Pārlekt uz galveno saturu
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Ļubova Renemane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:18.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PUNK_018LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; PsihiatrijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ļubova Renemane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihiatrijas un narkoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Elmārs Rancāns
Kontaktinformācija:Rīga, Tvaika iela 2, pnkatrsu[pnkts]lv, pnkatrsu[pnkts]lv, +371 67080131
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas50
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Psiholoģijā – attīstības un medicīniskajā psiholoģijā (krīzes reakcijas fāzes, psiholoģiskie aizsargmehānismi, personības struktūra). Medicīnas ētikā – (ētisko jautājumu specifikā psihiatrijā). Sabiedrības veselībā – (riska faktori, profilakses veidi, veselības veicināšanas iespējas). Neiroloģijā – (centrālās un perifērās nervu sistēmas traucējumi, ekstrapiramidālie sindromi).
Mērķis:
Sniegt studentiem zināšanas par psihisko traucējumu un slimību izplatību, etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, diagnostiku un norisi (pēc SSK-10), psihiatrijas neatliekamo stāvokļu ārstēšanu, ārstēšanas medikamentoziem un psiholoģiskiem pamatprincipiem, psihisko slimību profilaksi un pacientu sociālo rehabilitāciju primārajā aprūpē; sniegt zināšanas par psihiatriskā aprūpes dienesta organizāciju, darbību, tās ētiskiem un juridiskiem principiem, kompetenču sadalījumu starp dažādiem speciālistiem un psihiski slimo pacientu aprūpes plānošanu un organizēšanu. Apgūt zināšanas par psihiatriskās palīdzības organizāciju, garīgo slimību simptomiem un sindromiem, norisi. Mācēt komunicēt ar pacientiem saudzējoši, atbilstoši un izglītojoši. Garīgās veselības aprūpes sistēma Latvijā. Psihisko traucējumu klasifikācija pēc SSK-Psihisko traucējumu klīniskās izpausmes, norise: organiski un somatogēni psihiski traucējumu. Šizofrēnijas spektra traucējumi, afektīvie traucējumi. Neirozes un somatoformi traucējumi, personības traucējumi, psihisko traucējumu farmakoloģiskā ārstēšana un ergoterapijas izmantošanas iespējas psihiatriskajā klīnikā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vispārējā (klīniskā) psihopataloģija.Lekcijas1.00auditorija
2Psihiatriskās palīdzības organizācija.Lekcijas1.00auditorija
3Šizofrēnijas spektra traucējumi.Lekcijas1.00auditorija
4Afektīvie traucējumi.Lekcijas1.00auditorija
5Bērnu un pusaudžu psihiatrija.Lekcijas1.00auditorija
6Psihisko traucējumu klasifikācija. Psihiatriskās palīdzības organizācija Latvijā. Pacienta intervēšana un klīniskā apraksta noformēšana psihiatrijā. Vispārējā psihopatoloģija. Uztveres un domāšanas traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Vispārējā psihopatoloģija, turpinājums. Uzmācības un kompulsijas, emociju un afektīvie traucējumi. Gribas un kustību sfēras traucējumi. Atmiņas traucējumi. Aptumšotas apziņas stāvokļi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgi. Klīniskās izpausmes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Šizofrēnijas norises formas un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Afektīvo traucējumu klīnika un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Neirotiskie, ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Personības un uzvedības traucējumi pieaugušajiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Psihiskie traucējumi neiroloģiski un somātiski slimiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Attīstības, uzvedības un emocionālie traucējumi bērniem un pusaudžiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Psihoaktīvo vielu izraisītie psihiskie traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi apgūst praktisko darbu teorētisko daļu izmantojot RSU e-studijas materiālus, lekcijā doto informāciju, ieteikto papildus literatūru. Nodarbību gaitā tiek pārbaudīti un apspriesti grupā patstāvīgo darbu rezultāti. Studenti praktisko darbu gaitā demonstrētajiem pacientiem novērtē psihisko stāvokli un izstrādā ergoterapijas aspektu, ko analizē grupā.
Vērtēšanas kritēriji:
Pacientu klīniskā stāvokļa aprakstu novērtējums, daudz variantu atbilžu uzdevumi un mutvārdu eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Spēj izklāstīt garīgās aprūpes organizāciju Latvijā, māk aprakstīt psihiatrisko traucējumu izplatību, etioloģiju, iespējamos profilaktiskos pasākumus, formulē klīniskos simptomus un garīgo slimību diagnostiku un norisi (pēc SSK-10), var definēt ētiskos un juridiskos psihisko slimību aprūpes aspektus.
Prasmes:Spēj demonstrēt māku iejūtīgi un atbilstoši komunicēt ar garīgi slimu personu; atrast, atpazīt un aprakstīt slimības simptomus, pamatot ergoterapijas nepieciešamību un novērtēt slimības dinamiku ergoterapijas gaitā. Attīstīt iemaņas sadarboties ar pārējiem ārstnieciskās komandas dalībniekiem.
Kompetences:Spēj novērtēt pacienta psihisko stāvokli, pamatot lēmumu par ergoterapijas metodes nepieciešamību pacientam. Spēj mācīt pacientam radīt izpratni par viņa kaiti un pamatot terapijas nepieciešamību. Prot sadarboties ar pārējām terapijā iesaistītajām personām, radoša, ētiska pieeja ergoterapijas metožu pielietošanā psihiatriskajā klīnikā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Eglītis I. Vispārīgā psihopatoloģija. Rīga: Zvaigzne. 1986.
2Vetterbergs L. Psihiatrija. 1997. 171 lpp.
Papildus literatūra
1Andrēziņa R., Tērauds E. Šizofrēnijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. Latvijas psihiatru asociācija. Rīga, 2008.g., 81 lpp.
2Elmārs Tērauds, Elmārs Rancāns, Raisa Andrēziņa, Biruta Kupča, Iveta Ķiece, Inga Zārde, Ņikita Bezborodovs. Depresijas Diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. 3. izdevums. Latvijas Psihiatru asociācija, 2015.
3Semple D, Smyth R. Oxford Handbook of Psychiatry, second edition, Oxford University Press, Oxford, 2009
4Kaplan & Sadocks. Synopsis of Psychiatry, Editors B.J.Sadock, V.A.Sadock. – 10th ed. – Philadelphia; Williams & Wilkins, 2007.
5D. Goldberg, L. Gask, R. Moriss. Psychiatry in Medical Practice. 3rd edition. Routledge, 2008
6Anthony W., Cohen M., Farkas M. Psihiatriskā rehabilitācija. Tallina, 1998. – P 362.
7Filosofiskā antropoloģija: Rakstu krājums. - 1.sēj., V.Sīļa red. - Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2015.-290 lpp.
Citi informācijas avoti
1-www.psychiatry.ru
2-http://www.psychiatry.ru/stat.php?num=54
3-http://www.nimh.nih.gov/health/index.shtml
4-http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/schizophrenia.html#cat57
5- Latvijas Universitāte (2009) Garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitāte, http://talakizglitiba.lv/sites/default/userfiles/file/MPIC%…
6- VEC. Tematiskais ziņojums „Garīgā veselība Latvijā 2010. gadā". Rīga, 2011. http://www.vmnvd.gov.lv/uploads/files/4ec52feb739cd.pdf