Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Jeļena Ļubenko
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija

Mērķis

Nodrošināt iespēju studentiem apgūt psiholoģijas pamata koncepcijas. Ar praktisko nodarbību palīdzību attīstīt studentu kritiskās domāšanas prasmes, veicinot iegūto zināšanu un prasmju psiholoģijā pielietošanu turpmākajā profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti raksturo biopsihosociālo pieeju veselības izpratnē; atpazīst cilvēka psihiskās īpašības un stāvokļus, psihiskos procesus; raksturo emociju saistību ar kognitīvajiem procesiem; apraksta vajadzību un motivācijas jēdzienus, zina pašefektivitātes stiprināšanas veidus; izprot stresa pārvarēšanas nozīmīgumu; zina personības iezīmes.

Prasmes

Studenti izprot atšķirības starp psihologa, psihiatra, psihoterapeita profesijām; apraksta psihiskos procesus, stāvokļus un īpašības, vajadzības un motīvus, balstoties uz iegūtajām zināšanām; atpazīst un raksturo dažādas emocijas un jūtas; izprot dažādu faktoru ietekmi uz indivīda veselību; izmanto kritiskās domāšanas spējas, analizējot klīniskos gadījumus.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas par psiholoģijas pamatiem, studenti analizē klīniskos gadījumus, spēj identificēt sociālos un psiholoģiskos faktorus, kuri var ietekmēt indivīda veselības stāvokli, līdzestību un ārstēšanas rezultātu; analizējot klīnisko gadījumu, spēj argumentēti diskutēt, operējot ar vispārīgās psiholoģijas pamatjēdzieniem.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana3BakalaursObligātsJeļena Ļubenko
Uzturs1BakalaursObligātsJeļena Ļubenko
Uzturs3BakalaursObligātsJeļena Ļubenko