Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Jekaterina Bierne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Nodrošināt studējošajiem zināšanu apgūšanu par psiholoģijas ideju attīstību vēstures gaitā, psiholoģijas kā zinātnes veidošanās un attīstības likumsakarībām un būtiskākajiem aspektiem vēsturiskā skatījumā.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti apraksta psiholoģijas zinātnes veidošanās un attīstības stadijas, to vēsturisko kontekstu un fundamentālās problēmas. Zina dažādu psiholoģijas skolu pamatlicējus, salīdzina un paskaidro virzienu metodoloģiskās atšķirības, apzinās to ierobežojumus un ieguldījumu psiholoģijas attīstībā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot lietot kursā apgūtus zinātniskus terminus, atšķir dažādu psiholoģijas skolu ietvaros lietotos jēdzienus. Prot kritiski izvērtēt dažādu psiholoģijas skolu ideju priekšrocības un trūkumus.

Kompetences

Pielieto zināšanas zinātnisko darbu izstrādē psiholoģijā un prasmes, atspoguļojot izvēlētas tēmas vēsturiskās attīstības kontekstu, raksturīgas problēmas un galvenos sasniegumus tajā. Patstāvīgi virza savu kompetenču pilnveidi. Spēj pielietot iegūtas zināšanas psihologa asistenta profesionālajā darbībā, strādājot patstāvīgi vai multiprofesionālas komandas sastāvā un saskatot noteiktas pieejas vietu daudzveidīgo psiholoģijas skolu un pieeju pastāvēšanas kontekstā.

Plānojums

Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija1BakalaursObligātsJekaterina Bierne
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija1BakalaursObligātsJekaterina Bierne