Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Velga Sudraba

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_288LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PsihiatrijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Velga Sudraba
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā anatomijā, psiholoģijā, medicīnas ētikā, sabiedrības veselībā, pacientu aprūpē, neiroloģijā, farmakoloģijā.
Mērķis:
Sniegt studentiem iespēju apgūt zināšanas par psihiskajiem traucējumiem un psihoaktīvo vielu atkarībām, to izplatību, cēloņiem, attīstību, klīniskajām īpatnībām, diagnostiku, medikamentozo ārstēšanu, pacientu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Psihiatrijas vēsture. Saskarsmes un ētikas pamatprincipi garīgās veselības aprūpē.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Psihotisko traucējumu simptomi un sindromi. Farmakoterapija un aprūpe psihiatrijā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Neatliekamie stāvokļi psihiatrijā. Psihotiski traucējumi.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Rehabilitācija un sociālā aprūpe psihiatrijā. Psihiskās veselības saglabāšana, psihisko un uzvedības traucējumu profilakse.Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Alkohola atkarība pēc SSK-10, pazīmes. Abstinences sindroms. Biopsihosociālas sekas.Lekcijas1.00auditorija
6Dzimumatšķirības PAV atkarību gadījumā. Augļa attīstības traucējumi PAV ietekmē. Laktācijas traucējumi PAV ietekmē.Lekcijas1.00auditorija
7Narkomānija, tās veidi, pazīmes. Dažādas PAV. Abstinences sindroms. Biopsihosociālas sekas.Lekcijas1.00auditorija
8Neirotiski, ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi, pacientu aprūpe. Personības traucējumi, pacientu aprūpe.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Epilepsija, ar to saistītas personības pārmaiņas, pacientu aprūpe. Intelektuālās attīstības traucējumi, pacientu aprūpe.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Afektīvie traucējumi, pacientu aprūpe.Nodarbības2.00klīniskā bāze
11Šizofrēnija un pacientu aprūpe, pacientu aprūpe.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Demence, pacientu aprūpe. Ēšanas traucējumi, pacientu aprūpe.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Atkarību pacientu laboratoriskie rādītāji, to izvērtēšana dažādos izmeklējumos. Atkarību novērtēšanas testu izmantošana, aizpildīšana, analīze.Nodarbības1.00auditorija
14Pētījumu analīze par alkoholismu, narkomāniju, to ietekmi uz augli, grūtniecības norisi, laktāciju.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
 pastāvīgi apgūst obligāto un jaunāko literatūru;  gatavojas pārbaudes testa izpildīšanai;  atlasa jaunākos pētījumus un sagatavo prezentāciju par psihoaktīvo vielu atkarības tēmām; intervē pacientu, formulē aprūpes diagnozi un sagatavo aprūpes plānu.
Vērtēšanas kritēriji:
1) aktivitāte seminārnodarbībās, prezentācijas par psihoaktīvo vielu atkarībām – 30%; 2) teorētisko (tests) un praktisko zināšanu pārbaude (grupu darbs) - intervija ar pacientu, aprūpes diagnožu formulēšana un aprūpes plāna modeļa veidošana – 70%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais atpazīst psihiskus traucējumus, psihoaktīvo vielu atkarības, definē tos pēc SSK 10 klasifikatora, analizē un sistematizē pacienta anamnēzi, raksturo psihiatrijā un narkoloģijā lietojamos medikamentus un to blakusparādības, izskaidro un apraksta saskarsmes un aprūpes specifiku darbā ar psihiatrijas un narkoloģijas pacientiem;
Prasmes:Studējošais prot pielietot pareizu saskarsmes veidu darbā ar psihiatrijas un narkoloģijas pacientiem, veikt interviju un ievākt pacienta anamnēzi, atlasīt un izmantot nepieciešamos datus, novērtēt pacienta stāvokli, veidot aprūpes plāna modeli;
Kompetences:Students, izmantojot apgūtās zināšanas par psihiskiem traucējumiem, psihoaktīvo vielu atkarībām un to aprūpi, spēj diferencēt psihiskos traucējumus, interpretēt un analizēt iegūtos datus aprūpes dokumentācijā, veiksmīgi realizēt aprūpes plānu psihiatriskiem un narkoloģiskiem pacientiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Semple D., Smyth R. Oxford handbook of psychiatry. Oxford University press, 2013.
2Deksters G., Vošs M. Rokasgrāmata psihiatrijas māsām. – Rīga: Jumava, 2006.
3Garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitāte. Mācību materiāls. – Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.
4Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. Rīga, Jumava, 2001.
5Osis G. Narkoloģija vispārējās prakses ārstiem. Rīga: SIA”TRIO-J”; 2006.
6Lesch OM, Walter H, Wetschka Ch, Hesselbrock M, Hesselbrock V. Alcohol and Tobacco. Medical and Sociological Aspects of Use, Abuse and Addiction. SpringerWienNewYor; 2011.
Papildus literatūra
1Stirna A (red). Atkarība no alkohola. Narkoloģija. Rīga: Medicīnas apgāds; 2008.
2Eglītis I. Vispārīgā psihopatoloģija. Rīga: Zvaigzne.1986.
3Eglītis I. Psihiatrija. Rīga, Zvaigzne, 1989.
4Eglītis I., Andrēziņa R., Jansons V., Kamjanovs I., Kazlovsko G., Psihiatrija ārstiem nepsihiatriem. – Rīga: Zvaigzne, 1985
Citi informācijas avoti
1http://ajp.psychiatryonline.org/
2http://www.journals.elsevier.com/journal-of-psychiatric-res…
3http://www.journals.elsevier.com/drug-and-alcohol-dependence
4http://drugabuse.imedpub.com/
5http://www.spkc.gov.lv/