Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Biruta Kupča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:PUNK_007LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PsihiatrijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Biruta Kupča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihiatrijas un narkoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Elmārs Rancāns
Kontaktinformācija:Rīga, Tvaika iela 2, pnkatrsu[pnkts]lv, pnkatrsu[pnkts]lv, +371 67080131
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
• Psiholoģijā, attīstības un medicīniskajā psiholoģijā, • Medicīnas ētikā (ētisko jautājumu specifikā psihiatrijā), • Epidemioloģijā (psihisko traucējumi, pētniecības veidi), • Sabiedrības veselībā (riska faktori, profilakses veidi, veselības veicināšanas iespējas), • Farmakoloģijā (antidepresanti, garastāvokļa stabilizatori, trankvilizatori, antipsihotiskie līdzekļi), • Slimnieku klīniskās aprūpes pamatos (deontoloģija, jatrogēnija, intervija ar pacientu, izmeklēšanas metodes).
Mērķis:
Apgūt zināšanas, kas ļautu novērtēt pacienta psihisko stāvokli un tā dinamiku. Apgūt iemaņas komunicēt ar slimnieku iejūtīgā un terapeitiskā manierē, tādējādi nodrošinot ārstniecisko līdzestību un efektīvu mākslas terapijas procesu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vispārējā (klīniskā) psihopataloģija. Psihiatriskās palīdzības organizācija.Lekcijas1.00auditorija
2Šizofrēnijas spektra traucējumi.Lekcijas1.00auditorija
3Afektīvie traucējumi.Lekcijas1.00auditorija
4Organiskie un simptomātiskie psihiskie traucējumi.Lekcijas1.00auditorija
5Neirotiskie traucējumi un ārstēšana.Lekcijas1.00auditorija
6Bērnu un pusaudžu psihiatrija.Lekcijas1.00auditorija
7Psihisko traucējumu klasifikācija. Psihiatriskās palīdzības organizācija Latvijā. Pacienta intervēšana un klīniskā apraksta noformēšana psihiatrijā. Vispārējā psihopatoloģija. Uztveres un domāšanas traucējumi. Vispārējā psihopatoloģija, turpinājums. Uzmācības un kompulsijas, emociju un afektīvie traucējumi. Gribas un kustību sfēras traucējumi. Atmiņas traucējumi. Aptumšotas apziņas stāvokļi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Šizofrēnijas, šizotipiskie traucējumi un murgi. Klīniskās izpausmes un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Afektīvo traucējumu klīnika un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Psihiskie traucējumi neiroloģiski un somātiski slimiem. Psihoaktīvo vielu izraisītie psihiskie traucējumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Neirotiskie, ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi. Personības un uzvedības traucējumi pieaugušajiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Attīstības, uzvedības un emocionālie traucējumi bērniem un pusaudžiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgi apgūst praktisko darbu teorētisko daļu izmantojot RSU e-studijas materiālus, lekcijā doto informāciju un ieteikto papildus literatūru. Nodarbību gaitā tiek pārbaudīti patstāvīgo darbu rezultāti un apspriesti grupā. Studenti praktisko darbu gaitā demonstrētajiem pacientiem novērtē psihisko stāvokli un izstrādā mākslas terapijas aspektu, ko analizē grupā.
Vērtēšanas kritēriji:
Pacientu klīniskā stāvokļa aprakstu novērtējums, daudz variantu atbilžu uzdevumi un mutvārdu eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pārzina garīgo slimību izplatību, etioloģiskos faktorus. Spēj formulēt psihiatriskos simptomus un sindromus un izprot galveno garīgo slimību jēdzienus. Spēj nosaukt svarīgākās ārstēšanās metodes dažādām psihiatriskām slimībām un atpazīt biežāk lietojamos psihofarmakoloģiskos līdzekļus.
Prasmes:Spēj atpazīt, novērtēt un aprakstīt pamata psihiatriskos simptomus, izvērtēt un plānot pacienta aprūpes veidu, nodrošinot pareizu pacienta atlasi mākslas terapijas nodarbībām. Prot izveidot empātisku intervēšanas stilu darbam ar pacientiem ar psihiskiem traucējumiem, apzināties terapeitisko attiecību nozīmi psihiatrijā.
Kompetences:Spēj mākslas terapijas gaitā novērtēt klienta slimības dinamiku un māk to izskaidrot pacientam. Spēj aizstāvēt savu viedokli pārējām pacienta aprūpes komandas personām. Māk savas profesijas kompetences ietvaros popularizēt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1D. Goldberg, L. Gask, R. Moriss. Psychiatry in Medical Practice. 3rd edition. Routledge, 2008.
2The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, World Health Organization, Geneva, 1992.
3Anthony W. Cohen M. Farkas M. Psihiatriskā rehabilitācija. Tallina, 1998. – P 362.
4Eglītis I. Vispārīgā psihopatoloģija. Rīga: Zvaigzne. 1986.
5Vetterbergs L. Psihiatrija. 1997. 171 lpp.
Papildus literatūra
1Community Care and Psychiatric Rehabilitation for Persons with Serious Mental Illness, Edited by JAAP VAN WEEGHEL. Printed in Ukraine by SPHERA, Kyiv. 2002. – P552.
2Semple D, Smyth R. Oxford Handbook of Psychiatry, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford, 2009.
3Kaplan & Sadocks. Synopsis of Psychiatry, Editors B.J. Sadock, V.A. Sadock. – 10th ed. – Philadelphia; Williams & Wilkins, 2007.
4Filosofiskā antropoloģija: Rakstu krājums. - 1.sēj., V.Sīļa red. - Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2015.-290 lpp.
Citi informācijas avoti
1www.psychiatry.ru
2http://www.psychiatry.ru/stat.php?num=54
3http://www.nimh.nih.gov/health/index.shtml
4http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/schizophrenia.html#cat57
5Latvijas Universitāte (2009) Garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitāte, http://talakizglitiba.lv/sites/default/userfiles/file/MPIC%…
6VEC. Tematiskais ziņojums „Garīgā veselība Latvijā 2010. gadā". Rīga, 2011. http://www.vmnvd.gov.lv/uploads/files/4ec52feb739cd.pdf