Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Sabīne Grīnberga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_067LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sabīne Grīnberga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Psiholoģija, menedžments, sabiedrības veselība, darba veselība un arodmedicīna, fizioloģija.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir ļaut studentiem padziļināti izprast psihosociālās problēmas darbavietā, to preventīvos aspektus un pētniecības metodes. Studenti apgūst spēju formulēt mūsdienīgu pieeju, lai risinātu stresa, alkohola un narkotiku, HIV/AIDS un smēķēšanas problēmas darbavietā, kā arī spēju analizēt psihosociālo problēmu cēloņus un sekas individuālā, starppersonu un organizācijas līmenī.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Psihosociālie faktori darbavietā un to ietekme uz cilvēka veselību un organizācijas darba produktivitāti; stress darbavietā, stresa pazīmes un to ietekme uz strādājošajiem un darba kvalitāti.Lekcijas1.00auditorija
2Alkohols, narkotikas un smēķēšana kā psihosociāla problēma darba vidē.Lekcijas1.00auditorija
3Diskriminācija darba vidē, tās veidi; novēršanas iespējas.Lekcijas1.00auditorija
4Vardarbība darbavietā: vardarbības cēloņi, izpausmes, sekas un rīcība.Lekcijas1.00auditorija
5Preventīvie pasākumi dažādu psihosociālo problēmu novēršanai; personības, darbavietas un darba organizācijas aspektu savstarpējā saistība.Lekcijas1.00auditorija
6Psihosociālo darba vides riska faktoru novērtēšanas metodes (darbinieku aptaujas u.c.).Nodarbības2.00auditorija
7Dažādu psihosociāla rakstura problēmsituāciju analīze.Nodarbības2.00auditorija
8Studentu patstāvīgo darbu prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Izstrādāts un prezentēts pētnieciskais darbs, kurā analizēta konkrēta psihosociāla rakstura problēmsituācija un piedāvāts tās novēršanas plāns, kā arī profilakses pasākumi.
Vērtēšanas kritēriji:
Piedalīšanās grupu darbos nodarbību laikā un dažādu psihosociālo situāciju izvērtēšana; patstāvīgi izstrādāts un auditorijā prezentēts pētnieciskais darbs par konkrētu psihosociālu problēmu darba vidē, rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students zinās: nosaukt un raksturot aktuālākos psihosociālos faktorus darbavietās, to cēloņus, noteikšanas metodes un profilakses iespējas; izklāstīt darba organizācijas lomu psihosociālo faktoru formēšanā un pastāvēšanas procesā; aprakstīt un ilustrēt psihosociālo faktoru ietekmi uz cilvēku veselību.
Prasmes:Students spēs: identificēt psihosociālos faktorus dažādās darba vidēs, izmantojot problēmsituāciju piemērus; piedāvāt situācijai atbilstošas negatīvo psihosociālo faktoru novēršanas iespējas; plānot profilaktiskus pasākumus un pamatot to izvēli.
Kompetences:analizēt psihosociālo situāciju konkrētā darba vidē no sabiedrības veselības un sabiedrības veselības speciālista teorētiskās un praktiskās perspektīvas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mācību kurss ir balstīts uz ILO SafeWork apmācības materiāliem; V.D.Martino, D.Gold, A.Schaap.
Papildus literatūra
1Arnold J., Cooper C., Robertson J., Work Psychology / 3 rd ed. – FT Prentice Hall, 1998.
2Bell, Fisher, Baum, Green Environmental Psychology. – USA, Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 1990.
3Campbell J., et.al Preventive Stress Management in Organizations. – American Psychology Association, 1997.
4Cooper C., Sutherland V., Strategic Stress Management: An Organizational Approach. Palgrave, 2000.
5Goldstein E., Bruce Psychology. – California, Brooks / Cole Publishing Company, 1994.
6Kaplan M. Robert, Sallis F., James J.R., Pattersons R. Thomas, Health and Human Behavior. – USA, “McGraw – Hill, Inc.”, 1993.
7Psychology: Principles and Applications. –2nd.ed. – New Jersey, “Prentice Hall”, 1987.