Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Aldis Liepiņš

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.06.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_077LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aldis Liepiņš
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Brīvi jāpārvalda latviešu valoda, vidējā izglītība.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar svarīgākajiem tiesību zinātnes jēdzieniem, nošķirt tiesību nozares, apgūt prasmi orientēties tiesību aktu sistēmā, kā arī prast tos interpretēt.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošais patstāvīgi gatavo mutisku prezentāciju par izvēlētu tiesību aktu, interpretē tiesību normas.
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalība nodarbībās, sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais: - zinās galvenos Latvijas valsts orgānus, likumdošanas procesu, kā arī Latvijas Republikas Satversmes 8.nodaļā minētās pamattiesības; - zinās normatīvo tiesību aktu hierarhiju un tās praktisko nozīmi tiesībpiemērotāja darbā; - zinās tiesību normu interpretācijas metodes; - zina publisko un privāto tiesību nošķiršanas teorijas un to principus; - raksturo dažādus tiesiskās atbildības veidus (kriminālatbildība, atbildība par administratīvo pārkāpumu, disciplinārā atbildība, profesionālā atbildība, civiltiesiskā atbildība, specifiska administratīvā atbildība par normatīvo tiesību aktu vai publisko tiesību līgumu pārkāpumiem), zina to kopējās un atšķirīgās pazīmes, - pārzina dokumentu noformēšanas pamatjautājumus, - izprot pacientu tiesību un sabiedrības veselības tiesiskā regulējuma priekšmeta pamatjautājumus.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: - spēs noteikt piemērojamo tiesību normu, ja pastāv pretruna starp dažāda vai vienāda juridiskā spēka tiesību normām; - spēs praktiski pielietot tiesību normu interpretācijas metodes; - spēj grupēt tiesību nozares publisko vai privāto tiesību jomā; - praktiski nošķir civilprocesuāli, kriminālprocesuāli, administratīvi procesuāli risināmus jautājumus dažādās Latvijas tiesu instancēs; - praktiski nošķir dažādus tiesiskās atbildības veidus, - spēj noformēt dokumentu ar juridisko spēku, - spēj izdarīt spriedumus pacientu tiesību un sabiedrības veselības tiesiskā regulējuma priekšmeta pamatjēdzienu kategorijās.
Kompetences:Pēc studiju kursa apguves studējošais profesionālajā darbībā spēs strādāt ar normatīvajiem tiesību aktiem, tiesību normām, domāt un izdarīt secinājumus tiesiskās kategorijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga, autora izdevums 2004.
21997.gada 4.aprīļa Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: Konvencija par cilvēktiesībām un biomedicīnu (spēkā kopš 2010.gada 1.jūnija).
3Konvencijas par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā 1998.gada 12.janvāra Papildprotokols par cilvēku klonēšanas aizliegumu (spēkā kopš 2010.gada 1.jūnija).
4Ārstniecības likums.
5Pacientu tiesību likums.
6Epidemioloģiskās drošības likums.
7Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.
8Krimināllikums.
9Civillikums.
10MK 04.04.2006. not. Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”.
11Dokumentu juridiskā spēka likums.
12MK 04.04.2006. not. Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”.
13MK 05.02.2008. not. Nr.76 „ Veselības inspekcijas nolikums”.
Papildus literatūra
1Pleps J., Pastars E., Plakane I.Konstitucionālās tiesības. Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2014.
2Kovalevska L. Pacienta autonomijas princips un tā izpausmes, Jurista vārds, 24.02.2009., Nr.8
3Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi, Rīga: AGB, 1997
Citi informācijas avoti
1www.likumi.lv
2www.vestnesis.lv
3www.tiesas.lv
4www.vi.gov.lv
5www.vm.gov.lv