Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Dita Role
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība

Mērķis

Veidot izpratni, sniegt teorētiskas, praktiski pielietojamas zināšanas par projektu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un attīstībā, projektu veidiem, nozīmi, sagatavošanu, izstrādi, veiksmīgu realizēšanu, vadību, uzraudzību un finansējuma piesaistes iespējām. Sniegt zināšanas par profesionālo darbību, informācijas meklēšanu, apstrādi un izmantošanu studiju darbā un pētījumos.

Priekšzināšanas

Ekonomikas teorijas pamatu apguve vidusskolas līmenī; spēja patstāvīgi apgūt studiju materiālu; datora biroja programmu (interneta) lietošanas prasmes.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apguves studenti spēs izskaidrot pamatjēdzienus un terminoloģiju projektu vadībā un uzņēmējdarbībā. Spēs definēt projektu un uzņēmējdarbības būtību, attīstības perspektīvas un atbildību. Pratīs izskaidrot, kur meklējama palīdzība informācijas meklēšanas jautājumos, definēt iegūtās informācijas nozīmīgumu sev izvēlētās aktuālās tēmas (problēmas) pētīšanai atbilstoši apgūstamajai profesijai, orientēties informācijas avotu daudzveidībā un novērtēt to kvalitāti.

Prasmes

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti būs spējīgi patstāvīgi noteikt klienta, uzņēmuma vajadzības, pratīs izvirzīt mērķus un uzstādīt uzdevumus to apmierināšanai, plānot un noteikt atbildīgos, kā arī spēs atpazīt uzņēmuma riskus un noteikt darbības to vadībai. Studenti pratīs izmantot informāciju tehnoloģijas sev nepieciešamās informācijas meklēšanai un atlasīšanai, kā arī projektu (uzņēmējdarbības) plānošanai un vadībai, pratīs novērtēt projekta (uzņēmējdarbības) rādītājus, varēs izskaidrot projektu lomu uzņēmumā.

Kompetences

Studenti pratīs pielietot iegūtās zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža4Pirmais līmenisObligātsDita Role