Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Jeļena Vrubļevska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PUNK_021LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PsihiatrijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jeļena Vrubļevska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihiatrijas un narkoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Elmārs Rancāns
Kontaktinformācija:Rīga, Tvaika iela 2, pnkatrsu[pnkts]lv, pnkatrsu[pnkts]lv, +371 67080131
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
• Psiholoģijā – attīstības un medicīniskajā psiholoģijā (krīzes reakcijas fāzes, personības struktūra, psiholoģiskie aizsargmehānismi). • Sabiedrības veselībā – (riska faktori, profilakses veidi, veselības veicināšanas iespējas). • Veselīga uztura pamatos. • Klīniskās aprūpes pamatos – (deontoloģija, jatrogēnija, intervija ar pacientu, izmeklēšanas metodes).
Mērķis:
Galveno psihisko saslimšanu – organisko psihisko traucējumu, atkarības vielu lietošanas, šizofrēnijas un citu psihotisku traucējumu, personības traucējumu, bērnu attīstības traucējumu, kā arī neirotisko un somatoformo traucējumu cēloņi, klīniskās pazīmes, profilakses un terapeitiskās palīdzības principi individuālā un sabiedrības kopuma līmenī. Zināt neirotiskās anoreksijas, neirotiskās bulīmijas un ēšanas traucējumu īpatnības, ēšanas traucējumu raksturojumu psihotisku traucējumu gadījumos, klīniskās īpatnības un ārstēšanas metodes: psiholoģiskās, sociālās, pedagoģiskās un farmakoloģiskās, kā arī ilgstošas psihosociālās un uzturošās farmakoterapijas metodes. Mērķis: Sekmēt profesionālo un ētisko atbildību par jaunāko zinātnes atziņu un jaunāko ES normatīvo dokumentu un PVO rekomendāciju sabiedrības veselībā izpratni un pielietošanu savā profesijā. Veikt savas kompetences ietvaros veselīga dzīvesveida un veselīga uztura popularizēšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Psihisko traucējumu klasifikācija, epidemioloģija. Psihiatriskās palīdzības organizācija Latvijā, likumdošana un juridiskie aspekti. Vispārējā psihopatoloģija. Uztveres un domāšanas traucējumi. Uzmācības un kompulsijas, emociju un afektīvie traucējumi. Gribas un kustību sfēras traucējumi. Atmiņas traucējumi. Aptumšotas apziņas stāvokļi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Šizofrēnija, citi psihotiskie traucējumi (persistējoši murgi, akūti polimorfi, šizoafektīvi traucējumi), šizotipiski traucējumi – klasifikācija, diagnostika, klīniskās izpausmes, ārstēšanas un rehabilitācijas pamatprincipi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Organiskie un simptomātiskie psihiskie traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Afektīvo (garastāvokļa) traucējumu klīnika un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Neirotiskie, ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Personības un uzvedības traucējumi pieaugušajiem. Uzvedības sindromi, kas saistīti ar fizioloģiskiem traucējumiem un somātiskiem faktoriem. Ēšanas traucējumi: neirotiskā anoreksija. Atipiskā neirotiskā anoreksija, ārstēšana. Neirotiskā bulīmija. Atipiskā neirotiskā bulīmija. Bulīmija citu pataloģisko traucējumu dēļ.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Psihiskās attīstības, uzvedības un emocionālie traucējumi bērniem un pusaudžiem. Intelektuālā aizture. Autiskā spektra traucējumi bērnu un pusaudžu praksē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Psihoaktīvo vielu izraisītie psihiskie traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Psihisko traucējumu klasifikācija, epidemioloģija. Psihiatriskās palīdzības organizācija Latvijā, likumdošana un juridiskie aspekti. Vispārējā psihopatoloģija. Uztveres un domāšanas traucējumi. Uzmācības un kompulsijas, emociju un afektīvie traucējumi. Gribas un kustību sfēras traucējumi. Atmiņas traucējumi. Aptumšotas apziņas stāvokļi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Šizofrēnija, citi psihotiskie traucējumi (persistējoši murgi, akūti polimorfi, šizoafektīvi traucējumi), šizotipiski traucējumi – klasifikācija, diagnostika, klīniskās izpausmes, ārstēšanas un rehabilitācijas pamatprincipi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Organiskie un simptomātiskie psihiskie traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Afektīvo (garastāvokļa) traucējumu klīnika un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Neirotiskie, ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Personības un uzvedības traucējumi pieaugušajiem. Uzvedības sindromi, kas saistīti ar fizioloģiskiem traucējumiem un somātiskiem faktoriem. Ēšanas traucējumi: neirotiskā anoreksija. Atipiskā neirotiskā anoreksija, ārstēšana. Neirotiskā bulīmija. Atipiskā neirotiskā bulīmija. Bulīmija citu pataloģisko traucējumu dēļ.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Psihiskās attīstības, uzvedības un emocionālie traucējumi bērniem un pusaudžiem. Intelektuālā aizture. Autiskā spektra traucējumi bērnu un pusaudžu praksē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Psihoaktīvo vielu izraisītie psihiskie traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi apgūst praktisko darbu teorētisko daļu izmantojot RSU e-studijas materiālus, nodarbībā doto informāciju, ieteikto papildus literatūru. Nodarbību gaitā tiek pārbaudīti patstāvīgo darbu rezultāti un apspriesti grupā. Studenti praktisko darbu gaitā demonstrētajiem pacientiem novērtē psihisko stāvokli un to analizē grupā.
Vērtēšanas kritēriji:
Pacienta klīniskā stāvokļa aprakstu novērtējums, daudz variantu atbilžu uzdevumi un mutvārdu eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie pārzina psihiskās veselības aprūpes organizāciju Latvijā. Izprot psihisko slimību un uzvedības traucējumu diagnostiku, izmantojot SSK-10 diagnostiskos kritērijus. Spēj skaidri un klīniski pamatoti domāt, analizējot dažādu disciplīnu kopsakarības: psiholoģijas, sabiedrības veselības un veselīga uztura pamatos.
Prasmes:Spēj patstāvīgi diagnosticēt psihisko un neirotisko traucējumu simptomus un sindromus. Spēj pieņemt diferenciāldiagnostiskus lēmumus par organiskiem un simptomātiskiem psihiskiem traucējumiem, afektīvajiem un šizofrēnijas spektra traucējumiem un citiem psihotiskajiem ēšanas traucējumiem. Prot atpazīt un raksturot anoreksijas un bulīmijas pazīmes, veic papildus klīniskos izmeklējumus, spēj noteikt endokrinologa, kardiologa, gastroenterologa konsultācijas indikācijas. Prot sniegt profesionālus norādījumus pacientiem un viņu tuviniekiem par veselīga uztura pamatiem un ārstēšanās iespējām, vadoties pēc daudzfunkcionālas komandas darba principiem, iesaistot bērnu psihiatrus, psihoterapeitus, psihologus un uztura zinību speciālistus, lai panāktu ilgstošu, stabilu remisiju.
Kompetences:Spēj patstāvīgi plānot ēšanas traucējumu ārstēšanu un uzņemties atbildību par ilgstošu sekmīgu minēto traucējumu ārstēšanu un korekciju, panākot ilgstošu, stabilu remisiju. Pārzina un spēj pielietot profesionālo un ētisko atbildību par jaunākām zinātnes atziņām un jaunākiem Eiropas Savienības (ES) normatīviem dokumentiem sabiedrības veselībā un Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) rekomendāciju izpratni un pielietošanu savā profesionālajā darbā. Spēj uzņemties atbildību par nepārtrauktu savu profesionālo tālākizglītību, izmantojot profesionālos medicīnas informācijas avotus. Spēj veikt veselīga dzīvesveida un it īpaši veselīga uztura popularizēšanu bērnu, pusaudžu un arī pieaugušo auditorijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Semple David, Smyth Roger. Oxford Handbook of Psychiatry, Third edition, 2013. Oxford University Press
2E-grāmatas
3Harrison, Paul Geddes, John Sharpe, Michael Lecture Notes : Lecture Notes : Psychiatry (10th Edition). Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, USA, 2011 http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1051…
Papildus literatūra
1Elmārs Tērauds, Elmārs Rancāns, Raisa Andrēziņa, Biruta Kupča, Iveta Ķiece, Inga Zārde, Ņikita Bezborodovs. Depresijas Diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. 3. izdevums. Latvijas Psihiatru asociācija, 2015.
2Elmārs Tērauds, Elmārs Rancāns, Raisa Andrēziņa, Biruta Kupča, Gunta Ancāne, Iveta Ķiece, Ņikita Bezborodovs. Šizofrēnijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. 3. izdevums. Latvijas Psihiatru asociācija, 2014.
3Rancāns E., Tērauds E., Zaļkalns J., Riževa I., Tirāns E., Taube M. Depresijas un neirotisko traucējumu diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas ģimenes ārstiem. RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra. Rīga, 2012.g. 32 lpp. (elektroniska kopija atrodama www.estudijas.rsu.lv)
4Raisa Andrēziņa, Elmārs Tērauds, Laura Ķevere, Ņikita Bezborodovs. Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma (UDHS) diagnostikas un korekcijas vadlīnijas bērniem un pusaudžiem. BKUS, RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra, 2014.
5The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders, World Health Organization, Geneva, 1992. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=1022…