Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Māris Taube
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Psihiatrija

Mērķis

Veidot izpratni par galvenajiem psihiatrisko saslimšanu cēloņiem, galvenajām pazīmēm, profilaksi, palīdzības iespējām individuālā un sabiedrības līmenī kopumā un to praktisko nozīmi sociālā darba praksē. Apgūt iemaņas komunicēt ar slimniekiem veidojot terapeitisko aliansi, kā arī noteikt sociālās problēmas un iespējas to atrisināt.

Priekšzināšanas

• Anatomijā (centrālās nervu sistēmas struktūra, funkcijas, sinapšu uzbūve);
• Psiholoģijā, attīstības un medicīniskajā psiholoģijā (krīzes reakcijas fāzes, psiholoģiskie aizsargmehānismi, personības struktūra);
• Medicīnas ētikā (ētisko jautājumu specifikā psihiatrijā);
• Epidemioloģijā (psihisko un uzvedības traucējumu incidence, prevalence, pētniecības veidi);
• Sabiedrības veselībā (riska faktori, profilakses veidi, veselības veicināšanas iespējas);
• Slimnieku klīniskās aprūpes pamatos (deontoloģija, jatrogēnija, intervija ar pacientu, izmeklēšanas metodes);
• Farmakoloģijā (antidepresanti, garastāvokļa stabilizatori, trankvilizatori, antipsihotiskie līdzekļi);
• Psihoterapiju pamatprincipos (palīdzība krīzes situācijās, atbalsta, kognitīvi biheiviorālās, psihodinamiskās, grupu un ģimenes terapijās);
• Rehabilitācija;
• Psihiatrija un narkoloģija.

Iepriekš apgūstamie studijas kursi:
• Attīstības psiholoģija;
• Cilvēka funkcionēšanas bio-medicīniskie aspekti;
• Ētika;
• Gerontoloģiskais sociālais darbs;
• Krīzes intervence;
• Krīžu terapija;
• Novērtēšanas metodoloģija: funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācija;
• Pediatrijas pamati un klīniskais sociālais darbs ar bērniem;
• Praktiskā farmakoloģija;
• Profesionālā komunikācija;
• Psiholoģijas pamati;
• Sabiedrības veselība;
• Sarunas vadīšanas un terapeitisko attiecību veidošanas prasmes;
• Sociālais darbs ar adaptīvām un atbalsta grupām;
• Sociālā darba organizācija pašvaldībās;
• Sociālā darba pamati;
• Sociālā darba prakse ar pieaugušajiem vai veciem cilvēkiem klīniskā vidē;
• Sociālā psiholoģija;
• Sociālās drošības sistēma Latvijā;
• Veselības aprūpes un rehabilitācijas organizācijas pamati;
• Vispārējā rehabilitācija.

Rezultāti

Zināšanas

Par psihisko slimību izplatību, etioloģiju, patoģenēzi, klīniskiem simptomiem, diagnostiku un norisi (pēc SSK-10 un sociālām diagnozēm). Ārstēšanas medikamentoziem, psiholoģiskiem un psihoterapeitiskiem pamatprincipiem, psihisko slimību profilaksi, pacientu sociālo rehabilitāciju un sociālās psihiatrijas aspektiem; Spēs izskaidrot psihiatriskā aprūpes dienesta organizāciju, darbību, tās ētisko un juridisko principus, kompetenču sadalījumu starp dažādiem speciālistiem un psihiski slimo pacientu aprūpes plānošanu un organizēšanu, kā arī sociālā darba lomu psihiatrijā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs novērtēt un aprakstīt pacienta/klienta psihisko stāvokļi, identificēt klienta sociālās problēmas, pratīs atbalstīt, uzlabot un veicināt klienta un viņa ģimenes locekļu sociālo funkcionēšanu; pratīs sniegt klientam palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā; pratīs plānot un veikt sociālo darbu ar kopienu; pratīs izvērtēt un identificēt vides atbilstību klienta vajadzībām un sekmēt personas mijiedarbību ar sociālo vidi, pilnveidojot starppersonu atbalsta sistēmas.

Kompetences

Izmantojot iegūtās zināšanas un kompetences, studējošie spēs identificēt, definēt, analizēt un risināt sociālās un psihiskās problēmas, spēs vadīt problēmu risināšanas procesu un sociālo gadījumu. Spēs plānot, organizēt un vadīt sociālo darbu ar psihiski slimo indivīdu, ģimeni, grupu un kopienu. Spēs rast alternatīvus sociālo problēmu risinājumus un izvēlēties atbilstošo stratēģiju, aprūpējot klientu ar psihiska rakstura traucējumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD7BakalaursObligāts
Sociālais darbs, SDN7BakalaursObligāts