Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Zane Tauriņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.10.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_287LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Sabiedrības vadībaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Tauriņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Veidot izpratni par projektu izstrādes un vadīšanas pamatprincipiem
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Projektu veidi, ideja, mērķi, saistība ar nozari.Lekcijas1.00auditorija
2SVID, projekta risku noteikšana, vadība.Lekcijas1.00auditorija
3Projektā iesaistītais personāls, atbildība, pienākumi, projekta vadītājs.Lekcijas1.00auditorija
4Projekta struktūra, laika un aktivitāšu plānošana.Lekcijas1.00auditorija
5Projekta vērtēšanas kritēriji, noslēgumsLekcijas1.00auditorija
6Projekta analīzeNodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Iepazīties ar literatūru; • Iepazīties ar lekciju materiāliem, sagatavot jautājums; • Veikt patstāvīgi uzdevumus grupās; • Gatavot prezentāciju par uzdoto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgi sagatavots (70 %) un prezentēts (10 %) projekta pieteikums, spēja pamatot un argumentēt savu viedokli, atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem (10%), kā arī lekciju un nodarbību apmeklējums (10 %).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apguves studējošie spēs izskaidrot pamata jēdzienus un terminoloģiju projekta vadīšanā, spēs izvērtēt galvenās projekta vadīšanas kompetences.
Prasmes:Pēc studiju kursa apguves studējošie pratīs strādāt komandā. Pratīs noteikt projekta kvalitātes kritērijus.
Kompetences:Pēc studiju kursa apgūšanas studējošie būs spējīgi patstāvīgi izstrādāt projekta pieteikumu atbilstošu projekta idejai un izvirzītajiem mērķiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1https://www.pmi.org/
Papildus literatūra
1Boitmane I. Personāla atlase un novērtēšana.- R.: SIA „Lietišķās informācijas dienests”, 2006, 160 lpp.
2Forands I. Personālvadība.- R.: SIA „Biznesa augstskola Turība”, 1999, 68 lpp.
3J.Pildavs. „Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati” R.: Kamene, 2004.
Citi informācijas avoti
1http://www.viaa.gov.lv/lat/