju par sevi kā profesionāli profesionālās komunikācijas nodarbībās”(esejas plāns pieejams e-studijās).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti raksturo saskarsmes komponentus, kas ir pamatā kontakta dibināšanai un uzturēšanai ar pacientu, viņa ģimeni un kolēģiem, definē konflikta pazīmes; uzskaita personības tipu galvenās pazīmes; apraksta izdegšanas riskus, pazīmes un profilakses paņēmienus. Pārzina jaunākās atziņas par komunikāciju, tai skaitā konfliktu risināšanu, veselības aprūpes vidē. Salīdzina un atšķir profesionālo un ikdienas komunikāciju.
Prasmes:Lomu spēlēs lieto aktīvo klausīšanos, profesionāli vada sarunu, ievācot anamnēzi un vadot motivējošo interviju, simulētās mācību situācijās pielieto konflikta risināšanas prasmes; identificē situācijas, kas rada izdegšanas risku. Izvērtē savus resursus, izdegšanas riskus un pilnveidojamās prasmes profesionālajā komunikācijā.
Kompetences:Studenti diferencē komunikāciju ar dažādām pacientu grupām un personības tipiem un pamato/raksturo savu izvēli; atšķir dažādu konfliktsituāciju pazīmes, mācību situācijā un vēlāk praksē izmanto stratēģijas to risināšanai, izvērtē savus izdegšanas riskus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Furlong, Gary T.,&Mississauga, Ont.(2005). The conflict resolution toolbox:models&maps for analyzing, diagnosing, and resolving conflict). Canada:J.Wiley&Sons
2Mārtinsone, K., Milltuze, A. (red.). (2015).Psiholoģija(no 127.-214.lpp, 11., 12., 13. nodaļa). Rīga: Zvaigzne ABC.
3Mārtinsone, K., Sudraba, V. (red.). (2016). Veselības psiholoģija. Rīga: RSU( 2. nodaļa, 3.nodaļa, 4. nodaļa, 5.1.nodaļa)
4Miller,W.,Rollnick,S.,(2002).Motivational interviewing: : preparing people for change.New York ;London : Guilford Press
5Ramachandran, V., Stach, B. (2013). Professional Communication in Audiology. Plural Publishing, Inc., ( audiologopēdiem)
Papildus literatūra
1Carlson, Mark.(2014). CBT for chronic pain and psychological well-being : a skills training manual integrating DBT, ACT, behavioral activation and motivational interviewing : Wiley-Blackwell
2Handbook of personality and health / Chichester, England ; 2006
3Handbook of the psychology of aging / 2016
4Reņģe, V.(1999). Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas.Rīga: Zvaigzne ABC.
5Reņģe, V.(2000). Psiholoģija. Personības psiholoģija.Rīga: Zvaigzne ABC.
6Roadways to healthy living: a guide for effective stress management / South Kingstown : 2009
Citi informācijas avoti
1Journal of Health Communication