Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Anda Rožukalne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:20.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:KSK_019LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātneMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anda Rožukalne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Komunikācijas studiju katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Rožukalne
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, kfkoatrsu[pnkts]lv, +371 67409183
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Apgūti studiju kursi: “Ievads studijās un specialitātē”, "Ievads komunikācijas teorijās”.
Mērķis:
Sniegt studentiem zināšanas par projekta vadības pamatnostādnēm un metodēm saskaņā ar projekta vadītāja profesijas standartu un atbilstoši starptautiskām projektu vadības profesionālās kompetences prasībām. Nodrošināt studentu prasmes projektu priekšlikumu (pamatojuma) sagatavošanā, projektu plānošanā, organizēšanā, uzraudzībā un noslēgšanā, lai īstenotu jaunrades un pētnieciskās ieceres projektus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads projektu vadībā. Projekta jēdziens, pazīmes, mērķi, specifiskā darba organizācija. Projektu vadītāju profesionālā sertifikācija.Lekcijas1.00auditorija
2Projekta pārvaldības pamatnostādnes, plānošana, pārraudzība, lēmuma pieņemšana. Projekta vadības komiteja, tās kompetence. Projekta dzīves cikls, projekta organizācija.Lekcijas1.00auditorija
3Projekta priekšlikuma (pamatojuma) izstrāde, pielietojot loģiskās struktūras metodi. Projekta sociālās vides analīze, vides ārējās un iekšējās ietekmes faktori. Projekta interesentu (ieinteresēto pušu) analīze, interesentu grupēšana atbilstoši to mērķiem un sagaidāmās ietekmes uz projektu. Projekta mērķu izvirzīšana.Lekcijas1.00auditorija
4Projekta risku identifikācija un pārvaldība. Projekta komandas izveide un vadība.Lekcijas1.00auditorija
5Projekta tehniskā risinājuma izstrāde. Projekta struktūras, darba pakešu, tīkla grafika, laiku un termiņu plānošana. Projekta resursu un izmaksu plānošana.Lekcijas0.50auditorija
6Projekta vides izveide, situācijas SVID analīze, projektā ieinteresēto pušu izvērtējums.Lekcijas0.50auditorija
7Projekta ārējo un iekšējo risku noteikšana, pasākumu risku mazināšanai plānošana.Nodarbības1.00auditorija
8Projekta loģiskās struktūras matricas plānošana.Nodarbības1.00auditorija
9Projekta struktūrplāna un darba pakešu aprakstu izstrāde.Nodarbības1.00auditorija
10Projekta ieguldījumu plānošana.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads projektu vadībā. Projekta jēdziens, pazīmes, mērķi, specifiskā darba organizācija. Projektu vadītāju profesionālā sertifikācija.Lekcijas1.00auditorija
2Projekta pārvaldības pamatnostādnes, plānošana, pārraudzība, lēmuma pieņemšana. Projekta vadības komiteja, tās kompetence. Projekta dzīves cikls, projekta organizācija.Lekcijas1.00auditorija
3Projekta priekšlikuma (pamatojuma) izstrāde, pielietojot loģiskās struktūras metodi. Projekta sociālās vides analīze, vides ārējās un iekšējās ietekmes faktori. Projekta interesentu (ieinteresēto pušu) analīze, interesentu grupēšana atbilstoši to mērķiem un sagaidāmās ietekmes uz projektu. Projekta mērķu izvirzīšana.Lekcijas1.00auditorija
4Projekta risku identifikācija un pārvaldība. Projekta komandas izveide un vadība.Lekcijas1.00auditorija
5Projekta tehniskā risinājuma izstrāde. Projekta struktūras, darba pakešu, tīkla grafika, laiku un termiņu plānošana. Projekta resursu un izmaksu plānošana.Lekcijas0.50auditorija
6Projekta vides izveide, situācijas SVID analīze, projektā ieinteresēto pušu izvērtējums.Lekcijas0.50auditorija
7Projekta ārējo un iekšējo risku noteikšana, pasākumu risku mazināšanai plānošana.Nodarbības0.50auditorija
8Projekta loģiskās struktūras matricas plānošana.Nodarbības0.50auditorija
9Projekta struktūrplāna un darba pakešu aprakstu izstrāde.Nodarbības1.00auditorija
10Projekta ieguldījumu plānošana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lekcijās un praktiskajās nodarbībās sniegtās zināšanas aprobēt, studentu grupās (3-5 studenti) izstrādājot patstāvīgo darbu projekta priekšlikumu par doto tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalība lekcijās. Līdzdalība un aktivitātes praktiskajās nodarbībās. Pieci pārbaudes darbi – testi. Patstāvīgā darba – projekta priekšlikuma prezentācija un aizstāvēšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie nosauc, definē un izskaidro: • projekta pamatjēdzienus, projekta pārvaldības pamatnostādnes; • projekta dažādu ieinteresēto pušu interešu koordināciju; • projekta komandas izveidi un vadīšanu.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie izprot, interpretē un apspriež: • loģiskās struktūras metodes pielietojumu projekta pamatojuma izstrādē; • projekta iekšējos un ārējos riska faktorus, pasākumus iekšējo risku mazināšanai un pieņēmumus ārējiem riskiem; • projekta objektīvi kontrolējamos kritērijus, to pārbaudes metodes un informācijas avotus.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie lieto, pārbauda un analizē: • projekta koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu; • projekta darba paketes un gaitas plānu. Studējošie integrē, apvieno, kombinē un diskutē par: • projekta dzīves cikla posmu plānošanu, projekta izmaiņu vadību; • projekta norišu (darba uzdevumu), laiku un termiņu, ieguldījumu un izmaksu plānošanu un pārraudzību.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. 10th ed., John Wiley & Sons, 2009
2ICB - IPMA Competence Baseline for Project Management. Verson 3.0, International Project Management Association, 2006
3Projektu vadīšanas nacionālās kompetences vadlīnijas, Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. Rīga, 2011
4Ričards Džounss. Projektu vadības pamati. SIA „Lietišķās informācijas dienests”. Rīga, 2008
5Ilgvars Forands. Projekta menedžments. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 2006.
Papildus literatūra
1Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute. USA, 2004
2James Taylor. The Project Management Workshop. American Management Association, 2001
3Vilfrīds Reiters. Kailā patiesība par projektu menedžmentu. ”Vaidelote”, 2004.
4Juris Uzulāns. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. SIA Drukātava, Mārupe, 2007.
Citi informācijas avoti
1www.lnpva, www.ipma.ch, www.pmi.org