Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Elmārs Tērauds

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:11.05.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PUNK_015LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PsihiatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Elmārs Tērauds
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Psihiatrijas un narkoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Elmārs Rancāns
Kontaktinformācija:Rīga, Tvaika iela 2, pnkatrsu[pnkts]lv, +371 67080131
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)2Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Psihiatrijas un narkoloģijas mācību cikls MF 4.kursā RSU MF Psihiatrijas un narkoloģijas katedrā.
Mērķis:
Sniegt pēdējā studiju gada studentiem zināšanas par ģimenes ārsta praksē biežāk sastopamo psihisko traucējumu un slimību izplatību, cēloņiem, traucējumu attīstību, klīniskām īpatnībām, diagnostikas iespējām un norisi (saskaņā ar SSK-10), psihiatrijas neatliekamo stāvokļu diagnostiku un diferenciālo diagnostiku ģimenes ārsta praksē. Psihisko slimību profilakses aspekti, medikamentozās ārstēšanas un pacientu sociālās rehabilitācijas pamatprincipi primārajā aprūpē. Apgūt psihiatriskās aprūpes dienesta organizācijas principus; kompetenču sadalījumu starp ģimenes ārstu un psihiatrisko dienestu; psihiski slimo pacientu aprūpes plānošanu un organizēšanu. Atbalsta, psihoedukatīvās, kognitīvās terapijas principi un īpatnības ģimenes ārsta praksē. Līdzestības jautājumi un ģimenes izglītošana, saskaroties ar pacientiem, kuriem ir smagi psihiski traucējumi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Psihiatriskās palīdzības organizācija, likumdošanas akcenti Latvijā. Psihiatrisko dienestu sadarbība ar ģimenes ārstu. Psihisko traucējumu izplatība ģimenes ārstu praksē. Diagnostiska saruna ar pacientu, psihisko traucējumu simptomi un sindromi, to diagnostikas īpatnības primārajā aprūpē. Dažādi trauksmes veidi, to komorbiditāte ar somatisku patoloģiju. Afektīvie traucējumi, to saistība ar somatisku patoloģiju.Lekcijas1.00auditorija
2Psihotisko traucējumu agrīna diagnostika, īpatnības ģimenes ārsta praksē. Psihotisko traucējumu ārstēšanas principi primārajā aprūpē. Organiski psihiski traucējumi ģimenes ārsta praksē, viegli kognitīvi traucējumi, to agrīnas diagnostikas nozīme, organiski psihotiski traucējumi, demences, diagnostika un ārstēšana primārajā aprūpē.Lekcijas1.00auditorija
3Psihiatriskās palīdzības organizācija, likumdošanas akcenti Latvijā. Psihiatrisko dienestu sadarbība ar ģimenes ārstu, kompetenču sadalījums. Psihisko traucējumu izplatība ģimenes ārstu praksē. Psihisko traucējumu klasifikācija. Vispārējā psihopatoloģija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Trauksmes veidi (panika, agorafobija, sociālās un izolētās fobijas), ģeneralizēta trauksme, OKT – to komorbiditāte ar somatisku patoloģiju. Adaptācijas traucējumi. Somatoformie traucējumi – diagnostika, diferenciālā diagnoze, to komorbiditāte ar somatisku patoloģiju primārā aprūpē. Terapijas principi, aprūpes īpatnības primārajā aprūpē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Afektīvie traucējumi – ciklotīmija, distīmija, rekurenti depresīvi traucējumi ģimenes ārsta praksē. Bipolāri afektīvie traucējumi ģimenes ārsta praksē, to saistība ar somatisku patoloģiju.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Akūtas psihozes, diagnostika, diferenciālā diagnostika ģimenes ārsta praksē, neatliekamās palīdzības organizēšana, terapijas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Šizofrēniskā spektra traucējumi – šizotipiskie traucējumi, dažādas šizofrēnijas formas, to diferenciālā diagnoze, terapija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Organiskie un simptomātiskie traucējumi, viegli kognitīvi traucējumi, demences (Alcheimera, vaskulāra, frontotemporāla).Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Pacientu klīniskā stāvokļa aprakstu novērtējums, daudzvariantu atbilžu uzdevumi.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens (Rakstisks) – 50%. Kumulatīvs vērtējums par darbu kursā – 50%. Kumulatīvo vērtējumu par darbu kursā veido: 1. Apmeklētas nodarbības. 2. Dalība nodarbībās un veiktie pacientu klīniskā stāvokļa aprakstu novērtējumi. Eksāmena biļete sastāvēs no 2 nejauši izvēlētiem jautājumiem. Eksāmena jautājumi pieejami E-studijās. Katra eksāmena jautājuma garums tiks pielāgots tā, lai tas būtu viegli atbildams 20 minūšu laikā un ne vairāk kā uz vienas A4 lappuses. Students eksāmena biļeti izvilks tieši pirms eksāmena. Katrs eksāmena jautājums tiks vērtēts atsevišķi un gala vērtējums veidosies attiecīgi no eksāmena jautājumu atbildēm – 50% un no vērtējuma par studenta darbu kursa ietvaros – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūtas zināšanas par psihisko traucējumu cēloņiem un attīstību, klīniskām īpatnībām, agrīnas diagnostikas iespējām primārajā aprūpē. Neatliekamo stāvokļu ārstēšanu psihiatrijā atpazīšana un diagnostika. Medikamentozās ārstēšanas, pacientu sociālās rehabilitācijas pamatprincipiem un psihoterapijas lomu primārajā aprūpē, smagu psihisku traucējumu balstterapija, primārās aprūpes speciālistu loma tajā.
Prasmes:Apgūtas prasmes veikt psihisko traucējumu novērtēšanu, strukturēti aprakstīt psihiskos traucējumus primārās aprūpes speciālista dokumentācijā. Diagnostisko skalu izmantošana. Apgūt praktiskā darba īpatnības ar dažādām pacientu grupām (organiski psihiski traucējumi, šizofrēniskā spektra traucējumi, afektīvie traucējumi, ar stresu saistītie traucējumi, trauksme, somatoformie traucējumi, ēšanas traucējumi).
Kompetences:Iegūtas kompetences ir pārzināt psihiatrisko aprūpi primārās aprūpes etapā. Izprast ētiskos un juridiskos principus; medicīnisko kompetenču sadalījums starp ģimenes ārstu un psihiatru; pacientu ar psihiskiem traucējumiem aprūpes plānošana un organizēšanu. Atbalsta terapija un psihoedukācija darbā ar pacientu un ģimeni. Stigmatizācijas un aizspriedumu mazināšana pacientiem. Neatliekamas hospitalizācijas organizēšana psihiatriskiem pacientiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Rancāns E., Tērauds E., Zaļkalns J., Riževa I., Tirāns E., Taube M. Depresijas un neirotisko traucējumu diagnostikas un ārstēšanas rekomendācijas ģimenes ārstiem. RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedra. Rīga, 2012.g. 32 lpp. (elektroniska kopija atrodama www.estudijas.rsu.lv)
2Tērauds E., Andrēziņa R., Zārde I. Rekomendācijas psihiatrisko pacientu terapijā. Rīga, PS media, 2013., 161 lpp.
3Tērauds E., Rancāns E., Kupča B., Andrēziņa R., Ķiece I., Bezborodovs Ņ., Zārde I. Šizofrēnijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. Latvijas psihiatru asociācija. Rīga, 2014.g. (elektroniska kopija atrodama www.estudijas.rsu.lv)
4Tērauds E., Rancāns E., Kupča B., Andrēziņa R., Ancāne G., Ķiece I., Bezborodovs Ņ., Depresijas norise un ārstēšanas iespējas. Vadlīnijas. Latvijas psihiatru asociācija. 2015. (elektroniska kopija atrodama www.estudijas.rsu.lv)
5Rancans E et al. The pointprevalence of depression and associated sociodemographic correlates in the general population of Latvia. Journal of Affective Disorders (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2013.11.022i.
6Lekciju un praktisko nodarbību izdales materiāli 4.kursam no www.estudijas.rsu.lv
7Wittchen HU et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe. 2010ECNP/EBC REPORT 2011. European Neuropsychopharmacology (2011)21, 655–679.
8Tērauds E. Štāne L., Grauda L. Psihiski traucējumi Latvijā un Eiropā. Depresijas aktualitāte. Latvijas Ārsts. 10.2012. 24-29lpp.
9Nikolajeva J., Tērauds E. Antidepresantu nozīmēšana primārajā aprūpē. Latvijas Ārsts.12.2014. 69-73lpp.
10Semple D, Smyth R. Oxford Handbook of Psychiatry, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford, 2014.
11The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders, World Health Organization, Geneva, 1992.
12Bauer M. et al. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Unipolar Depressive Disorders, Part 1: Update 2013 on the acute and continuation treatment of unipolar depressive disorders. The World Journal of Biological Psychiatry, 2013; 14: 334–385
13Sadock BJ, MD, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, 10th edition. Lippincott Williams and Wilkins and Wolter Kluwer Health, 2009.
14Stahl S. M. The Prescriber's Guide Antidepressants. Stahl's Essential Psychopharmacology. Cambridge University Press; 5th edition 2011.
15Bazire S. Psychotropic drug directory 2013/2014. Lloyd- Reinhold Communications LLP, UK, 2013.
Papildus literatūra
1D. Goldberg, L. Gask, R. Moriss. Psychiatry in Medical Practice. 3rd edition. Routledge, 2008
2Kaplan & Sadocks. Synopsis of Psychiatry, Editors B.J.Sadock, V.A.Sadock. – 10th ed. – Philadelphia; Williams & Wilkins, 2007.
3Kulbergs J (2001) Dinamiskā psihiatrija. Jumava, Rīga
4Mārtinsone K, Mākslu terapija. Rīga: Raka, 2011.
Citi informācijas avoti
1SKPC. Tematiskais ziņojums „Psihiskā veselība Latvijā 2011. gadā". Rīga, 2012.(http://www.spkc.gov.lv/file_download/1116/Psihiska_veseliba…)