Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Anita Villeruša

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_029LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anita Villeruša
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sabiedrības veselībā, ētikā, psiholoģijā, socioloģijā un sociālajā medicīnā
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir veicināt zināšanu apguvi par veselības veicināšanas, veselības izglītības un profilaktiskās medicīnas lomu iedzīvotāju veselības saglabāšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības veicināšanā lietotie termini, veselības veicināšanas attīstības vēsturisks apskats.Lekcijas1.00auditorija
2Veselības veicināšanas politika starptautiski (PVO), Eiropā un Latvijā. Veselības veicināšanas sistēma Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
3Veselības veicināšanas teorijas, to izmantošana veselības veicināšanas programmas veidošanā.Lekcijas2.00auditorija
4Veselības veicināšana un primārā, sekundārā, terciārā profilakse, kopīgais, atšķirīgais. Individuālā, augstas riska grupas un populācijas stratēģijas profilakses darbā risinot dažādus ar veselības veicināšanu saistītus uzdevumus.Nodarbības2.00auditorija
5Holistiskā pieeja veselībai. Vajadzību noskaidrošana veselības veicināšanas darbam. Sabiedrības analīze, tās galvenie elementi un izmantojamie informācijas avoti.Nodarbības2.00auditorija
6Veselības veicināšanas darba plānošana, plāna/programmas galvenie elementi. Mērķu izvirzīšana veselības veicināšanas programmai, to dažādība. Prioritāšu noteikšana. Dažādas pieejas risināmo prioritāšu ranžēšanā.Nodarbības2.00auditorija
7Veselības veicināšanas teoriju izmantošana veselības veicināšanas programmas veidošanā. Teorijas sasaiste ar veselības veicināšanas programmu dažādu problēmu risināšanā strādājot ar dažādām mērķa grupām.Nodarbības2.00auditorija
8Dažādās pieejas veselības veicināšanā, to mērķi un izmantojamie resursi. Ētiskie principi veselības veicināšanā un to risinājumi. Veselības veicināšana dažādās vidēs (skolā, darba vietā, stacionārā) un dažādās mērķa grupās.Nodarbības2.00auditorija
9Veselības veicināšanas programmas uzdevumi, satura veidošana un īstenošana.Multisektorālā sadarbība veselības veicināšanā, sadarbības partneru dažādība, kopienas iesaistīšana.Nodarbības2.00auditorija
10Veselības veicināšanas programmas izvērtēšana, tās uzdevumi un īstenošanas etapi. Novērtēšanai izmantojamās metodes un indikatori.Nodarbības2.00auditorija
11Veselības veicināšanas komunikācija. Veselības veicināšanas plāna/programmas prezentācija.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Veselības veicināšanas programmas izstrāde un prezentācija. Sabiedrības analīzes veikšana profilaktiskā darba nepieciešamības pamatošanai konkrētā pašvaldībā un apkopojuma sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums, piedalīšanās grupu darbos un prezentācijās. Patstāvīgo darbu izstrāde un iesniegšana. Veselības veicināšanas projekta izstrāde mazā grupā un prezentācija. Rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Definēt profilaktiskā medicīnā un veselības veicināšanā lietotos terminus; nosaukt profilakses un veselības veicināšanas programmu izveides principus; izklāstīt veselības veicināšanā izmantojamās teorijas; parādīt profilaktiskā un veselības veicināšanas darba organizācijas principus, paskaidrot veselības veicināšanas darbam izvēlēto metožu lietderību.
Prasmes:Veikt sabiedrības analīzi profilakses prioritāšu, mērķa grupas noskaidrošanai; izvēlēties un pamatot veselības veicināšanai piemērotāko stratēģiju; sagatavot veselības veicināšanas programmu; izstrādāt programmas novērtēšanas indikatorus.
Kompetences:Argumentēt veselības veicināšanas darbības nepieciešamību un izplānot problēmas risināšanas variantus, pamatot labāko risinājuma veidu, vispārināt profilakses un veselības veicināšanas darbības rezultātus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Health Promotion Foundation for Practice, Jennie Naidoo and Jane Wills,//Bailliere Tindall, 1998 and 2004.; Second Edition: 2007, 2010.
2Understanding Health Promotion, ed. by Hele Keleher, Colin Mac Dougall, Berni Murphy, Oxford University press, 2007.
3Public Health and Health Promotion Developing Practice Second edition, Jennie Naidoo and Jane Wills, Bailliere Tindall, 2005.
4Veicinot veselību, Praktiskā rokasgrāmata, Linda Ewles, Ina Simnett, trešais izdevums Scutari Press, Londona, tulkots latviešu valodā Pasaules Bankas projekta ietvaros.
Papildus literatūra
1Lietišķā epidemioloģija, Māris Baltiņš, Zinātne, 2003, 283-297.
2Veselība 21- veselība visiem 21. gadsimtā,PVO 1999.
3Rose’s Strategy of Preventive Medicine, Geoffrey Rose with commentary by Kay-Tee Khaw & Michael Marmot, Oxford University press, 2008.
4Evaluation Health Intervention, John Ovretveit, Open University press, 1998
5Introduction to Health E\education and Health Promotion, Bruce G.Sinoms- Morton, Walter H.Greene, Nell H.Gottlieb, Waweland Press, Inc., 1995
6Evidence – Based Health Promotion, edited by Elizabeth R. Perkins, Ina Simnett, Linda Wright, John Wiley & Sons ,1999.
7Latvijas Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.- 2020.
8Veselības veicināšanas vadlīnijas pašvaldībām www.vm.gov.lv