Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Elmārs Rancāns

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PUNK_005LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; PsihiatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Elmārs Rancāns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihiatrijas un narkoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Elmārs Rancāns
Kontaktinformācija:Rīga, Tvaika iela 2, pnkatrsu[pnkts]lv, +371 67080131
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
• anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, patoloģiskajā anatomijā (centrālās nervu sistēmas struktūra, funkcijas, sinapšu uzbūve); • psiholoģijā, attīstības un medicīniskajā psiholoģijā (krīzes reakcijas fāzes, psiholoģiskie aizsargmehānismi, personības struktūra); • medicīnas ētikā (ētisko jautājumu specifika psihiatrijā); • epidemioloģijā (psihisko un uzvedības traucējumu incidence, prevalence, pētniecības veidi); • sabiedrības veselībā (riska faktori, profilakses veidi, veselības veicināšanas iespējas); • medicīniskajā ģenētikā; • slimnieku klīniskās aprūpes pamatos (deontoloģija, jatrogēnija, intervija ar pacientu, izmeklēšanas metodes); • neiroloģijā (epilepsija, tās veidi, centrālās un perifērās nervu sistēmas traucējumi, ekstrapiramidālie sindromi); • centrālās nervu sistēmas radioloģiskajā izmeklēšanā (KT, MRT u.c.); • farmakoloģijā (antidepresanti, garastāvokļa stabilizatori, trankvilizatori, antipsihotiskie līdzekļi); • psihoterapiju pamatprincipos (palīdzība krīzes situācijās, atbalsta, kognitīvi biheiviorālās un psihodinamiskās psihoterapijas).
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par psihisko un uzvedības traucējumu izplatību, etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, diagnostiku un norisi (pēc SSK-10), psihiatrijas neatliekamo stāvokļu ārstēšanu; psihisko un uzvedības traucējumu profilakses, medikamentozās ārstēšanas, pacientu sociālās rehabilitācijas pamatprincipiem un psihoterapeitiskās ārstēšanas lomu primārajā aprūpē. Apgūt psihiatriskā aprūpes dienesta organizāciju, darbību, tās ētiskos un juridiskos principus; kompetenču sadalījumu starp dažādiem speciālistiem; psihiski slimo pacientu aprūpes plānošanu, organizēšanu un ārstēšanas rezultātu izvērtēšanu. Apgūt prasmes un attīstīt kompetences psihiatrijas nozarē ārsta specialitātei nepieciešamā apjomā. Veidot empātisku attieksmi pret pacientu un viņu ģimenes locekļiem, apzināties un pilnveidot savu personisko attieksmi pret psihiskiem un uzvedības traucējumiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Īss ieskats psihiatrijas vēsturē. Psihisko traucējumu klasifikācija. Psihiatriskās palīdzības organizācija Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
2Šizofrēnija un tās ārstēšana gadsimtu gaitā.Lekcijas1.00auditorija
3Afektīvie traucējumi.Lekcijas1.00auditorija
4Uzvedības un emocionāli traucējumi, kuri parasti sākas bērnībā un pubertātē.Lekcijas1.00auditorija
5Psihisko traucējumu ārstēšanas pamatprincipi un kompetenču sadalījums psihiatrijā.Lekcijas1.00auditorija
6Psihisko traucējumu klasifikācija. Psihiatriskās palīdzības organizācija Latvijā, likumdošana un juridiskie aspekti. Pacienta intervēšana un klīniskā apraksta noformēšana psihiatrijā. Uztveres, domāšanas, afektīvie, trauksmes un kognitīvie traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Šizofrēnijas un citu psihotisko traucējumu vispārējie simptomi, klasifikācija un diagnostika SSK-10.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Akūto polimorfo un šizoafektīvo traucējumu diagnostika, psihotisko traucējumu aprūpes organizēšana, ārstēšanas un rehabilitācijas pamatprincipi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Organisko psihisko traucējumu vispārējās izpausmes. Demenču klīnika, diferenciālā diagnostika, aprūpe un ārstēšanas iespējas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Simptomātiskie psihiskie traucējumi, klīniskās izpausmes, diferenciālā diagnostika, aprūpe un ārstēšanas iespējas. Intelektuālās attīstības traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Psihoaktīvo vielu izraisītie psihiskie traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Afektīvo traucējumu klīnika un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Neirotiskie, ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Personības un uzvedības traucējumi pieaugušajiem. Uzvedības sindromi, kas saistīti ar fizioloģiskiem traucējumiem un somātiskiem faktoriem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Psihiskās attīstības, uzvedības un emocionālie traucējumi bērniem un pusaudžiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Klīniskā gadījuma aprakstu sagatavošana, papildus literatūras studēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa laikā 1) pacientu klīniskā stāvokļa aprakstu novērtējums; 2) daudzvariantu atbilžu uzdevumi; kursa noslēgumā rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izklāstīt, parādīt un sistematizēt zināšanas par psihisko un uzvedības traucējumu izplatību, etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, diagnostiku un norisi (pēc SSK-10), psihiatrijas neatliekamo stāvokļu ārstēšanu; psihisko slimību profilakses, medikamentozās ārstēšanas, pacientu sociālās rehabilitācijas pamatprincipiem un psihoterapeitiskās ārstēšanas lomu primārajā aprūpē.
Prasmes:Apgūtas prasmes veikt pilnu psihiatrisku novērtēšanu, atklāt, novērtēt un aprakstīt pamata psihiatriskos simptomus vispārējā medicīniskā praksē; diferencēt normu no stresa reakcijas sadzīves situācijās un garīgās patoloģijas, novērtēt pašsavainošanās risku; empātiski intervēt pacientus ar psihiskiem traucējumiem, apzināties terapeitisko attiecību nozīmi psihiatrijā; ziņot psihiatrisku klīnisko gadījumu citiem ārstiem un aprūpes personālam; izvērtēt un plānot pacienta aprūpes veidu, spēt novērtēt ģimenes attiecību ietekmi uz pacientu; apzināties multidisciplinārās komandas darba pamatprincipus un prast līdzdarboties tajā.
Kompetences:Plānot un ieteikt palīdzību pārzināto psihiatriskā aprūpes dienesta organizāciju, darbību, tā ētiskos un juridiskos principus; kompetenču sadalījumu starp dažādiem speciālistiem; kompetences psihiski slimo pacientu aprūpes plānošanā, organizēšanā un ārstēšanas rezultātu izvērtēšanā. Ievērot konfidencialitāti un informēto piekrišanu psihiatriskajā aprūpē; izprast un iejūtīgi attiekties pret pacientu un viņu ģimenes locekļu stigmatizāciju; izskaidrot slimības būtību pacientam un viņa ģimenes locekļiem; apzināties savu personiskās attieksmi pret psihisko un uzvedības traucējumu un tās ietekmi uz pacientiem un ārstēšanas procesu. Spējas integrēt jaunākos zinātniskos sasniegumus psihiatrijā ikdienas darbā un pētniecības attīstībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Semple D, Smyth R. Oxford Handbook of Psychiatry, third edition, Oxford University Press, Oxford, 2013.
2Harrison, Paul Geddes, John Sharpe, Michael Lecture Notes : Lecture Notes : Psychiatry (10th Edition). Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, USA, 2011 http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1051…
3E. Tērauds, E. Rancāns, R. Andrēziņa, B. Kupča, I. Ķiece, I. Zārde, Ņ. Bezborodovs. Šizofrēnijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. 3. Izdevums. Latvijas psihiatru asociācija. Rīga, 2014.g., 43 lpp. (elektroniska kopija atrodama www.estudijas.rsu.lv)
4E. Tērauds, E. Rancāns, R. Andrēziņa, B. Kupča, G. Ancāne, I. Ķiece, Ņ. Bezborodovs. Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. 3. Izdevums. Latvijas psihiatru asociācija. Rīga, 2015.g., 52 lpp. (elektroniska kopija atrodama www.estudijas.rsu.lv)
5Rancāns E., Tērauds E., Zaļkalns J., Riževa I., Tirāns E., Taube M. Depresijas un neirotisko traucējumu diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas ģimenes ārstiem. RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra. Rīga, 2012.g. 32 lpp. (elektroniska kopija atrodama www.estudijas.rsu.lv)
6R. Andrēziņa, E. Tērauds. Praktiskā psihofarmakoterapija. Rīga, 2015.g. 40 lpp.
7The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders, World Health Organization, Geneva, 1992. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1022…
Papildus literatūra
1E. Tērauds, E. Rancāns, R. Andrēziņa, B. Kupča. Bipolāri afektīvo traucējumu diagnostikas un ārstešanas vadlīnijas. 2. Izdevums. Latvijas psihiatru asociācija. Rīga, 2016.g., 48 lpp.
2R. Andēziņa, E. Tērauds, L. Ķevere, Ņ. Bezborodovs. Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma (UDHS) diagnostikas un korekcijas vadlīnijas bērniem un pusaudžiem. RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra. Rīga 2014.g., 31 lpp. (elektroniska kopija atrodama www.estudijas.rsu.lv)
3Kaplan & Sadocks. Synopsis of Psychiatry, Editors B.J.Sadock, V.A.Sadock. – 11th ed. – Philadelphia; Williams & Wilkins, 2007.
4Eglītis I (1982) Vispārīgā psihopatoloģija. Zvaigzne, Rīga.
Citi informācijas avoti
1Psihiskā veselība Latvijā 2016. gadā. Tematiskais ziņojums. SPKC. 17.izdevums Rīga. 2017.