Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Velga Sudraba

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_226LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Mērķauditorija:Pedagoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Velga Sudraba
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Individuālā supervīzija; Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā; Supervizora personības kvalitātes; Personība un veselība.
Mērķis:
sniegt iespēju apgūt zināšanas par psihodinamiskiem konceptiem supervīzijā un prasmes pielietot apgūtās zināšanas, lai spētu organizēt un vadīt supervīzijas procesu, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Personības funkcionēšanas līmeņi, psihes aizsargmehānismi. Supervīzijas modeļi psihodinamisko aspektu kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
2Empātija un tās loma supervīzijāLekcijas1.00auditorija
3Objektu attiecības supervīzijā. Darba alianse, attiecību rāmis psihodinamisko aspektu kontekstā. Naratīvi.Lekcijas1.00auditorija
4Transference, kontrtransference. Pretestība supervīzijā.Lekcijas1.00auditorija
5Paralēlie procesi supervīzijā.Lekcijas1.00auditorija
6Mentalizācijas procesi un to nozīme supervīzijā.Lekcijas1.00auditorija
7Praktiska gadījumu (pacientu, literatūras, videomateriālu u.c.) analīze.Nodarbības6.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi lasīt norādītos avotus un literatūru, izdarot kopsavilkumus pēc dotā parauga. Rakstiska gadījumu analīze atbilstoši kritērijiem un pamatojoties uz teoriju. Aktīva dalība diskusijās nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgi lasīt norādītos avotus un literatūru, izdarot kopsavilkumus (20%). Prasības: 1) Veikt rakstisku literatūras avotu kopsavilkumu sagatavošanu par lekcijas tēmu, izmantojot jaunākos zinātniskos pētījumus. 2) Aktīvi prezentēt tos nodarbībā, iesaistoties diskusijā, pamatojot savu viedokli. Veikt rakstisku dotā gadījuma analīzi atbilstoši kritērijiem un pamatojoties uz teoriju, prezentēt to (80%). Prasības: 1) Aprakstīt piedāvātajos gadījumos novērojamos personības funkcionēšanas līmeņus, galvenos psihes aizsargmehānismus, to iespējamo ietekmi uz supervīzijas procesu. 2) Aprakstīt, vai ir vērojami paralēlie procesi. Analizēt, kādi procesi supervīzijā nosaka to rašanos. 3) Aprakstīt, kā izpaužas empātija, pārnese un pretpārnese supervīzijas gadījumā. Analizēt, kas par to liecina. 4) Aprakstīt, kādi pretestības veidi novērojami supervīzijas gadījumā. Analizēt, kā tos var mazināt. 5) Analizēt supervīzijas attiecības no objektu attiecību teorijas skatupunkta.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:maģistranti skaidro, raksturo nozīmīgākos teorētiskos psihodinamiskos konceptus supervīzijā, apraksta, analizē un pamato personības funkcionēšanas līmeņus, galvenos psihes aizsargmehānismus, to ietekmi uz supervīzijas procesu. Atpazīst paralēlos procesus supervīzijā
Prasmes:maģistranti izvērtē personības funkcionēšanas līmeņus, galvenos psihes aizsargmehānismus, ar tiem saistītās problēmas, grūtības, novērtē profesionālās grūtības, vajadzības un resursus. Palīdz attīstīt supervizējamo pašnovērtējuma, analītiskās, pašrefleksijas un pašregulācijas iemaņas, kas palīdz patstāvīgi risināt profesionālās problēmas.
Kompetences:maģistranti, atbilstoši supervīzijas mērķiem, konkrētai situācijai, supervizējamā vajadzībām, novērtē psihodinamiskos konceptus supervīzijas procesā un atbilstoši tiem organizē supervīzijas darbu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Scharff, J.S. (2012). Clinical Supervision of Psychoanalytic Psychotherapy. International Psychotherapy Institute E-Books.
2Milne, D. (2009). Evidence Based Clinical Supervision. Principles and Practice. BPS Blackwell.
3Wiener, J., Mizen, R., & Duckham, J. (eds.) (2003). Supervising and Being Supervised: A Practice in Search of a Theory. Palgrave Macmillan.
4Falender, C.A., & Shafranske, E.P. (eds) (2008). Casebook for Clinical Supervision: A Competency-based. American Psychological Association.
Papildus literatūra
1Mendelsohn, R. (2012). Parallel Process and Projective Identification in Psychoanalytic Supervision. Psychoanalytic Review, 99(3): 297-314.
2Watkins, E. (2011). Toward a Tripartite Vision of Supervision for Psychoanalysis and Psychoanalytic Psychotherapies: Alliance, Transference–Countertransference Configuration, and Real Relationship. Psychoanalytic Review, 98(4): 557-590.
3Hahn, K. (2001). The Experience of Shame in Psychotherapy Supervision. Psychotherapy, 38(3): 272-282.
Citi informācijas avoti
1Journal of Supervision
2Journal of Clinical Supervision
3Journal of Supervision and Training