Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Mārtiņš Menniks
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadība

Mērķis

Sniegt ieskatu projektu vadīšanā kā nozīmīgā disciplīnā Latvijas attīstībai, sniegt studējošiem teorētiskās zināšanas un sekmēt teorētisko atziņu praktisko pielietojamību projektu izstrādes un vadības jomā, kā arī Eiropas Savienības fondu un citu finanšu resursu piesaistē.

Priekšzināšanas

-

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais apgūtās zināšanas un izpratni spēs demonstrēt, izskaidrojot projekta jēdzienu un citus svarīgākos terminus, kā arī raksturojot projektu vadības procesus. Spēs aprakstīt projekta veidošanu un plānošanu, kā arī projekta īstenošanas un vadīšanas procesu un fāzes. Nosaukt un raksturot projekta komandas veidošanas pamatprincipus, novērtēt riskus. Klasificēt un novērtēt pieejamos resursus.

Prasmes

Studējošais pratīs apkopot būtisko informāciju par pieejamajiem finanšu resursiem un projektu konkursiem, pielietot atbilstošas menedžmenta pamatprasmes projektu sagatavošanā un realizācijā; Veikt sadarbības partneru atlasi un komandas darba koordinēšanu, strādāt ar projekta dokumentāciju, izvērtēt projektu. Prezentēt projektus publiski.

Kompetences

Studējošais pratīs izmantot apgūtās zināšanas un prasmes situācijās, kad konkrētu mērķu sasniegšanai ir izdevīgi iniciēt jaunus projektus vai piedalīties projektu realizēšanas dažādās stadijās. Studējošais varēs analizēt un vērtēt projektu efektivitātes potenciālu un saistītos riskus. Iniciēt jaunus, vērtīgus projektus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.