Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Kristaps Circenis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_128LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristaps Circenis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vispārīgajā psiholoģijā, psihosomatiskajā medicīnā, sabiedrības veselībā un epidemioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par profesionālajiem faktoriem un riskiem veselības aprūpes sistēmā strādājošajiem, liekot uzsvaru uz psihoemocionālajiem traucējumiem, attīstīt izpratni par profesionālo stresu, galā tikšanas mehānismu funkcionēšanu, preventīvo pasākumu būtību un pielietojuma nozīmi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Profesionālie faktori veselības aprūpē, klasifikācija un vispārīgs raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
2Veselības aprūpes darbinieku arodveselības problēmas, ietekmējošie faktori.Lekcijas1.00auditorija
3Profesionālās dzīves kvalitātes koncepts (līdzjūtības nogurums, sekundārais stress). Psihoemocionālie traucējumi veselības aprūpē strādājošajiem.Lekcijas1.00auditorija
4Izdegšanas sindroms. Profesionālais stress un galā tikšanas mehānismi. Preventīvie pasākumi.Lekcijas1.00auditorija
5Preventīvie pasākumi. Supervīzijas raksturojums, veidi.Lekcijas1.00auditorija
6Preventīvie pasākumi. Grupu veidi, terapeitiskie faktori grupā, grupas vadīšana.Lekcijas1.00auditorija
7Profesionālie faktori veselības aprūpē, klasifikācija un vispārīgs raksturojums. Veselības aprūpes darbinieku arodveselības problēmas, ietekmējošie faktori.Nodarbības2.00auditorija
8Profesionālās dzīves kvalitātes koncepts (līdzjūtības nogurums, sekundārais stress). Psihoemocionālie traucējumi veselības aprūpē strādājošajiem. Izdegšanas sindroms. Profesionālais stress un galā tikšanas mehānismi.Nodarbības2.00auditorija
9Preventīvie pasākumi. Supervīzijas raksturojums, veidi. Grupu veidi, terapeitiskie faktori grupā, grupas vadīšana.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa realizācijas laikā studējošie patstāvīgi sagatavo un prezentē divus darbus par kursā apskatāmajām tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva dalība nodarbībās – patstāvīgo darbu prezentācijas (50%), semestra beigās – eksāmens (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas un spēs aprakstīt profesionālos faktorus veselības aprūpē, runāt par veselības aprūpes darbinieku arodsaslimšanām un riskiem, psihoemocionālajiem traucējumiem un preventīvajiem pasākumiem.
Prasmes:Studējošie spēs identificēt darba vides riska faktorus un iespējamos traucējumus veselības aprūpes sistēmā strādājošajiem.
Kompetences:Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie būs spējīgi patstāvīgi izvērtēt darba vides riska faktoru ietekmi veselības aprūpē strādājošajiem, spēs ieteikt piemērotāko profilakses un palīdzības veidu indivīda un organizācijas līmenī.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Eglīte M. Darba medicīna. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2012
2Psihosociālā darba vide. Rīga (LBAS un LM), 2010
3Darba higiēna. Rīga, LM, 2003
Papildus literatūra
1Ховкинс П., Шохет Р. Супервизия индивидуальный, групповой и организационный подходы. Санкт-Петербург: Реч, 2002.
2Перре М., Бауман У. Клиническая психология. Санкт-Петербург: Питер, 2002.
3Гринберг Дж. Управление стрессом. Санкт-Петербург: Питер, 2002.
4Брайт Дж., Джонс Ф. Сресс теории, исследования, мифы. Москва: Олма-Пресс, 2003.
5Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина. Москва: Геотар медицина, 1999.
6Aldwin M. C. Stress, Coping and Development. An Integrative Perspective. New York: The Guilford Press, 2000.