Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Jeļena Vrubļevska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PUNK_020LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; PsihiatrijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jeļena Vrubļevska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihiatrijas un narkoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Elmārs Rancāns
Kontaktinformācija:Rīga, Tvaika iela 2, pnkatrsu[pnkts]lv, pnkatrsu[pnkts]lv, +371 67080131
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
• Psiholoģijā – attīstības un medicīniskajā psiholoģijā (krīzes, reakcijas fāzes, psiholoģiskie aizsargmehānismi, personības struktūra). • Medicīnas ētikā – ētisko jautājumu specifikā psihiatrijā. • Sabiedrības veselībā – riska faktori, profilakses veidi, veselības veicināšanas iespējas. • Klīniskās aprūpes pamatos.
Mērķis:
Bakalaura (veselības) zinātņu grāda iegūšanai audiologopēdijas profesijā studentiem jāapgūst zināšanas par psihisko veselību, bērnu psiholoģiskās attīstības vecuma īpatnībām, bērnu un pusaudžu neirotisko traucējumu cēloņiem un klīniskajām izpausmēm. Veidot izpratni par audiologopēdisko aprūpi un korekciju kā biopsihosociālu un pedagoģisku attīstību. Jāzina galvenie psihiskie traucējumi, atkarības vielu lietošanas pazīmes kā bērniem un pusaudžiem, tā arī pieaugušajiem, pievēršot īpašu uzmanību neirotiskajiem, ar stresu saistītiem un somatoformiem traucējumiem – ar tiem saistīto attīstības, uzvedības un emocionālo traucējumu izpausmēm un to ārstēšanas, palīdzības un korekcijas īpatnībām. Uzņemties atbildību par ilgstošu profesionālu tālākizglītību, izmantojot medicīnas un psiholoģijas informācijas avotus, piedaloties zinātniskajās konferencēs un veicot zinātniski pētniecisku darbu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Psihiatriskās palīdzības organizācija Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
2Komunikācijas traucējumi bērnu un pusaudžu klīnikā.Lekcijas1.00auditorija
3Šizofrēnija, šizotipiskie traucējumi un murgi, klīnika un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Afektīvie traucējumi, klīnika un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Organiskie, tajā skaitā simptomātiskie, psihiskie traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Attīstības traucējumi bērniem. Bērnu neirozes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi apgūst praktisko darbu teorētisko daļu izmantojot RSU e-studijas materiālus, lekcijā doto informāciju, ieteikto papildus literatūru. Nodarbību gaitā tiek pārbaudīti patstāvīgo darbu rezultāti un apspriesti grupā. Studenti praktisko darbu gaitā demonstrētajiem pacientiem novērtē psihisko stāvokli un izstrādā audiologopēdiskās palīdzības plānu, ko analizē grupā.
Vērtēšanas kritēriji:
Pacientu klīniskā stāvokļa aprakstu un palīdzības novērtējums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti sārzina, izprot garīgās veselības aprūpes organizāciju Latvijā. Spēj skaidri un pamatoti domāt, analizējot dažādu disciplīnu kopsakarības: psiholoģijas, medicīnas, ētikas, sabiedrības veselības un psihiatrijas jomās.
Prasmes:Spēj patstāvīgi analizēt psihisko traucējumu klasifikāciju (SSK-10). Pamatojoties uz psihopatoloģisko simptomu un sindromu izpratni, spēj pieņemt diagnostiskus un diferenciāldiagnostiskus lēmumus par organiskiem un simptomātiskiem psihiskiem traucējumiem, afektīvajiem un šizofrēnijas spektra traucējumiem. Īpašu uzmanību spēj pievērst bērnu un pusaudžu neirozēm, somatoformiem, emocionāliem un uzvedības traucējumiem. Prot ārstēt bērnu audiologopēdiskos traucējumus vadoties pēc daudzfunkcionālas komandas darba modeļa, iesaistot bērnu psihiatrus, psihoterapeitus un psihologus – logoneirozes, dislalijas un dizartrijas ārstēšanā.
Kompetences:Spēj patstāvīgi plānot un uzņemties atbildību par ilgstošu daudzfunkcionālu audiologopēdisku palīdzību gan individuāli, gan korekcijas grupā. Spēj uzņemties atbildību par nepārtrauktu profesionālo tālākizglītību, prot izmantot profesionālās informācijas avotus, piedalīties zinātniskās konferencēs un simpozijos par audiologopēdijas jautājumiem, dot ieguldījumu jaunu pētniecisko atziņu radīšanā un attīstībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Semple D, Smyth R. Oxford Handbook of Psychiatry, third edition, Oxford University Press, Oxford, 2013.
2Harrison, Paul Geddes, John Sharpe, Michael, Lecture Notes : Lecture Notes : Psychiatry (10th Edition), Hoboken, NJ, USA, 2011. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1051…
Papildus literatūra
1E. Tērauds, E. Rancāns, R. Andrēziņa, B. Kupča, I. Ķiece, I. Zārde, Ņ. Bezborodovs. Šizofrēnijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. 3. Izdevums. Latvijas psihiatru asociācija. Rīga, 2014.g., 43 lpp. (elektroniska kopija atrodama www.estudijas.rsu.lv)
2E. Tērauds, E. Rancāns, R. Andrēziņa, B. Kupča, G. Ancāne, I. Ķiece, Ņ. Bezborodovs. Depresijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. 3. Izdevums. Latvijas psihiatru asociācija. Rīga, 2015.g., 52 lpp. (elektroniska kopija atrodamawww.estudijas.rsu.lv)
3R. Andrēziņa, E. Tērauds, L. Ķevere, Ņ. Bezborodovs. Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma (UDHS) diagnostikas un korekcijas vadlīnijas bērniem un pusaudžiem. BKUS Bērnu psihiatrijas klīnika, RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, 2014.
4Elmārs Terauds, Prof. Elmārs Rancāns, Prof. Raisa Andrēziņa, oc. prof. AsBiruta Kupča. Bipolāri afektīvo traucējumu diagnostika un ārstēšanas vadlīnijas. LPA, 2016
5Elmārs Rancāns, Elmārs Tērauds, Jānis Zaļkalns, Inguna Riževa, Edgars Tirāns, Māris Taube. Depresijas un neirotisko traucējumu diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas ģimenes ārstiem. RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, 2012.
6The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders, World Health Organization, Geneva, 1992. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1022…