Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Velga Sudraba
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Pedagoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Sniegt iespēju apgūt zināšanas par psihodinamiskiem konceptiem supervīzijā un prasmes pielietot apgūtās zināšanas, lai spētu izprast personības attīstību un lomu, organizējot un vadot supervīzijas procesu (individuāli, grupā vai organizācijā).

Priekšzināšanas

Individuālā supervīzija; Konsultēšanas un problēmu risināšanas metodes supervīzijā; Supervizora personības kvalitātes; Personība un veselība.

Rezultāti

Zināšanas

Maģistranti skaidro, raksturo nozīmīgākos teorētiskos psihodinamiskos konceptus supervīzijā, apraksta, analizē un pamato personības funkcionēšanas līmeņus, galvenos psihes aizsargmehānismus, to ietekmi uz supervīzijas procesu. Atpazīst transferenci, kontratransferenci un paralēlos procesus supervīzijā.

Prasmes

Maģistranti izvērtē personības funkcionēšanas līmeņus, galvenos psihes aizsargmehānismus, ar tiem saistītās problēmas, grūtības, novērtē profesionālās grūtības, vajadzības un resursus. Palīdz attīstīt supervizējamo pašnovērtējuma, analītiskās, pašrefleksijas iemaņas, kas palīdz patstāvīgi risināt profesionālās problēmas.

Kompetences

Maģistranti, atbilstoši supervīzijas mērķiem, konkrētai situācijai, supervizējamā vajadzībām, novērtē psihodinamiskos konceptus supervīzijas procesā un atbilstoši tiem organizē supervīzijas darbu.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.