Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Aelita Vagale
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģija

Mērķis

Nodrošināt iespēju studentiem apgūt psiholoģijas pamata koncepcijas un attīstīt prasmi iegūtās zināšanas pielietot profesionālajā darbībā, kā arī pilnveidot prasmes saskarsmei ar pacientu, viņa piederīgajiem un kolēģiem.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas

Rezultāti

Zināšanas

Studenti atpazīst dažādus personības tipus un klientu/pacientu motīvus komunikācijā; raksturo emociju saistību ar kognitīvajiem procesiem; apraksta vajadzību un motivācijas jēdzienus, zina pašefektivitātes stiprināšanas veidus; izprot stresa pārvarēšanas nozīmīgumu. Apraksta saskarsmes komponentus, kas ir pamatā kontakta dibināšanai un uzturēšanai ar pacientu, viņa ģimeni un kolēģiem, definē konflikta pazīmes; uzskaita personības tipu galvenās pazīmes; apraksta izdegšanas riskus, pazīmes un profilakses paņēmienus. Pārzina jaunākās atziņas par komunikāciju, tai skaitā konfliktu risināšanu, veselības aprūpes vidē. Salīdzina un atšķir profesionālo un ikdienas komunikāciju.

Prasmes

Studenti izprot psihologa, psihiatra, psihoterapeita funkcijas un lomu rehabilitācijas komandas darbā; atpazīst un raksturo dažādas emocijas un jūtas; izprot dažādu faktoru ietekmi uz indivīda veselību; izmanto kritiskās domāšanas spējas, analizējot klīniskos gadījumus. Simulācijās lieto aktīvo klausīšanos, profesionāli vada sarunu, ievācot anamnēzi un vadot motivējošo interviju, simulētās mācību situācijās pielieto konflikta risināšanas prasmes; identificē situācijas, kas rada izdegšanas risku. Izvērtē savus resursus, izdegšanas riskus un pilnveidojamās prasmes profesionālajā komunikācijā.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas par psiholoģijas pamatiem, studenti analizē klīniskos gadījumus; analizējot klīnisko gadījumu, spēj argumentēti diskutēt, operējot ar vispārīgās psiholoģijas pamatjēdzieniem. Diferencē komunikāciju ar dažādām pacientu grupām un personības tipiem un pamato/raksturo savu izvēli; atšķir dažādu konfliktsituāciju pazīmes mācību simulācijās, izvērtē savus izdegšanas riskus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE2BakalaursObligātsAelita Vagale, Laine Diržininka