Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Sandra Mihailova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SUPK_159LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Vispārīgā psiholoģijaMērķauditorija:Psiholoģija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sandra Mihailova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Sandra Mihailova
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, vppkatrsu[pnkts]lv, vppkatrsu[pnkts]lv, +371 67061590
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas56
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Psihologa profesionālā darbība un ētika I, Personības psiholoģija, Attīstības psiholoģija, Klīniskā psiholoģija.
Mērķis:
Radīt iespēju studējošajiem apgūt zināšanas par konsultēšanas attiecību ar klientu/ pacientu veidošanas principiem un to īpatnībām dažādās konsultēšanas pieejās; attīstīt izpratni un prasmes veidot drošu konsultēšanas vidi, attīstīt un trenēt iemaņas sarunāties ar klientiem/pacientiem, izmantot terapeitiskās intervences, metodes un tehnikas psihologa darba kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kursa prasības, pamata jēdzieni, definīcijas. Psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija. Psiholoģiskās konsultēšanas un psihoterapijas efektivitāte – kopīgie terapeitiskie faktori; ētiska konsultēšanas prakse. Konsultanta personība.Lekcijas1.00auditorija
2Interpersonālās neirobioloģijas pieeja – spoguļneironu un empātijas loma konsultatīvajās attiecībās. Efektīvas konsultēšanas iekšējie un ārējie terapeitiskie faktori.Lekcijas1.00auditorija
3Konsultēšanas mērķi, uzdevumi, vienošanās un procesa etapi. Konsultēšanas mērķu formulēšana, vienošanās slēgšana, informētā piekrišana konsultēšanā.Lekcijas1.00auditorija
4Konsultēšanas pamata principi un to atšķirības dažādās konsultēšanas metodēs. Starppārbaudījums – kontroldarbs.Lekcijas1.00auditorija
5Konsultēšanas mikroprasmju hierarhija, pamata prasmes – uzmanība, klātbūtne. Apzinātības prakse uzmanības un klātbūtnes trenēšanai.Lekcijas1.00auditorija
6Uzmanības, klātbūtnes un novērošanas prasmju trenēšana.Nodarbības2.00auditorija
7Sākotnējā izvērtēšana, informācijas ievākšana un strukturizēšana. Aktīvās klausīšanās prasmes. Aktīvās klausīšanās prasmes, jautājumu uzdošanas prasmju trenēšana.Lekcijas1.00auditorija
8Aktīvās klausīšanās prasmes, jūtu atpazīšana un atspoguļošana, jūtu izstrāde.Nodarbības2.00auditorija
9Parafrāze, pārstrukturizēšana, apkopošana. Konfrontācija, pretrunu atspoguļošana. Prasmju trenēšana.Lekcijas1.00auditorija
10Starppārbaudījums – kontroldarbs, konfrontācijas prasmju trenēšana.Nodarbības4.00auditorija
11Nozīmes un jēgas atspoguļošana, ietekmēšanas iemaņas. Prasmju treniņš.Lekcijas1.00auditorija
12Nozīmes atspoguļošanas un ietekmēšanas prasmju treniņš.Nodarbības4.00auditorija
13Vienošanās slēgšana, konsultēšanas rāmis – laiks, telpa, nauda, mērķis.Nodarbības4.00auditorija
14Prasmju integrācija.Nodarbības4.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi nostiprināt lekciju materiālu, lasot avotus un sagatavoties semināru nodarbībām un starpieskaitēm – kontroldarbiem. Veikt novērojumu komunikācijā ārpus augstskolas, lai fiksētu neatbilstību paternus. Mazajās grupās trenēt konsultēšanas pamata prasmes ārpus lekciju laika.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Aktīva dalība lekcijās, nodarbībās un semināros, uzdodot jautājumus un atsaucoties uz lasītajiem avotiem (20%). 2. Starppārbaudījumi – kontroldarbi (30%). Kontroldarbu tēmas: • Psiholoģiskā konsultēšana un psihoterapija – kopīgais un atšķirīgais. • Interpersonālā neirobioloģija - spoguļneironi, to loma psihoterapijā. • Klātbūtne, pieskaņošanās, rezonanse. • Mikroprasmes konsultēšanā. • Terapeitiskā vide; klātbūtnes faktors. • Terapeitiskās intervences. • Terapeitiskā procesa plānošana/ strukturēšana. • Kontrakts – laiks, telpa, sadarbības mērķi, samaksa. • Atbildība pret klientu/ pacientu – pacienta tiesības uz informāciju un konfidencialitāti. • Aktuālie ētikas aspekti terapeitiskās attiecībās ar klientu/ pacientu. • Psihohigiēna. 3. Eksāmena uzdevums – darbs 3-niekos: klients, konsultants, novērotājs. Katrā lomā veikt noteiktus uzdevumus un atbildēt no katras lomas uz jautājumiem par konsultanta darba stiprajām un vājajām pusēm, un klienta grūtībām un resursiem (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Raksturo psiholoģiskās konsultēšanas un psihoterapijas atšķirības, apraksta konsultēšanas attiecību ar klientu/pacientu veidošanas principus un salīdzina to īpatnības dažādās konsultēšanas pieejās, apraksta un izskaidro individuālās konsultēšanas procesa etapus, nosauc terapeitiskās intervences un apraksta konsultēšanas vidi.
Prasmes:Reflektē par savām prasmēm un pieredzi, spēj sniegt atgriezenisko saiti kursabiedriem par viņu prasmēm. Pauž empātisku attieksmi pret klientu/ pacientu (kursabiedru).
Kompetences:Pielieto konsultēšanas mikroprasmes atbilstoši situācijas kontekstam, spēj izveidot konsultēšanas attiecības ar klientu/ pacientu; noslēgt vienošanos. Atpazīst lietotās konsultēšanas prasmes savā un citu darbā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ivey, A.E., Ivey, M.B., & Zalaquett, C.P. (2009). Intentional Interviewing and Counseling: Facilitating Client Development in a Multicultural Society (with CD-ROM).
2Corey, G. (2012). Theory and practice of counseling and psychotherapy. Australia.
3Corey, G. (2012). Student Manual for Corey's Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, 9th ed. Australia.
4Sommers-Flanagan, J., & Sommers-Flanagan, R. (2012). Counseling and psychotherapy theories in context and practice: Skills, strategies, and techniques. John Wiley & Sons.
5Brummers, M., Enckells, H. (2011). Bērnu un jauniešu psihoterapija. Rīga: Jumava.
6Stricker, G. (2010). Psychotehrapy Integration. American Psychological Association.
7Cain, D.J. (2010). Person – centered psychotherapies. American Psychological Association.
8Pelham, G. (2007). Counselling skills for creative arts therapists. London: Worth.
9Cottone, R. Rocco. Theories of Counseling and Psychotherapy : Individual and Relational Approaches. New York, NY : Springer Publishing Company. 2017. eBook., Database: eBook Academic Collection (EBSCOhost)
Papildus literatūra
1Keisments, P. (2003). Psihoterapeits un viņa pacients. Rīga: RaKa.
2Коттлер, Дж., & Браун, Р. (2001). Психотерапевтическое консультирование. СПб: Питер.
3Кочюнас Р. (1999). Основы психологического консультирования. М.: Академический проект.Malans, D.H. (1997). Individuālā psihoterapija un psihodinamikas zinātne. Rīga: RaKa.
4Мак-Вильямс, Н. (2015). Психоаналитическая диагностика. – М.: Класс.
5Brady-Amoon, Peggy; Keefe-Coopermanb, Kathleen. European Journal of Counselling Psychology. 2017, Vol. 6 Issue 1, p41-62. 22p. , Database: Academic Search Complete
6Goss, David; Parnell, Tony. Counselling Psychology Review. Dec2017, Vol. 32 Issue 4, p4-17. 14p. 1 Chart. , Database: Academic Search Complete
Citi informācijas avoti
1Journal of counsulting and clinical psychology
2European Journal of Counselling Psychology.