Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jeļena Ļubenko

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_116LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jeļena Ļubenko
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Nodrošināt iespēju studentiem apgūt psiholoģijas pamata koncepcijas. Ar praktisko nodarbību palīdzību attīstīt studentu kritiskās domāšanas prasmes, veicinot iegūto zināšanu un prasmju psiholoģijā pielietošanu turpmākajā profesionālajā darbībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija. Biopsihosociālais modelis veselības izpratnē. Psiholoģisko faktoru nozīme darbā ar pacientiem.Lekcijas1.00auditorija
2Apziņa un psihiskie procesi (uztvere, atmiņa, domāšana) un to ietekme uz pacienta esošo stāvokli, mijiedarbību ar ārstniecības personu.Lekcijas2.00E-studiju vide
3Mācīšanās psiholoģiskie aspekti: mācīšanās formas. Pastiprinātāji un sodi jaunu uzvedības veidu apgūšanā.Lekcijas1.00E-studiju vide
4Vajadzības, motivācija. Vienots motivācijas modelis. Pašefektivitāte, tās nozīme un veicināšanas iespējas.Lekcijas1.00E-studiju vide
5Emocijas: primārās un sekundārās emocijas, emociju funkcijas un to loma ikdienā un rehabilitācijas procesā.Lekcijas1.00E-studiju vide
6Stress un stresa pārvarēšana. Uz problēmu fokusēta un uz emocijām fokusēta.Lekcijas1.00E-studiju vide
7Noslēguma lekcija. Apgūtā materiāla nostiprināšana. Neskaidrie jautājumi un gadījumu analīze.Lekcijas1.00auditorija
8Psihologa, psihiatra, psihoterapeita funkcijas. Psihologa atzinumi par pacienta psihiskiem procesiem.Nodarbības1.00auditorija
9Darbs ar dažādām pacientu grupām. Studentu prezentācijas.Nodarbības2.00auditorija
10Klīnisko gadījumu analīze.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija. Biopsihosociālais modelis veselības izpratnē. Psiholoģisko faktoru nozīme darbā ar pacientiem.Lekcijas1.00auditorija
2Apziņa un psihiskie procesi (uztvere, atmiņa, domāšana) un to ietekme uz pacienta esošo stāvokli, mijiedarbību ar ārstniecības personu.Lekcijas2.00E-studiju vide
3Mācīšanās psiholoģiskie aspekti: mācīšanās formas. Pastiprinātāji un sodi jaunu uzvedības veidu apgūšanā.Lekcijas1.00E-studiju vide
4Vajadzības, motivācija. Vienots motivācijas modelis. Pašefektivitāte, tās nozīme un veicināšanas iespējas.Lekcijas1.00E-studiju vide
5Emocijas: primārās un sekundārās emocijas, emociju funkcijas un to loma ikdienā un rehabilitācijas procesā.Lekcijas1.00E-studiju vide
6Stress un stresa pārvarēšana. Uz problēmu fokusēta un uz emocijām fokusēta.Lekcijas1.00E-studiju vide
7Noslēguma lekcija. Apgūtā materiāla nostiprināšana. Neskaidrie jautājumi un gadījumu analīze.Lekcijas1.00auditorija
8Psihologa, psihiatra, psihoterapeita funkcijas. Psihologa atzinumi par pacienta psihiskiem procesiem.Nodarbības1.00auditorija
9Darbs ar dažādām pacientu grupām. Studentu prezentācijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti lasa norādītos literatūras avotus, iepazīstas ar metodiskajiem materiāliem, videolekcijām; atbild uz pašpārbaudes jautājumiem par katru no tēmām; aktīvi piedalās noslēguma lekcijā un praktiskajās nodarbībās, argumentēti diskutē par apgūto materiālu; sagatavo grupas prezentāciju par izvēlēto tēmu; individuāli izpēta materiālu par stresu un stresa pārvarēšanu, izpilda uzdevumus, sagatavo un iesniedz pārskatu ar individuālās pieredzes analīzi.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Noskatītas videolekcijas un sniegtas atbildes uz pašpārbaudes jautājumiem. 2. Piedalīšanās noslēguma lekcijā un uzdevumu izpilde (ja students nav piedalījies šajā lekcijā, students raksta pārbaudes darbu par apgūto materiālu). 3. Patstāvīgo uzdevumu izpilde un rezultātu prezentācija praktiskajās nodarbībās (sagatavota informācija par psiholoģiskās palīdzības sniedzēju profesionālo darbību; grupas prezentācija ar darbu ar konkrētu pacientu grupu; pārskats par individuālo pieredzi, lietojot e-intervenci stresa profilaksei un pārvarēšanai).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti raksturo biopsihosociālo pieeju veselības izpratnē; atpazīst cilvēka psihiskās īpašības un stāvokļus, psihiskos procesus; raksturo emociju saistību ar kognitīvajiem procesiem; apraksta vajadzību un motivācijas jēdzienus, zina pašefektivitātes stiprināšanas veidus; izprot stresa pārvarēšanas nozīmīgumu; zina personības iezīmes.
Prasmes:Studenti izprot atšķirības starp psihologa, psihiatra, psihoterapeita profesijām; apraksta psihiskos procesus, stāvokļus un īpašības, vajadzības un motīvus, balstoties uz iegūtajām zināšanām; atpazīst un raksturo dažādas emocijas un jūtas; izprot dažādu faktoru ietekmi uz indivīda veselību; izmanto kritiskās domāšanas spējas, analizējot klīniskos gadījumus.
Kompetences:Izmantojot apgūtās zināšanas par psiholoģijas pamatiem, studenti analizē klīniskos gadījumus, spēj identificēt sociālos un psiholoģiskos faktorus, kuri var ietekmēt indivīda veselības stāvokli, līdzestību un ārstēšanas rezultātu; analizējot klīnisko gadījumu, spēj argumentēti diskutēt, operējot ar vispārīgās psiholoģijas pamatjēdzieniem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mārtinsone, K. & Miltuze, K. (2015). Psiholoģija. 1. Pamatjautājumi – teorijas un pētījumi. Rīga: Zvaigzne ABC
2Mārtinsone, K. & Miltuze, K. (2015). Psiholoģija. 2. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Rīga: Zvaigzne ABC
3K.Mārtinsone, V.Sudraba (Red.). (2016). Veselības psiholoģija. Rīga: RSU.
Citi informācijas avoti
1Kennedy, P. (Ed.). (2012). The Oxford handbook of rehabilitation psychology. Oxford University Press.
2Edelman, R. (Ed.) (2006). Psychosocial Aspects of the Health Care Process. Pearson Education.